Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 392/QĐ-UBTDTT năm 2006 về việc thành lập Trang tin điện tử (Website) của Ban chỉ đạo, Ban điều hành chương trình phát triển TDTT ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Số hiệu: 392/2006/QĐ-UBTDTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Nguyễn Danh Thái
Ngày ban hành: 02/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 392/2006/QĐ-UBTDTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ (WEBSITE) CỦA BAN CHỈ ĐẠO, BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TDTT Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẾN NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/1/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Quyết định số 57/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Thể dục Thể thao;
Căn cứ Nghị định số 22/20003/NĐ-CP ngày 11/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Thể dục Thể thao;
Căn cứ Quyết định số 100/2005/QĐ-TTg ngày 10/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển TDTT Xã, phường, thị trấn đến năm 2010;
Theo đề nghị của Ông trưởng ban Điều hành Chương trình phát triển TDTT ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trang tin điện tử của Ban chỉ đạo, Ban điều hành chương trình phát triển TDTT ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 ( sau đây gọi là Website Ban điều hành TDTT ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010).

Điều 2. Website Ban điều hành TDTT ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 là kênh thông tin chính thức của Ban chỉ đạo, Ban điều hành chương trình phát triển TDTT ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010, cung cấp các thông tin tuyên truyền về Chương trình tới mọi người dân. Cung cấp các hệ thống thông tin được tin học hoá (cơ sở dữ liệu), nhằm nâng cao năng lực quản lý của Ban quản lý điều hành Chương trình, góp phần trợ giúp Lãnh đạo Uỷ ban Thể dục thể thao và Lãnh đạo Ban điều hành các cấp trong quá trình ban hành các quyết định điều hành về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý. Thực hiện việc giao tiếp qua mạng giữa Ban điều hành của chương trình với các thành viên của mình.

Điều 3. Giao Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao quản lý mọi mặt hoạt động của Webiste Ban điều hành Thể dục Thể thao quản lý mọi hoạt động của Website Ban điều hành Thể dục Thể thao xã, phường, thị trấn năm 2010 theo các quy định của Pháp luật Ban điều hành chương trình phát triển TDTT ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 có nhiệm vụ chủ trì xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách hoạt động, tổ chức quản lý, đảm bảo hoạt động của Website Ban điều hành chương trình phát triển TDTT ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010. Các Vụ, đơn vị có trách nhiệm phối hợp để Website Ban điều hành chương trình phát triển TDTT ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 hoạt động có hiệu quả.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban Thể dục Thể thao, thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, Tổng công ty.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 


 
Nguyễn Danh Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 392/QĐ-UBTDTT năm 2006 về việc thành lập Trang tin điện tử (Website) của Ban chỉ đạo, Ban điều hành chương trình phát triển TDTT ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.458
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213