Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3273/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 03/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3273/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NHÁNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH Y TẾ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế của Thành phố giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2984/TTr-SYT ngày 14 tháng 5 năm 2015 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1981/TTr-SNV ngày 09 tháng 6 năm 2015 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thủ trưởng các sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NHÁNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH Y TẾ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Căn cứ Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;

Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế của Thành phố năm 2015 như sau:

I. MỤC TIÊU

- Tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Thành phố.

- Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đặc biệt là nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sự phát triển của Thành phố. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động khám, chữa bệnh.

II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Đào tạo, bồi dưỡng trong nước:

1.1. Triển khai Đề án thí điểm mô hình Viện - Trường Y tế giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Nhân dân 115 theo Quyết định số 4884/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa nghiệp vụ sư phạm y học cơ bản cho khoảng 100 công chức, viên chức là cán bộ quản lý và đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Nhân dân 115.

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợp với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Nhân dân 115.

Tổng kinh phí dự tính: 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng; ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo.

1.2. Đào tạo định hướng chuyên khoa sau đại học cho khoảng 180 bác sĩ tốt nghiệp tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được phân công công tác về tuyến Y tế cơ sở; thời gian học 10 tháng, gồm các chuyên ngành: Sản phụ khoa, Nhi khoa, Ngoại tổng quát, Bác sĩ Gia đình, ...

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợp với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của Thành phố.

Tổng kinh phí dự tính: 3.000.000.000 (ba tỷ) đồng, ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo.

1.3. Đào tạo nâng chuẩn trình độ chuyên môn sau đại học theo quy hoạch của ngành và theo nhu cầu của đơn vị, cá nhân cho 500 cán bộ Y tế; gồm các trình độ: tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa II, chuyên khoa I; với các chuyên ngành: Sản phụ khoa, Nhi khoa, Chấn thương chỉnh hình, Dược lâm sàng, Quản lý dược, Quản lý Y tế, Y tế công cộng, Y học dự phòng, Tai Mũi Họng, Mắt, Da liễu, Tâm thần, Răng Hàm Mặt, Hành chính công, Luật, Công nghệ thông tin, Tài chính kế toán...

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợp với các trường, cơ sở đào tạo.

Tổng kinh phí dự tính: 16.000.000.000 (mười sáu tỷ) đồng; nguồn kinh phí từ các đơn vị cử người đi học và bản thân người học đóng góp.

1.4. Đào tạo nâng chuẩn từ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học cho 300 cán bộ Y tế, với các chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Y học cổ truyền, Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng hộ sinh, Cử nhân Y tế công cộng...

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợp với các trường, cơ sở đào tạo.

Tổng kinh phí dự tính: 8.100.000.000 (tám tỷ một trăm triệu) đồng; nguồn kinh phí từ các đơn vị cử người đi học và bản thân người học đóng góp.

1.5. Tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo hợp đồng theo địa chỉ sử dụng cho 70 sinh viên đại học hệ chính quy và 02 sinh viên hệ liên thông từ trung cấp lên đại học.

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợp với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng kinh phí dự tính: 2.160.000.000 (hai tỷ một trăm sáu mươi triệu) đồng, ngân sách Thành phố hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo, 50% kinh phí còn lại do bản thân người học đóng góp.

1.6. Tiếp tục thực hiện Chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ ngành Y, Dược Thành phố giai đoạn 2011 - 2015 theo Công văn số 3860/UBND-VX ngày 04 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế Thành phố giai đoạn 2011 - 2015; tổng chỉ tiêu đào tạo là 139 chỉ tiêu (trong đó tuyển mới là 64 chỉ tiêu, năm trước chuyển sang 75 chỉ tiêu).

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợp với các sở - ngành liên quan và các trường, cơ sở đào tạo.

Tổng kinh phí dự tính: 3.080.000.000 (ba tỷ tám mươi triệu) đồng; ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo với mức hỗ trợ tối đa theo quy định tại Công văn số 3680/UBND-VX ngày 04 tháng 8 năm 2011.

