Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 26/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 06/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH QUNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 26/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG GIA SÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2017-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Căn c Thông tư số 52/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết s 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-BNN-TY ngày 17/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt “Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020”;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;

Thực hiện các Công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 1395/BNN-TY ngày 25/02/2016 về việc bố trí kinh phí và tổ chức triển khai Chương trình Quốc gia phòng chống dịch lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020 và số 3655/BNN-TY ngày 10/5/2016 về việc xây dựng Kế hoạch chủ động phòng chống dịch gia súc gia cầm bằng nguồn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chế độ tài chính về phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ tài chính về phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3332/TTr-SNNPTNT ngày 23/12/2016 về việc xin phê duyệt Kế hoạch phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 3194/STC-HCSN ngày 14/12/2016 về việc Kế hoạch phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020, với các nội dung sau:

1. Tên kế hoạch: Kế hoạch phòng chống bệnh lở mồm long móng (LMLM) gia súc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020.

2. Đơn vị thực hiện

Chi cục Chăn nuôi và Thú y; UBND 13 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (không có huyện Lý Sơn).

3. Nội dung công việc thực hiện

a) Tổ chức tiêm phòng vắc xin LMLM cho đàn trâu bò:

- Địa bàn tiêm phòng: 13 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh gồm 6 huyện miền núi thuộc Chương trình 30a và 7 huyện vùng đệm ở đồng bằng (tr Lý Sơn):

+ Các huyện miền núi Chương trình 30a: Tổ chức tiêm phòng cho đàn trâu bò của tất cả các xã, thị trấn thuộc địa bàn.

+ 7 huyện vùng đệm ở đồng bằng: Tổ chức tiêm phòng cho đàn trâu bò thuộc các xã có nguy cơ cao, xã giáp ranh với tỉnh Quảng Nam và tỉnh Bình Đnh, các xã ven quốc lộ và tỉnh lộ, xã có dịch LMLM cũ.

- Đối tượng tiêm phòng vắc xin: Tiêm cho trâu, bò từ 4 tuần tuổi trở lên thuộc diện tiêm.

- Số lượng trâu, bò tiêm phòng hằng năm: 360.500 con.

+ Các huyện vùng đệm ở đồng bằng: Tiêm phòng cho 50% số trâu, bò trong diện tiêm, số lượng tiêm phòng hàng năm: 204.000 con.

+ Các huyện miền núi Chương trình 30a: Tiêm phòng cho 100% số trâu, bò trong diện tiêm, số lượng tiêm phòng hàng năm: 156.500 con.

b) Nhu cầu vắc xin LMLM tiêm phòng cho đàn trâu bò:

- Loại vắc xin tiêm phòng: vắc xin LMLM nhị type O, A.

- Quy trình tiêm phòng: 2 lần/năm.

- Thời gian tiêm phòng: Từ năm 2017 đến năm 2020.

- Nhu cầu vắc xin LMLM:

+ 01 năm: 360.500 liều.

+ 04 năm: 1.442.000 liều.

Trong đó:

+ Vắc xin Chương trình 30a:

. 01 năm: 156.500 liều;

. 04 năm: 626.000 liều.

+ Nhu cầu vc xin tỉnh mua:

. 01 năm: 204.000 liều;

. 04 năm: 816.000 liều.

4. Nội dung chi

- Mua vắc xin LMLM tiêm phòng cho đàn trâu bò 7 huyện vùng đệm gồm: Bình Sơn, Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ.

- Bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp tham gia tiêm phòng vắc xin LMLM trên địa bàn tỉnh.

5. Định mức chi

Định mức chi phục vụ công tác phòng, chống dịch thực hiện theo Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chế độ tài chính về phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ tài chính về phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các văn bản liên quan theo quy định hiện hành của nhà nước.

6. Phân cấp chi ngân sách

a) Ngân sách Chương trình 30a:

Trung ương hỗ trợ vắc xin tiêm phòng bằng hiện vật cho 6 huyện miền núi thuộc Chương trình 30a là 626.000 liều (156.500 liều/năm).

b) Ngân sách tnh:

- Mua vắc xin tiêm phòng tại 7 huyện vùng đệm ở đồng bằng là 816.000 liều (204.000 liều/năm).

