Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4297/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trịnh Quân Huấn
Ngày ban hành: 25/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4297/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN “NÂNG CAO SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG THÔNG QUA VIỆC CẢI THIỆN HÀNH VI VỆ SINH CÁ NHÂN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TẠI 10 XÃ CỦA 5 TỈNH: HÀ TĨNH, THANH HOÁ, HÀ NAM, HÀ TÂY, HẢI PHÒNG, NĂM 2006” DO QUỸ UNILEVER VIỆT NAM TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 3503/QĐ-BYT ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt cho Cục Y tế dự phòng Việt nam được tiếp nhận dự án “Nâng cao sức khoẻ cộng đồng thông qua việc cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường tại 10 xã của 5 tỉnh: Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Hà Nam, Hà Tây, Hải Phòng năm 2006” do Quỹ Unilever Việt Nam tài trợ năm 2006;
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban quản lý dự án “Nâng cao sức khoẻ cộng đồng thông qua việc cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường tại 10 xã của 5 tỉnh: Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Hà Nam, Hà Tây, Hải Phòng năm 2006” do Quỹ Unilever Việt Nam tài trợ gồm các ông, bà có tên sau:

1.Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam - Trưởng ban

2.Ông Trần Đắc Phu, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam – Phó Trưởng ban thường trực

3.Ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Phó Trưởng ban

4.Ông Đặng Quốc Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ Trung ương – Thành viên

5.Ông Nguyễn Khắc Hải, Viện trưởng Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường – Thành viên

6.Bà Tô Hồng Ngọc, Phó Tổng biên tập Báo sức khoẻ và đời sống – Thành viên

7.Ông Trương Đình Bắc, Phó Trưởng phòng Sức khoẻ môi trường và Cộng đồng, Cục Y tế dự phòng Việt Nam – Thành viên, Trưởng nhóm Thư ký.

Giúp việc cho Ban quản lý dự án có bộ phận Thư ký và được chia thành 03 tổ như sau:

1. Tổ Kế hoạch tổng hợp và giải ngân gồm các ông bà có tên sau:

-Ông Trương Đình Bắc, Phó Trưởng phòng Sức khoẻ môi trường và Cộng đồng, Cục Y tế dự phòng Việt Nam – Tổ trưởng

-Bà Nguyễn Lê Hoa, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Cục Y tế dự phòng Việt Nam - Uỷ viên

-Ông Dương Chí Nam, Chuyên viên Phòng Sức khoẻ môi trường và Cộng đồng, Cục Y tế dự phòng Việt Nam – Uỷ viên

-Bà Nguyễn Thị Hoàng Nhã, Chuyên viên Phòng Sức khoẻ môi trường và Cộng đồng, Cục Y tế dự phòng Việt Nam – Uỷ viên.

2. Tổ Chỉ đạo tuyến gồm các ông, bà có tên sau:

-Ông Đặng Quang Tấn, Phó Trưởng phòng Sức khoẻ môi trường và Cộng đồng, Cục Y tế dự phòng Việt Nam – Tổ trưởng

-Ông Lê Văn Chính, Chuyên viên Phòng Sức khoẻ môi trường và Cộng đồng, Cục Y tế dự phòng Việt Nam – Uỷ viên

-Bà Trần Anh Thư, Nghiên cứu viên khoa Vệ sinh và Sức khoẻ môi trường, Viện y học lao động và Vệ sinh môi trường - Uỷ viên

3. Tổ Đào tạo gồm các ông, bà có tên sau:

-Ông Phùng Trí Dũng, Chuyên viên Phòng Sức khoẻ môi trường và Cộng đồng, Cục Y tế dự phòng Việt Nam - Tổ trưởng

-Bà Phí Nguyệt Lự, Trưởng phòng Nghiệp vụ Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ Trung ương - Uỷ viên

-Ông Đỗ Mạnh Cường, Chuyên viên Phòng Sức khoẻ môi trường và Cộng đồng, Cục Y tế dự phòng Việt Nam – Uỷ viên

Điều 2. Ban Quản lý dự án có các nhiệm vụ sau:

1.Tổ chức triển khai các hoạt động của dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các cơ quan, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện các hoạt động của dự án. Phát hiện, xử lý và khắc phục các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án.

2.Quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn lực của dự án. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo, kiểm toán và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

3.Tổ chức đánh giá, nghiệm thu, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện dự án lên Lãnh đạo Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan theo đúng quy định.

4.Tổ chức việc bàn giao tài liệu, tài sản, tài chính và các nguồn lực khác khi dự án kết thúc theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế.

Điều 3. Thường trực Ban quảnlý dự án đặt tại Cục Y tế dự phòng Việt Nam. Ban quản lý dự án được sử dụng Tài khoản và con dấu của Cục Y tế dự phòng Việt Nam để giao dịch trong phạm vi trách nhiệm của dự án. Cục Y tế dự phòng Việt Nam quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục tiêu của dự án được phê duyệt và thanh quyết toán đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Ban quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, các cán bộ của ban quản lý dự án được phụ cấp theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban quản lý dự án tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các ông, bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch-Tài chính, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam, Trưởng ban quản lý dự án, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Giám đốc Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ trung ương, Viện trưởng Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường, Tổng Biên tập Báo sức khoẻ và đời sống và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 


Trịnh Quân Huấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4297/QĐ-BYT ngày 25/10/2006 về việc thành lập Ban quản lý dự án “Nâng cao sức khoẻ cộng đồng thông qua việc cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường tại 10 xã của 5 tỉnh: Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Hà Nam, Hà Tây, Hải Phòng, năm 2006” do Quỹ Unilever Việt Nam tài trợ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.405

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!