1.7. Đào tạo nâng chuẩn về trình độ chuyên môn Bác sĩ chuyên khoa II, ngành Quản lý Y tế, cho 30 công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý là Giám đốc, Phó Giám đốc; Trưởng, Phó khoa, phòng các cơ sở Y tế công lập từ Thành phố đến quận, huyện theo tiêu chuẩn chức danh đang đảm nhiệm.

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợp với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Tổng kinh phí dự tính: 900.000.000 (chín trăm triệu) đồng, (đào tạo theo diện ngân sách nhà nước).

1.8. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý kinh tế - tài chính, quản lý bệnh viện cho khoảng 200 công chức, viên chức là lãnh đạo Sở Y tế; Trưởng, phó các phòng chức năng thuộc Sở; lãnh đạo các cơ sở Y tế công lập và ngoài công lập để đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế và của ngành (trong đó 10 chỉ tiêu là công chức lãnh đạo, quản lý của Sở Y tế và 190 chỉ tiêu còn lại là viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ sở Y tế công lập và ngoài công lập).

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợp với các trường, cơ sở đào tạo.

Tổng kinh phí dự tính: 1.000.000.000 (một tỷ) đồng; đối tượng là công chức: kinh phí đào tạo do ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo; đối tượng khác: do đơn vị cử người đi học và bản thân người học đóng góp.

1.9. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chăm sóc cho khoảng 300 viên chức là Điều dưỡng trưởng, Kỹ thuật viên trưởng, Hộ sinh trưởng tại các cơ sở Y tế công lập và ngoài công lập.

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợp với các trường, cơ sở đào tạo.

Tổng kinh phí dự tính: 1.500.000.000 (một tỷ năm trăm triệu) đồng; nguồn kinh phí từ các đơn vị cử người đi học và bản thân người học đóng góp.

1.10. Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý trạm Y tế tuyến cơ sở cho khoảng 400 viên chức quản lý là Trưởng, Phó trạm Y tế.

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế.

Tổng kinh phí dự tính: 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng; ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo.

1.11. Bồi dưỡng kiến thức y khoa liên tục, kỹ năng chuyên ngành hàng năm cho khoảng 50.000 cán bộ Y tế đang làm việc tại cơ sở Y tế công lập và ngoài công lập thuộc Sở Y tế quản lý; hình thức bồi dưỡng: hội thảo khoa học, sinh hoạt khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng ngắn hạn,...

Đơn vị thực hiện: các đơn vị sự nghiệp Y tế công lập và ngoài công lập, các cơ sở đào tạo liên tục trực thuộc Sở Y tế, các Hội nghề nghiệp (Hội Y học, Hội Dược học, Hội Y tế công cộng, Hội Đông Y…).

1.12. Đào tạo bổ sung kiến thức, đào tạo lại cho khoảng 2.000 học sinh tốt nghiệp tại các trường Trung cấp Y tế ngoài công lập.

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình và các cơ sở đào tạo.

Tổng kinh phí dự tính: 4.000.000.000 (bốn tỷ) đồng; kinh phí từ bản thân người học đóng góp.

1.13. Đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa nghiệp vụ Sư phạm Y học cơ bản cho khoảng 200 công chức, viên chức là cán bộ quản lý và đội ngũ giảng viên cho công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ Y tế (trong đó 10 chỉ tiêu là công chức Sở Y tế tham gia công tác giảng dạy và 190 chỉ tiêu còn lại là công chức, viên chức các cơ sở Y tế công lập tham gia công tác giảng dạy).

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợp với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Tổng kinh phí dự tính: 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng; đối tượng là công chức tham gia công tác giảng dạy: kinh phí đào tạo do ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo; đối tượng khác: do đơn vị cử người đi học và bản thân người học đóng góp.

2. Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài:

2.1. Sở Y tế phối hợp với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và các Sở - ngành liên quan triển khai thực hiện Chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa theo chương trình tiên tiến của Mainz, cho sinh viên y khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tiến tới đào tạo trình độ sau đại học theo tiêu chuẩn châu Âu, nhằm bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lĩnh vực Y tế.

