Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3816/1999/QĐ-BYT quy định mẫu giấy chứng nhận trình độ chuyên môn, mẫu giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề tư nhân Y, Dược cổ truyền do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 3816/1999/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Văn Truyền
Ngày ban hành: 26/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3816/1999/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH CÁC MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ TƯ NHÂN Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

- Căn cứ Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân;

- Căn cứ Nghị định 68/CP ngày 11 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;

Để thống nhất các loại giấy chứng nhận trình độ chuyên môn, giấy chứng nhận đủ tiêu tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề tư nhân Y, Dược cổ truyền;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền - Bộ Y tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 10 mẫu chứng nhận:

1. Mẫu “Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn Y, Dược cổ truyền” (Mẫu số 1a và mẫu số 1b)

2. Mẫu “Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền” (mẫu số 2).

3. Mẫu “Giấy chứng nhận người giúp việc trong cơ sở khám chữa bệnh, sản xuất kinh doanh thuốc Y, Dược cổ truyền (mẫu số 3).

4. Mẫu “Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đại lý thuốc y học cổ truyền” (Mẫu số 4).

5. Mẫu “Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề bệnh viện tư nhân y học cổ truyền” (Mẫu số 5).

6. Mẫu “Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề Phòng chẩn trị tư nhân y học cổ truyền” (Mẫu số 6).

7. Mẫu “Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề khám chữa bệnh bằng bài thuốc gia truyền (mẫu số 7).

8. Mẫu “Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề dịch vụ tư nhân chữa bệnh bằng y học cổ truyền (mẫu số 8).

9. Mẫu “Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề kinh doanh thuốc Y học cổ truyền” (mẫu số 9).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn Y Dược cổ truyền đã được Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp trước khi có Quyết định này vẫn có giá trị đăng ký hành nghề. Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề Y Dược cổ truyền tư nhân đã cấp nếu hết hạn thì đổi theo mẫu giấy chứng nhận được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ YHCT, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Lê Văn Truyền

 

Mẫu 1a (Mặt ngoài)

Chú ý:

- Giữ gìn cẩn thận, không được xoá, tẩy, sửa chữa vào giấy chứng nhận.

- Luôn để ở nơi hành nghề để tiện cho việc kiểm tra, thanh tra.

- Không cho người khác mượn, thuê giấy chứng nhận .

- Khi mất giấy chứng nhận phải báo cáo Bộ Y tế (Vụ Y học cổ truyền).

- Phải xuất trình giấy chứng nhận khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN.

 

BỘ Y TẾ

 

Số......./......../

 

 

(Mặt trong)

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......./......../

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN

- Căn cứ Thông tư số 13/1999/TT-BYT ngày 6/7/1999 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân về lĩnh vực Y, Dược cổ truyền.

- Căn cứ Quyết định công nhận đạt trình độ Lương y, Lương dược số ....../......../ ........... ngày.........tháng..........năm............. của Bộ Y tế.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ CHỨNG NHẬN

Ông, bà..................................... Sinh năm .......................................

Sinh quán: ..................................... .................................................

Địa chỉ thường trú: ..................................... .....................................

Quốc tịch: ............................Dân tộc: ........................Tôn giáo: ...................

Đạt trình độ: ..................................... .....................................

Tại kỳ thi ngày............tháng...........năm..........Xếp loại:..............

 

ảnh

 

Chữ ký của người được cấp

 

 

.............,ngày..........tháng.........năm............
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Mẫu 1b (Mặt ngoài)

Chú ý:

- Giữ gìn cẩn thận, không được xoá, tẩy, sửa chữa vào giấy chứng nhận.

- Luôn để ở nơi hành nghề để tiện cho việc kiểm tra, thanh tra

- Không cho người khác mượn, thuê giấy chứng nhận

- Khi mất giấy chứng nhận phải báo cáo Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Phải xuất trình giấy chứng nhận khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN.

 

SỞ Y TẾ

 

Số......./......../

 

 

(Mặt trong)

UBND TỈNH.........
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......./......../

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN

- Căn cứ Thông tư số 13/1999/TT-BYT ngày 6/7/1999 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân về lĩnh vực Y, Dược cổ truyền.

- Xét biên bản của Hội đồng trình độ chuyên môn y dược cổ truyền của Sở Y tế........... ngày.........tháng..........năm............. của Bộ Y tế.

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ CHỨNG NHẬN

Ông, bà..................................... Sinh năm .......................................

Sinh quán: ..................................... .................................................

Địa chỉ thường trú: ..................................... .....................................

