Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 41/2006/QĐ-UBND thành lập "Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh trên cơ sở Trung tâm Châm cứu - Đông y tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 41/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Tấn Hưng
Ngày ban hành: 03/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2006/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 03 tháng 04 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH TRÊN CƠ SỞ TRUNG TÂM CHÂM CỨU - ĐÔNG Y TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1529/1999/QĐ-BYT ngày 25/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 149/2005/QĐ-UBND ngày 30/11/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 118/2003/QĐ-UB ngày 19/12/2003 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Châm cứu - Đông y tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập "Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh trên cơ sở Trung tâm Châm cứu - Đông y tỉnh Bình Phước".

Điều 2.

a) Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh được thực hiện theo bản Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này.

b) Các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Châm cứu - Đông y tỉnh chuyển thành Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.

Điều 3. Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 118/2003/QĐ-UB ngày 19/12/2003 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Châm cứu - Đông y tỉnh Bình Phước và Quyết định số 41/2004/QĐ-UB ngày 21/05/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Châm cứu - Đông y tỉnh.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Châm cứu - Đông y tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT
- Như điều 4
- LĐVP, CV: NC, VX
- Sở Nội vụ: 12 bản
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 của UBND tỉnh Bình Phước)

Chương 1.

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Bệnh viện) là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế, là tuyến khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền cao nhất của tỉnh. Bệnh viện chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Vụ, Viện có liên quan thuộc Bộ Y tế.

Bệnh viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Điều 2. Bệnh viện thực hiện chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám và chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng phương pháp y học cổ truyền.

Chương 2.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Bệnh viện có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Khám, chữa bệnh: Tổ chức khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú (khuyến khích khám, chữa bệnh ngoại trú), thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu bằng các phương pháp y học cổ truyền hoặc kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại.

2. Kế thừa và nghiên cứu khoa học:

a) Nghiên cứu, xác minh, đánh giá và kế thừa các bài thuốc cổ truyền, các cây, con làm thuốc, các phương pháp chữa bệnh bằng y học cổ truyền, góp phần làm phong phú và phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam.

b) Nghiên cứu kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại, xây dựng nền y học Việt Nam theo nguyên tắc: Khoa học, dân tộc và đại chúng.

3. Đào tạo cán bộ:

a) Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các trường đại học, trường trung học y, dược và y học cổ truyền.

b) Tổ chức bồi dưỡng và đào tạo lại về y học cổ truyền cho cán bộ, viên chức làm công tác y học cổ truyền và các cán bộ y tế khác trong tỉnh.

4. Chỉ đạo tuyến:

a) Lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật y học cổ truyền.

b) Có vườn thuốc nam mẫu tại Bệnh viện. Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu bằng y học cổ truyền tại cộng đồng.

5. Phòng chống dịch: Dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế, phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng, các Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã, để phòng chống dịch bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền hoặc kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

6. Tham gia công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

7. Tổ chức bào chế thuốc phiến và một số dạng thuốc cổ truyền thông dụng (cao, đơn, hoàn, tán, rượu…) dùng trong Bệnh viện.

8. Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế về y học cổ truyền với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức thực hiện và quản lý sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác. Thực hiện thanh quyết toán kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

10. Thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định.

11. Quản lý tài chính, tài sản và viên chức, nhân viên của cơ quan theo quy định của pháp luật.

Chương 3.

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 4. Tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo bệnh viện:

Bệnh viện do 01 Giám đốc điều hành và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc do UBND tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và theo các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý cán bộ.

2. Các bộ phận cấu thành gồm có:

a) Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính (bao gồm cả bộ phận tài chính - kế toán, thủ quỹ).

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Y tá (điều dưỡng).

b) Các Khoa:

- Khoa Khám bệnh.

- Khoa Nội - Nhi.

- Khoa ngoại (bao gồm cả khám phụ khoa, bộ phận hấp sấy, tiệt khuẩn tập trung của Bệnh viện).

- Khoa Châm cứu (bao gồm: châm cứu, dưỡng sinh, phục hồi chức năng).

- Khoa Cận lâm sàng (bao gồm xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh).

- Khoa Dinh dưỡng.

3. Mỗi phòng có 01 Trưởng phòng và có 01 Phó Trưởng phòng, mỗi Khoa có 01 Trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa và 01 Y tá trưởng. Chức vụ Trưởng phòng, Trưởng khoa do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Bệnh viện, chức vụ Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng khoa và Y tá trưởng do Giám đốc Bệnh viện bổ nhiệm.

4. Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng, Khoa do Giám đốc Bệnh viện quy định theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

5. Biên chế của Bệnh viện thuộc biên chế sự nghiệp y tế được UBND tỉnh giao hàng năm.

Điều 5. Chế độ làm việc

1. Bệnh viện làm việc theo chế độ thủ trưởng, Giám đốc Bệnh viện quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bệnh viện và là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Sở Y tế về toàn bộ hoạt động của Bệnh viện, đồng thời chịu trách nhiệm trước các Vụ, Viện có liên quan thuộc Bộ Y tế về các lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Bệnh viện và trước pháp luật. Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác. Phó Giám đốc Bệnh viện chịu trách nhiệm trước Giám đốc, đồng thời cùng Giám đốc liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về phần việc được phân công phụ trách.

2. Trưởng phòng, Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về mọi công việc được giao của phòng, khoa. Phó Trưởng phòng, khoa giúp việc cho Trưởng phòng, khoa được Trưởng phòng, khoa phân công phụ trách một số mặt công tác của phòng, khoa và được ủy quyền điều hành công việc của phòng, khoa khi Trưởng phòng, khoa đi vắng.

3. Bệnh viện tổ chức họp giao ban hàng ngày để kiểm điểm công tác trong ngày và xây dựng chương trình công tác cho ngày kế tiếp, đồng thời tổ chức các cuộc họp bất thường để triển khai nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của Sở Y tế và Bộ Y tế giao.

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và theo yêu cầu đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cho Sở Y tế và các Vụ, Viện có liên quan thuộc Bộ Y tế.

Điều 6. Các mối quan hệ công tác:

1. Bệnh viện chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế (các Vụ chức năng và các Viện đầu ngành y học cổ truyền).

2. Bệnh viện chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Y tế.

3. Bệnh viện có mối quan hệ phối hợp với Hội Đông y, Hội Châm cứu tỉnh trong công tác kế thừa và chăm sóc sức khỏe ban đầu bằng y học cổ truyền tại cộng đồng.

4. Quan hệ phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế trong công tác chuyên môn kỹ thuật.

5, Bệnh viện có trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật về y học cổ truyền đối với các cơ sở y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh (Khoa y học cổ truyền trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh hoặc bộ phận y học cổ truyền tại các Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện, các Phòng khám đa khoa khu vực và Trạm y tế).

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Bản Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung bản Quy chế này do Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh xem xét Quyết định.

Chấm dứt hiệu lực thi hành bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Châm cứu - Đông y tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 41/2004/QĐ-UB ngày 21/05/2004 của UBND tỉnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/2006/QĐ-UBND thành lập "Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh trên cơ sở Trung tâm Châm cứu - Đông y tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.578

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242