2.2. Tiếp tục cử bác sĩ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài và hợp tác quốc tế phục vụ cho việc ứng dụng kỹ thuật cao, tiếp thu kỹ thuật mới, hiện đại của thế giới theo định hướng phát triển chuyên môn sâu của đơn vị, phù hợp với quy hoạch của ngành.

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợp với các sở - ngành liên quan, các đơn vị sự nghiệp Y tế công lập và ngoài công lập.

2.3. Cử khoảng 1.000 cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn và dài hạn, hội nghị, hội thảo khoa học ở nước ngoài theo các chương trình hợp tác quốc tế, tài trợ học bổng của nước bạn và Trung ương như: Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Thành phố, Chương trình FFI của Pháp, Chương trình nâng cao năng lực Y tế dự phòng của Tổ chức Y tế thế giới, Chương trình hợp tác quốc tế Việt - Bỉ,..

Đơn vị thực hiện: Sở Y tế phối hợp với các sở - ngành liên quan, các đơn vị sự nghiệp Y tế công lập và ngoài công lập.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn ngân sách của Thành phố, các dự án viện trợ của nước ngoài, nguồn ngân sách hoạt động của đơn vị cử công chức, viên chức đi học và bản thân người học đóng góp.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch: 40.360.000.000 (bốn mươi tỷ ba trăm sáu mươi triệu) đồng. Trong đó:

- Nguồn ngân sách của Thành phố: 6.750.000.000 (sáu tỷ bảy trăm năm mươi triệu) đồng.

- Nguồn ngân sách hoạt động của đơn vị cử công chức, viên chức đi học, các dự án viện trợ của nước ngoài, các Bộ - ngành Trung ương và bản thân người học đóng góp: 33.610.000.000 (ba mươi ba tỷ sáu trăm mười triệu) đồng.

(Đính kèm Bảng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế của Thành phố năm 2015).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với các sở - ngành liên quan và các cơ sở đào tạo của Thành phố triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế của Thành phố năm 2015.

- Phối hợp với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thực hiện Đề án thí điểm mô hình Viện - Trường Y tế của Thành phố, Đề án hợp tác với Philippines đào tạo Cử nhân Điều dưỡng chất lượng cao; Phối hợp với các sở - ngành liên quan thực hiện chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ ngành Y, Dược Thành phố.

- Thực hiện báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế của Thành phố năm 2015 và giai đoạn 2011 - 2015;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

2. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện Kế hoạch chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế của Thành phố năm 2015.

- Bố trí kinh phí và hướng dẫn Sở Y tế thực hiện tốt Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế Thành phố năm 2015.

3. Các Sở - ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện:

Phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

4. Các đơn vị sự nghiệp Y tế công lập thuộc Thành phố:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch, rà soát và cử công chức, viên chức đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo đúng đối tượng và chuyên ngành được đào tạo, huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện tốt các nội dung của chương trình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo các cơ quan liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Y tế và Sở Nội vụ) để chỉ đạo, giải quyết./.

 

BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NHÁNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH Y TẾ CỦA THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung thực hiện

Thuyết minh

Nguồn kinh phí

Tổng kinh phí năm 2015

Ghi chú

NSNN

Nguồn khác

1. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRONG NƯỚC

1.1.

Triển khai thực hiện Đề án thí điểm mô hình Viện - Trường Y tế.

Đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa nghiệp vụ sư phạm cho 100 CCVC là cán bộ quản lý và đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Nhân dân 115

2.000.000 x 100 người

200

0

200

Thực hiện theo Quyết định số 4884/QĐ-UBND

1.2.

Đào tạo định hướng chuyên khoa sau đại học cho khoảng 180 bác sĩ tốt nghiệp tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được phân công công tác về tuyến y tế cơ sở.

16.666.000 x 180 người

3.000

0

3.000

Thực hiện theo Văn bản số 3237/UBND-VX

1.3.