Quốc tịch: ............................Dân tộc: ........................Tôn giáo: ...................

Đạt trình độ: ..................................... .....................................

Tại kỳ thi ngày............tháng...........năm..........Xếp loại:..............

 

ảnh

 

Chữ ký của người được cấp

 

 

.............,ngày..........tháng.........năm............
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

 

Mẫu 2 (Mặt ngoài)

Chú ý:

- Giữ gìn cẩn thận, không được xoá, tẩy, sửa chữa vào giấy chứng nhận.

- Luôn để ở nơi hành nghề để tiện cho việc kiểm tra, thanh tra

- Không cho người khác mượn, thuê giấy chứng nhận

- Khi mất giấy chứng nhận phải báo cáo Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Phải xuất trình giấy chứng nhận khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN BÀI THUỐC GIA TRUYỀN

 

SỞ Y TẾ

 

Số......./......../

 

 

(Mặt trong)

UBND TỈNH.........
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ....../......../

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN BÀI THUỐC GIA TRUYỀN

- Căn cứ Thông tư số 13/1999/TT-BYT ngày 6/7/1999 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân về lĩnh vực Y, Dược cổ truyền,

- Xét biên bản của Hội đồng trình độ chuyên môn Y Dược cổ truyền của Sở Y tế........... ngày.........tháng..........năm............. của Bộ Y tế.

GIÁM ĐỐC Y TẾ CHỨNG NHẬN

Ông, bà..................................... Sinh năm .......................................

Sinh quán: ..................................... .................................................

Địa chỉ thường trú: ..................................... .....................................

Quốc tịch: ............................Dân tộc: ........................Tôn giáo: ...................

Có bài thuốc gia truyền chuyên chữa: .......................................................................... ..................................... ..................................... ..................................... ...................

 

ảnh

 

Chữ ký của người được cấp

 

 

.............,ngày..........tháng.........năm............
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

 

Mẫu 3 (Mặt ngoài)

Chú ý:

- Giữ gìn cẩn thận, không được xoá, tẩy, sửa chữa vào giấy chứng nhận.

- Luôn để ở nơi hành nghề để tiện cho việc kiểm tra, thanh tra

- Không cho người khác mượn, thuê giấy chứng nhận

- Khi mất giấy chứng nhận phải báo cáo Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Phải xuất trình giấy chứng nhận khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI GIÚP VIỆC TRONG CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH, SẢN XUẤT KINH DOANH THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

 

SỞ Y TẾ

 

Số......./......../

 

 

(Mặt trong)

UBND TỈNH.........
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......./......../

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI GIÚP VIỆC TRONG CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH, SẢN XUẤT KINH DOANH THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

- Căn cứ Thông tư số 13/1999/TT-BYT ngày 6/7/1999 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân về lĩnh vực Y, Dược cổ truyền,

- Xét biên bản của Hội đồng sát hạch trình độ chuyên môn y dược cổ truyền của Sở y tế ........... ngày.........tháng..........năm............. của Bộ Y tế.

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ CHỨNG NHẬN

Ông, bà..................................... Sinh năm .......................................

Sinh quán: ..................................... .................................................

Địa chỉ thường trú: ..................................... .....................................

Quốc tịch: ............................Dân tộc: ........................Tôn giáo: ...................

Được phép giúp việc trong lĩnh vực .......................................................................... ..................................... ..................................... ..................................... ...................

 

ảnh

 

Chữ ký của người được cấp

 

 

.............,ngày..........tháng.........năm............
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

 

Mẫu 4 (mặt ngoài)

Chú ý:

- Giữ gìn cẩn thận, không được xoá, tẩy, sửa chữa vào giấy chứng nhận.

- Luôn để ở nơi hành nghề để tiện cho việc kiểm tra, thanh tra

- Không cho người khác mượn, thuê giấy chứng nhận

- Khi mất giấy chứng nhận phải báo cáo Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Phải xuất trình giấy chứng nhận khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ ĐẠI LÝ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

 

SỞ Y TẾ

 

Số......./......../

 

 

(Mặt trong)

UBND TỈNH.........
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......./......../

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ ĐẠI LÝ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

- Căn cứ Thông tư số 13/1999/TT-BYT ngày 6/7/1999 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân về lĩnh vực Y, Dược cổ truyền,

- Xét biên bản của Hội đồng xét duyệt hành nghề tư nhân y dược cổ truyền của Sở Y tế ........... ngày.........tháng..........năm............. của Bộ Y tế.

