Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2748/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 03/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2748/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 4

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 và Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phvề việc công bố dịch viêm đường hô hp cấp do chng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phvề việc mua và sdụng vc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc ban hành Hướng dn tiếp nhận, bảo qun, phân phi và sử dụng vc xin phòng COVID-19;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân bổ vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca đợt 4 cho các địa phương như sau:

1. Phân bổ cho các Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố theo Phụ lục 1 đính kèm.

2. Phân bổ cho các đơn vị theo Phlục 2 đính kèm.

3. Phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tnh theo Phụ lục 3 đính kèm.

Điều 2.

1. Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện tiếp nhận, bảo quản, gửi mẫu kiểm định chất lượng và vận chuyển vắc xin tới Dự án TCMR khu vực để phân bổ ngay tới các địa phương, đơn vị theo danh sách tại Điều 1. Riêng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế theo Khoản 3 Điều 1, Dự án TCMR cấp phát vắc xin cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật nơi có đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn để tiếp nhận vắc xin.

2. Các đơn vị được phân btại Khoản 2 Điều 1 tổ chức tiếp nhận s vc xin được phân bổ từ Dự án TCMR quốc gia để tổ chức tiêm cho các đơn vị, cơ quan theo Công văn số 3823/BYT-DP ngày 07/5/2021 và Công văn số 4260/BYT-DP ngày 25/5/2021 ca Bộ Y tế (bao gồm ccác đơn vị trong, ngoài ngành y tế, công lập và tư nhân, các đơn vị đã tham gia hỗ trợ tích cực cho Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian vừa qua) và tiêm cho cán bộ, nhân viên của đơn vị mình (đối với các đơn vị không tự tổ chức tiêm được thì chủ động liên hệ với cơ sở đủ điều kiện tiêm chng đtriển khai tiêm cho cán bộ, nhân viên đơn vị mình).

3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tiếp nhận, bảo qun và tổ chức trin khai tiêm chng ngay svắc xin được phân bổ theo Khoản 1 Điều 1 cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ trên địa bàn (bao gồm cả các Cơ quan trung ương, Bộ ngành, Tập đoàn, Tng công ty, Tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao,...) (trừ Sở Y tế Hà Nội) và triển khai tiêm cho các đối tượng nguy cơ là công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính ph.

Các SY tế có các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các đơn vị tổ chức tiếp nhận, bo qun và tổ chức triển khai tiêm chng ngay số vắc xin được phân bổ cho các đơn vị nêu tại Khoản 3 Điều 1 theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ (trừ Sở Y tế Hà Nội). Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tự tổ chức tiêm chng được thì chđộng liên hệ, phối hợp với Sở Y tế trên địa bàn đtiếp nhận vắc xin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tnh và tổ chức tiêm chủng cho đơn vị mình.

4. Xem xét việc trin khai tiêm mũi 2 sau 8-12 tuần cho các đối tượng đã được tiêm mũi 1 ktừ ngày được tiêm mũi 1 hoặc triển khai tiêm mũi 1 cho các đối tượng chưa được tiêm chủng đtăng độ bao phtiêm chủng. Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết hoặc cần bổ sung thêm vắc xin thì phối hợp với Dự án TCMR Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tTrung ương, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để chđộng điều phối cùng với svắc xin được phân bcho 02 Viện đtổ chức tiêm chng cho các đối tượng ưu tiên khác theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, đm bảo hoàn thành trước ngày 15/9/2021.

5. Dự án Tiêm chủng mrộng quốc gia, các đơn vị, địa phương tiếp nhận, sử dụng vắc xin chịu trách nhiệm qun lý, sử dụng, báo cáo theo từng nguồn vắc xin được phân bổ (bao gồm các vắc xin đã điều phi giữa các đơn vị, địa phương); thực hiện báo cáo kết quả tiêm chng về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) và Viện Vệ sinh dịch t Trung ương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- SYT, TTKSBT các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

PHỤ LỤC 1

PHÂN BỔ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ

TT

Các địa phương, đơn vị

Số liều vắc xin

1

Trung tâm KSBT Bắc Giang

50.000

2

Trung tâm KSBT Bắc Ninh

50.000

3

Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Kạn

3.500

4

Trung tâm KSBT tỉnh Cao Bằng

5.000

5

Trung tâm KSBT tnh Tuyên Quang

5.500

6

Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam

5.000

7

Trung tâm KSBT tỉnh Hà Giang

6.600

8

Trung tâm KSBT tnh Ninh Bình

5.500

9

Trung tâm KSBT tnh Vĩnh Phúc

5.500

10

Trung tâm KSBT tỉnh Hưng Yên

6.600

11

Trung tâm KSBT tỉnh Thái Nguyên

6.600

12

Trung tâm KSBT tỉnh Hà Tĩnh

6.500

13

Trung tâm KSBT tỉnh Qung Ninh

8.800

14

Trung tâm KSBT tỉnh Phú Thọ

7.200

15

Trung tâm KSBT tỉnh Nam Định

7.200

16

Trung tâm KSBT Thành phố Hải Phòng

8.300

17

Trung tâm KSBT tnh Thái Bình

7.200

18

Trung tâm KSBT tnh Hải Dương

17.600

19

Trung tâm KSBT tỉnh Nghệ An

9.400

20

Trung tâm KSBT tnh Thanh Hóa

10.000

21

Trung tâm KSBT tỉnh Cần Thơ

10.000

22

Trung tâm KSBT Thành phố Hà Nội

20.000

23

Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tếkiểm định và lưu mu)

300

 

PHỤ LỤC 2

PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ

TT

Các đơn vị

Sliều vắc xin

1

Bệnh viện K

1.500

2

Bệnh viện Nhi Trung ương

5.000

3

Bệnh viện E

7.000

4

Dự án TCMR Quốc gia

4.350

5

Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh

6.000

6

Tổng công ty Dược Việt Nam - Công ty cphần

200

7

Công ty TNHH Một thành viên vc xin và sinh phẩm số 1

250

8

Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bn y học

50

9

Trường Cao đẳng Kthuật trang thiết bị y tế

100

 

PHỤ LỤC 3

PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

TT

Các đơn vị

Số liều vắc xin

Trung tâm KSBT tiếp nhận vắc xin

1

Công ty TNHH Một thành viên Vc xin Pasteur Đà Lạt

100

Lâm Đồng

2

Trường Cao đng Dược Trung ương Hi Dương

100

Hi Dương

3

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

300

Đồng Nai

4

Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Nhà xut bản Y học

50

Hồ Chí Minh

5

Viện Pháp y quốc gia (phân viện Pháp y quốc gia tại Hồ Chí Minh)

100

Hồ Chí Minh

6

Viện Pháp y tâm thần Trung ương (phân viện Nghệ An)

100

Nghệ An

7

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc

100

Phú Thọ

8

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung

100

Thừa Thiên Huế

9

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên

100

Đắk Lk

10

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

100

Hồ Chí Minh

11

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ

100

Cần Thơ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2748/QĐ-BYT ngày 03/06/2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 4 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.863

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96