Đào tạo nâng chuẩn trình độ chuyên môn sau đại học theo quy hoạch của ngành và theo nhu cầu của đơn vị, cá nhân cho 500 cán bộ y tế.

32.000.000 x 500 người

0

16.000

16.000

Quyết định số 578/QĐ- ĐHYD-TCKT

1.4.

Đào tạo nâng chuẩn từ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học cho 300 cán bộ y tế, với các chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa, Dược sĩ, Bác sĩ YHCT …

27.000.000 x 300 người

0

8.100

8.100

Quyết định số 578/QĐ- ĐHYD-TCKT

1.5.

Tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo hợp đồng theo địa chỉ sử dụng cho 70 sinh viên đại học hệ chính và 02 sinh viên hệ liên thông.

30.000.000 x 72 người

0

2.160

2.160

Đã được ghi vào kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố năm 2015.

1.6.

Tiếp tục thực hiện Chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ y, dược Thành phố, tổng chỉ tiêu đào tạo là 139 chỉ tiêu.

30.000.000 x 30 tiến sĩ

20.000.000 x 109 thạc sĩ

3.080

0

3.080

Thực hiện theo Văn bản số 3860/UBND-VX

1.7.

Đào tạo nâng chuẩn về trình độ chuyên môn Bác sĩ chuyên khoa II, ngành Quản lý Y tế cho 30 CC-VC lãnh đạo, quản lý là Giám đốc, Phó Giám đốc, ....

30.000.000 x 30 người

0

900

900

Đã được ghi vào kinh phí đào tạo của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

1.8.

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý kinh tế - tài chính, quản lý bệnh viện cho khoảng 200 CC-VC là lãnh đạo Sở Y tế; Trưởng, phó các phòng chức năng thuộc Sở; lãnh đạo các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.

5.000.000 x 10 công chức

5.000.000 x 190 viên chức

50

950

1.000

Thông tư 139/2010/TT- BTC

1.9.

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chăm sóc cho khoảng 300 viên chức là Điều dưỡng trưởng, Hộ sinh trưởng, ...

5.000.000 x 300 người

0

1.500

1.500

Thông báo 1239/TB- ĐDKTYH

1.10.

Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý trạm y tế tuyến cơ sở cho khoảng 400 viên chức quản lý là trương, phó TYT.

1.000.000 x 400 người

400

0

400

Thông tư 123/2009/TT- BTC

Thông tư 139/2010/TT-BTC

1.11.

Bồi dưỡng kiến thức y khoa liên tục, kỹ năng chuyên ngành hàng năm cho khoảng 50.000 cán bộ y tế.

 

0

0

0

 

1.12.

Đào tạo, bổ sung kiến thức, đào tạo lại cho khoảng 2.000 học sinh tốt nghiệp các trường TC y tế ngoài công lập.

2.000.000 x 2.000 người

0

4.000

4.000

Thông tư 139/2010/TT- BTC

1.13.

Đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa nghiệp vụ sư phạm y học cơ bản cho 200 CC-VC là cb quản lý và đội ngũ giảng viên cho công tác đào tạo liên tục.

2.000.000 x 10 công chức

2.000.000 x 190 viên chức

20

380

400

Theo Văn bản số 1671/ĐHYPNT-SĐH

TỔNG KINH PHÍ DỰ TÍNH:

6.750

33.610

40.360

 

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch: 40.360 triệu đồng (Bốn mươi tỷ ba trăm sáu mươi triệu đồng). Trong đó:

+ Nguồn ngân sách của Thành phố: 6.750 triệu đồng (Sáu tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)

+ Nguồn ngân sách hoạt động của đơn vị cử công chức, viên chức đi học; các Bộ-ngành Trung ương, Thành phố; các dự án viện trợ của nước ngoài và bản thân người học đóng góp (nguồn khác): 33.610 triệu đồng (Ba mươi ba tỷ sáu trăm mười triệu đồng).

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3273/QĐ-UBND ngày 03/07/2015 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.187

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88