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ CHỨNG NHẬN

Ông, bà..................................... Sinh năm .......................................

Địa chỉ thường trú: ..................................... .....................................

Trình độ chuyên môn:......................................................................

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề : “Đại lý thuộc YHCT”

Tại địa chỉ:.......................................................................... .....................................

Phạm vi Hành nghề:..................................... ..................................... ...................

Giấy chứng nhận này có giá trị từ ngày.........tháng...........năm.........

đến ngày.........tháng...........năm.........

 

ảnh

 

Chữ ký của người được cấp

 

 

.............,ngày..........tháng.........năm............
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

 

Mẫu 5 (mặt ngoài)

Chú ý:

- Giữ gìn cẩn thận, không được xoá, tẩy, sửa chữa vào giấy chứng nhận.

- Luôn để ở nơi hành nghề để tiện cho việc kiểm tra, thanh tra

- Không cho người khác mượn, thuê giấy chứng nhận

- Khi mất giấy chứng nhận phải báo cáo Bộ Y tế (Vụ Y học cổ truyền)

- Phải xuất trình giấy chứng nhận khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ BỆNH VIỆN TƯ NHÂN Y HỌC CỔ TRUYỀN

 

BỘ Y TẾ

 

Số......./......../

 

 

(Mặt trong)

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......./......../

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ BỆNH VIỆN TƯ NHÂN Y HỌC CỔ TRUYỀN

- Căn cứ Thông tư số 13/1999/TT-BYT ngày 6/7/1999 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân về lĩnh vực Y, Dược cổ truyền,

- Xét biên bản của Hội đồng xét duyệt hành nghề tư nhân y dược cổ truyền của Bộ y tế ........... ngày.........tháng..........năm...........

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ CHỨNG NHẬN

Ông, bà..................................... Sinh năm .......................................

Địa chỉ thường trú: ..................................... .....................................

Trình độ chuyên môn:................................Chuyên khoa......................................

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề : “Bệnh viện tư nhân y học cổ truyền”.

Tại địa chỉ:.......................................................................... .....................................

Phạm vi hành nghề:..................................... ..................................... ...................

Giấy chứng nhận này có giá trị từ ngày.........tháng...........năm.........

đến ngày.........tháng...........năm.........

 

ảnh

 

Chữ ký của người được cấp

 

 

.............,ngày..........tháng.........năm............
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Mẫu 6 (mặt ngoài)

Chú ý:

- Giữ gìn cẩn thận, không được xoá, tẩy, sửa chữa vào giấy chứng nhận.

- Luôn để ở nơi hành nghề để tiện cho việc kiểm tra, thanh tra

- Không cho người khác mượn, thuê giấy chứng nhận

- Khi mất giấy chứng nhận phải báo cáo Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phải xuất trình giấy chứng nhận khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ PHÒNG CHẨN TRỊ TƯ NHÂN Y HỌC CỔ TRUYỀN

 

SỞ Y TẾ

 

Số......./......../

 

 

(Mặt trong)

UBND TỈNH..........
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......./......../

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ PHÒNG CHẨN TRỊ TƯ NHÂN Y HỌC CỔ TRUYỀN

- Căn cứ Thông tư số 13/1999/TT-BYT ngày 6/7/1999 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân về lĩnh vực Y, Dược cổ truyền,

- Xét biên bản của Hội đồng xét duyệt hành nghề tư nhân y dược cổ truyền của Sở y tế ........... ngày.........tháng..........năm.............

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ CHỨNG NHẬN

Ông, bà..................................... Sinh năm .......................................

Địa chỉ thường trú: ..................................... .....................................

Trình độ chuyên môn:......................................................................

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề : “Phòng chẩn trị tư nhân YHCT”.

Tại địa chỉ:.......................................................................... .....................................

Phạm vi hành nghề:..................................... ..................................... ...................

Giấy chứng nhận này có giá trị từ ngày.........tháng...........năm.........

đến ngày.........tháng...........năm.........

 

ảnh

 

Chữ ký của người được cấp

 

 

.............,ngày..........tháng.........năm............
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

 

Mẫu 7 (mặt ngoài)

Chú ý:

- Giữ gìn cẩn thận, không được xoá, tẩy, sửa chữa vào giấy chứng nhận.

