Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3788/QĐ-UBND năm 2006 thành lập Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ trên cơ sở Bệnh viện Đa khoa thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 3788/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Đức Hải
Ngày ban hành: 28/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3788/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 28 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ TAM KỲ TRÊN CƠ SỞ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ TAM KỲ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 113/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc thành lập thành phố Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về y tế ở địa phương;

Căn cứ Thông tư­ số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế h­ướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 49/2005/QĐ-UBND ngày 20/6/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế - tiền lư­ơng, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý công ty Nhà nư­ớc thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 1184/SYT-TCHC ngày 17/11/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ trên cơ sở Bệnh viện Đa khoa thị xã Tam Kỳ.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ đạt chuẩn bệnh viện hạng III.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự quản lý nhà nước của UBND thành phố Tam Kỳ.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở đặt tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ thực hiện theo đúng Quy chế bệnh viện đa khoa hạng III ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ có Giám đốc, các Phó Giám đốc và các Phòng, Khoa chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ do Giám đốc Sở Y tế quyết định. Riêng Giám đốc Bệnh viện phải có thỏa thuận bằng văn bản của Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ và báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ trước khi quyết định.

Về biên chế của Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ do Giám đốc Sở Y tế tỉnh phân bổ trong tổng số biên chế được UBND tỉnh giao.

Điều 4. Giám đốc Sở Y tế tỉnh có trách nhiệm ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ phù hợp với tình hình hoạt động của thành phố theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 3670/QĐ-UBND ngày 30/9/2005, Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tài chính, KH&ĐT;
- CPVP;
- Lưu VT, NC, TH, KTTH, VX (Viên)
X:\Vanxa\Vien\Quyet dinh\Nam 2006\
QD-BVTK 27-12-26.V.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3788/QĐ-UBND năm 2006 thành lập Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ trên cơ sở Bệnh viện Đa khoa thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.152

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210