Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2709/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 31/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2709/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ HỌC VIÊN ĐI ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐA KHOA HỆ CỬ TUYỂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC HUẾ, NĂM 2008

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/01/2003;
Căn cứ Quyết định số 1544/QĐ-/TTg, ngày 14/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Đề án đào tạo nhân lực cho vùng khó khăn, vùng núi của các tỉnh thuộc miền Bắc, miền Trung, vùng đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển"; 
Căn cứ Công văn số 3213/TB/YD-ĐTĐH ngày 19/12/2008 của trường Đại học Y - Dược Huế về việc Đào tạo sinh viên cử tuyển năm 2008 theo đề án của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế (Tờ trình số 1140/TTr-YT, ngày 31/12/2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử 09 học viên là người dân tộc thiểu số và dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú tại các xã vùng cao và huyện đảo Cồn Cỏ, có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Trị, tham gia học lớp bác sỹ đa khoa và dược sĩ (Hệ cử tuyển) năm 2008, theo đề án của Bộ Y tế, tại trường Đại học Y - Dược Huế (Có danh sách kèm theo )

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các học viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Các sở: YT, TC, NV;
- Chánh, Phó VP;
- Lưu VT, VX, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 


DANH SÁCH

 HỌC VIÊN ĐÀO TẠO BÁC SỸ ĐA KHOA VÀ DƯỢC SỸ HỆ CỬ TUYỀN THEO ĐỀ ÁN CỦA BỘ Y TẾ, NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số: 2709 /QĐ-UBND ngày 31 /12/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị )

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Thời gian thường trú

(năm)

Khu vực

Học lực lớp 12

Hạnh kiểm lớp 12

Năm tốt nghiệp

Ngành đào tạo

1

Hoàng Thị Êm

06/7/1986

Nữ

Pa Kô

Xã A Túc, Hướng Hoá

22

1VC

TB

Tốt

2006

Bác sĩ đa khoa

2

Trương Thị Hằng

10/7/1990

Nữ

Kinh

Xã Huyện Đảo Cồn Cỏ

01

1

TB

Tốt

2008

Bác sĩ đa khoa

3

Hồ Văn Lương

05/10/1990

Nam

Pa Kô

Xã A Bung, Đakrông

18

1VC

TB

Tốt

2008

Bác sĩ đa khoa

4

Hồ Văn Mãi

12/11/1990

Nam

Vân Kiều

Xã Mò Ó, Đakrông

18

1VC

Khá

Tốt

2008

Bác sĩ đa khoa

5

Hồ Văn Miên

25/4/1988

Nam

Vân Kiều

Xã Pa Tầng, Hướng Hoá

05

1VC

TB

Tốt

2008

Bác sĩ đa khoa

6

Hồ A Mưới

15/12/1989

Nam

Vân Kiều

Xã A Bung, Đakrông

9

1VC

TB

Khá

2008

Bác sĩ đa khoa

7

Hồ Văn Núi

06/9/1987

Nam

Vân Kiều

Xã Vĩnh Ô, Vĩnh Linh

21

1VC

TB

Tốt

2006

Bác sĩ đa khoa

8

Hồ Thị Huôm

13/02/1990

Nữ

Vân Kiều

Xã Hướng Sơn, Hướng Hoá

18

1VC

TB

Tốt

2007 B.Túc

Dược sĩ

9

Hồ Vũ Vinh

19/10/1990

Nữ

Vân Kiều

Xã Mò Ó, Đakrông

11

1VC

TB

Tốt

2008

Dược sĩ

Tổng số 9 học viên gồm:         - Bác sĩ đa khoa:         07 học viên

                                                - Dược sĩ:                     02 học viên

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2709/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 cử học viên đi đào tạo bác sĩ đa khoa hệ cử tuyển tại trường Đại học Y - Dược Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.262

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!