- Luôn để ở nơi hành nghề để tiện cho việc kiểm tra, thanh tra

- Không cho người khác mượn, thuê giấy chứng nhận

- Khi mất giấy chứng nhận phải báo cáo Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phải xuất trình giấy chứng nhận khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG BÀI THUỐC GIA TRUYỀN

 

SỞ Y TẾ

 

Số......./......../

 

 

(Mặt trong)

UBND TỈNH..........
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......./......../

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG BÀI THUỐC GIA TRUYỀN

- Căn cứ Thông tư số 13/1999/TT-BYT ngày 6/7/1999 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân về lĩnh vực Y, Dược cổ truyền,

- Xét biên bản của Hội đồng xét duyệt hành nghề tư nhân y dược cổ truyền của Sở y tế ........... ngày.........tháng..........năm.............

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ CHỨNG NHẬN

Ông, bà..................................... Sinh năm .......................................

Địa chỉ thường trú: ..........................................................................

Trình độ chuyên môn:......................................................................

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề : “Khám chữa bệnh bằng bài thuốc gia truyền”.

Tại địa chỉ:.......................................................................... .....................................

Phạm vi hành nghề:..................................... ..................................... .......................

Giấy chứng nhận này có giá trị từ ngày.........tháng...........năm...

đến ngày.........tháng...........năm.........

 

ảnh

 

Chữ ký của người được cấp

 

 

.............,ngày..........tháng.........năm............
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

 

Mẫu 8 (mặt ngoài)

Chú ý:

- Giữ gìn cẩn thận, không được xoá, tẩy, sửa chữa vào giấy chứng nhận.

- Luôn để ở nơi hành nghề để tiện cho việc kiểm tra, thanh tra

- Không cho người khác mượn, thuê giấy chứng nhận

- Khi mất giấy chứng nhận phải báo cáo Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phải xuất trình giấy chứng nhận khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ TƯ NHÂN CHỮA BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN

 

SỞ Y TẾ

 

Số......./......../

 

 

(Mặt trong)

UBND TỈNH..........
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......./......../

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ TƯ NHÂN CHỮA BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN

- Căn cứ Thông tư số 13/1999/TT-BYT ngày 6/7/1999 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân về lĩnh vực Y, Dược cổ truyền,

- Xét biên bản của Hội đồng xét duyệt hành nghề tư nhân Y Dược cổ truyền của Sở y tế ........... ngày.........tháng..........năm.............

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ CHỨNG NHẬN

Ông, bà..................................... Sinh năm .......................................

Địa chỉ thường trú: ..........................................................................

Trình độ chuyên môn:......................................................................

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề : “Dịch vụ tư nhân chữa bệnh bằng YHCT”.

Tại địa chỉ:.......................................................................... .....................................

Phạm vi hành nghề:..................................... ..................................... ...................

Giấy chứng nhận này có giá trị từ ngày.........tháng...........năm.........

đến ngày.........tháng...........năm.........

 

ảnh

 

Chữ ký của người được cấp

 

 

.............,ngày..........tháng.........năm............
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

 

Mẫu 9 (mặt ngoài)

Chú ý:

- Giữ gìn cẩn thận, không được xoá, tẩy, sửa chữa vào giấy chứng nhận.

- Luôn để ở nơi hành nghề để tiện cho việc kiểm tra, thanh tra

- Không cho người khác mượn, thuê giấy chứng nhận

- Khi mất giấy chứng nhận phải báo cáo Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phải xuất trình giấy chứng nhận khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KINH DOANH THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

 

SỞ Y TẾ

 

Số......./......../

 

 

(Mặt trong)

UBND TỈNH..........
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......./......../

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KINH DOANH THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

- Căn cứ Thông tư số 13/1999/TT-BYT ngày 6/7/1999 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân về lĩnh vực Y, Dược cổ truyền,

- Xét biên bản của Hội đồng xét duyệt hành nghề tư nhân Y Dược cổ truyền của Sở y tế ........... ngày.........tháng..........năm.............

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ CHỨNG NHẬN

Ông, bà..................................... Sinh năm .......................................

Địa chỉ thường trú: ..........................................................................

Trình độ chuyên môn:............................Chuyên khoa..........................................

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề : “Cơ sở kinh doanh thuốc YHCT”.

Phạm vi hành nghề:..................................... ..................................... ...................

Tại địa chỉ:.......................................................................... .....................................

Giấy chứng nhận này có giá trị từ ngày.........tháng...........năm.........

đến ngày.........tháng...........năm.........

 

ảnh

 

Chữ ký của người được cấp

 

 

.............,ngày..........tháng.........năm............
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3816/1999/QĐ-BYT quy định mẫu giấy chứng nhận trình độ chuyên môn, mẫu giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề tư nhân Y, Dược cổ truyền do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.108
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0