Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do tỉnh Hòa Bình

Số hiệu: 351/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Cửu
Ngày ban hành: 18/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 351/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 18 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 13/TTr-SYT ngày 04/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2016” của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tnh;
- Chánh, Phó Chánh VP/UBND tnh;
- Lưu: VT, VX (T065b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định s
351/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các dịch bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời khi có dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

2. Mc tiêu c thể

a) Phát hiện và xử lý kịp thời ca bệnh đầu tiên, giảm số người mắc và tử vong do một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, khống chế kịp thời không để dịch bùng phát.

b) Tăng cường năng lực hệ thống giám sát, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại các tuyến.

c) Đảm bảo về nhân lực, trang thiết bị cần thiết, tại chỗ, sẵn sàng ứng phó một cách có hiệu quả khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh.

d) Báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 48/TT-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ Y tế.

3. Các chỉ tiêu chính

- 100% bệnh, dịch mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời, đặc biệt là bệnh nhóm A.

- 100% cán bộ làm công tác phòng, chống dịch được cập nhật kiến thức mới về giám sát và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm qua nhiều kênh thông tin: tập huấn, văn bản, internet,...

- Giảm 5-10% số ca mắc, tử vong do bệnh truyền nhiễm phổ biến so với giai đoạn 5 năm gần đây (2010-2015).

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức, chỉ đạo

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, thường xuyên nắm thông tin và có biện pháp chống dịch kịp thời.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc chỉ đạo tuyến dưới.

- Tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phòng, chống dịch, bệnh.

- Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ tham gia chống dịch theo quy định.

2. Chuyên môn kỹ thuật

a) Các giải pháp giảm mắc

- Tăng cường giám sát bệnh chủ động, phát hiện sớm các trường hp mắc bệnh đầu tiên để có biện pháp cách ly, thu dung, điều trị kịp thời.

- Duy trì hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại tất cả các tuyến từ y tế thôn, bản đến tuyến tỉnh; chủ động dự báo các bệnh dịch nguy hiểm xảy ra tại địa phương để có biện pháp phòng, chống hiệu quả; xử lý ca bệnh và dịch triệt để.

- Tchức tuyên truyền vận động nhân dân thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, ngủ màn, ăn chín uống chín; tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, thực hiện tốt chỉ tiêu 3 công trình vệ sinh: nhà tắm, giếng nước và nhà tiêu tại các hộ gia đình.

b) Các giải pháp giảm tử vong

- Tăng cường năng lực cho bệnh viện các tuyến; bệnh viện tỉnh điều trị các trường hợp nặng, có đội điều trị cấp cứu cơ động để hỗ trợ tuyến dưới.

- Trang bị phương tiện chẩn đoán, điều trị, cấp cứu bệnh nhân để đạt mục tiêu giảm tử vong.

- Cán bộ y tế luôn được cập nhật về các phác đồ điều trị, hồi sức cấp cứu mới.

3. Truyền thông, giáo dục sức khỏe

- Tăng cường công tác truyền thông, truyền thông nguy cơ, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng bệnh, giáo dục vệ sinh tại những nơi có nguy cơ cao, nơi tập trung đông người như: trường học, khu công nghiệp, chợ, bến xe.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình phối hp với ngành y tế để triển khai hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh.

- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh triển khai các nội dung truyền thông theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh.

4. Phối hợp liên ngành

Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể với ngành y tế trong tổ chức và triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh chủ động.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. SY tế

- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh chủ động trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh của ngành và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp triển khai thực hiện.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ tại cộng đồng, tại các cơ sở điều trị, tăng cường khám sàng lọc bệnh nhân, tổ chức thu dung, điều trị, cách ly kịp thời theo quy định. Chỉ đạo các cơ sở điều trị sẵn sàng thu dung và điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong.

- Thực hiện chế độ thường trực chống dịch và chế độ báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Giám sát chặt chẽ bệnh trên đàn gia cầm, tại các cơ sở chăn nuôi, các cơ sở giết m, mua bán, ấp nở gia cầm, nơi có dịch cũ.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc giết mổ, mua bán, vận chuyển gia cầm, đặc biệt là các loại gia cầm không rõ nguồn gốc.

- Phối hợp với ngành y tế xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

3. Sở Công thương

- Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi mua bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm sản xuất, mua bán hàng giả, hàng kém cht lượng, các hiện tượng đầu cơ ngâm hàng, nâng giá bất hợp lý, gian lận thương mại, nhất là đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh,...

- Phối hợp với các ngành quản lý giá các mặt hàng thiết yếu, chống hàng giả, hàng kém cht lượng và chống tư thương lợi dụng dịch, bệnh để tăng giá các mặt hàng liên quan.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các nhà trường chủ động phối hợp với ngành y tế tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm cho học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường.

- Khi có dịch bệnh xảy ra tại nhà trường cần phối hợp với lực lượng y tế thực hiện các biện pháp cách ly, xử lý tại chỗ theo quy định của chuyên môn để hạn chế tối đa sự lây lan.

- Cung cấp thông tin kịp thi về trường hp dịch bệnh trong trường học cho ngành y tế để phối hợp xử lý.

5. Các s, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của ngành, đơn vị mình và phối hợp với ngành y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Ban hành kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý; sẵn sàng hỗ trợ địa phương bạn khi cần thiết.

- Đảm bảo các nguồn lực sẵn sàng ứng phó và chủ động phòng, chống dịch bệnh của địa phương.

IV. ĐẢM BẢO HẬU CẦN

- Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh và chỉ đạo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh, Sở Y tế tổng hợp dự toán chi tiết nhu cầu kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

- Khuyến khích thực hiện xã hội hóa các nguồn lực tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh) để tổng hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.675
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116