Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3811/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 02/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3811/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI GÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL/004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành
Luật quy định quyền lập Hội và Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;
Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;
Xét đơn đề nghị ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Ông Hồ Hùng Vân,
Phó Trưởng Ban vận động thành lập Hội gôn thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị của Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao tại Công văn số 853A/TDTT-TC ngày 18 tháng 7 năm 2005 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 434/TTr-SNV ngày 25 tháng 7 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép thành lập Hội gôn thành phố Hồ Chí Minh.

Hội gôn thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức quần chúng tự nguyện của các tổ chức, cá nhân có hoạt động về gôn, chơi gôn nhằm rèn luyện, nâng cao sức khỏe, đồng thời góp phần xây dựng, phát triển môn thể thao gôn của thành phố theo đúng chủ trương, luật pháp của Nhà nước.

Hội gôn thành phố Hồ Chí Minh chịu sự quản lý Nhà nước của Sở

Thể dục- Thể thao.

Hội gôn thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của

Nhà nước.

Biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở, phương tiện làm việc của Hội gôn thành phố Hồ Chí Minh do Hội tự lo liệu theo quy định tại Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

Điều 2. Hội gôn thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội sau khi được Đại hội hội viên thông qua và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 3.Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan và Chủ tịch Hội gôn thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực UBND/TP;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Công an thành phố (PC.13);
- Ngân hàng Nhà nước thành phố;
- Sở Tài chính;
- Sở Nội vụ (2b);
- VPHĐ-UB: PVP/VX, Tổ VX;
- Lưu (VX/Nh) TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3811/2005/QĐ-UBND ngày 02/08/2005 về việc cho phép thành lập Hội gôn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.875

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.37
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!