- Hỗ trợ cho chủ vật nuôi có gia súc bị chết do dịch bệnh và phản ứng vắc xin khi tiêm phòng theo quy định tại Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chế độ tài chính về phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ tài chính về phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; chi phí tiêu hủy và tiền công tiêm phòng bao vây dịch, tiêu độc khử trùng môi trường khi chống dịch (huyện dùng ngân sách dự phòng để chi và cuối năm tổng hợp gởi Sở Tài chính thẩm tra và trình UBND tỉnh cấp bù ngân sách cho huyện, thành phố).

c) Ngân sách huyện, thành phố:

Hỗ trợ công tiêm phòng cho người trực tiếp tiêm phòng.

7. Kinh phí thực hiện

a) Tổng kinh phí: 27.004.400.000 đồng.

Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh: 21.236.400.000 đồng.

+ Ngân sách huyện: 5.768.000.000 đồng.

b) Phân kỳ theo năm:

Đơn vị tính: 1000 đồng

TT

Nội dung

Tổng kinh phí

Phân kỳ theo năm thực hiện

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

Ngân sách tỉnh

21.236.400

4.926.600

5.173.440

5.432.520

5.703.840

2

Ngân sách huyện

5.768.000

1.442.000

1.442.000

1.442.000

1.442.000

 

Cộng

27.004.400

6.368.600

6.615.440

6.874.520

7.145.840

c) Phân kỳ theo năm các địa phương, đơn vị:

Đơn vị tính: 1000 đồng

TT

Đơn vị

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Tổng cộng

I

Ngân sách tỉnh

4.926.600

5.173.440

5.432.520

5.703.840

21.236.400

 

Chi cục CN và Thú y

4.926.600

5.173.440

5.432.520

5.703.840

21.236.400

II

Ngân sách huyện, TP

1.442.000

1.442.000

1.442.000

1.442.000

5.768.000

1

Bình Sơn

190.000

190.000

190.000

190.000

760.000

2

Sơn Tịnh

133.200

133.200

133.200

133.200

532.800

3

TP. Quảng Ngãi

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

4

Tư Nghĩa

93.600

93.600

93.600

93.600

374.400

5

Nghĩa Hành

86.000

86.000

86.000

86.000

344.000

6

MĐức

106.800

106.800

106.800

106.800

427.200

7

Đức Ph

106.400

106.400

106.400

106.400

425.600

8

Ba Tơ

200.000

200.000

200.000

200.000

800.000

9

Trà Bồng

65.200

65.200

65.200

65.200

260.800

10

Sơn Hà

228.000

228.000

228.000

228.000

912.000

11

Sơn Tây

64.000

64.000

64.000

64.000

256.000

12

Minh Long

41.800

41.800

41.800

41 800

167.200

13

Tây Trà

27.000

27.000

27.000

27.000

108.000

Tổng cộng

6.368.600

6.615.440

6.874.520

7.145.840

27.004.400

(Chi tiết kinh phí kèm theo phụ lục 1, 2)

Điều 2. Quyết định này là cơ sở để xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh LMLM gia súc trên địa bàn tỉnh hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Thú y;
- Cơ quan Thú y vùng IV Đà N
ng;
- CT, PCT Thường trực UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNndt5.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH LMLM GIA SÚC NĂM 2017-2020
(Kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: 1000 đồng

TT

Đơn vị

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Tổng cộng

I

Ngân sách tnh (mua vắc xin LMLM)

4.926.600

5.173.440

5.432.520

5.703.840

21.236.400

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

4.926.600

5.173.440

5.432.520

5.703.840

21.236.400

II

Ngân sách huyện, thành phố (công tiêm phòng)

1.442.000

1.442.000

1.442.000

1.442.000

5.768.000

1

Bình Sơn

190.000

190.000

190.000

190.000

760.000

2

Sơn Tịnh

133.200

133.200

133.200

133.200

532.800

3

TP. Quảng Ngãi

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

4

Tư Nghĩa

93.600

93.600

93.600

93.600

374.400

5

Nghĩa Hành

86.000

86.000

86.000

86.000

344.000

6

Mộ Đức

106.800

106.800

106.800

106.800

427.200

7

Đức Phổ

106.400

106.400

106.400

106.400

425.600

8

Ba Tơ

200.000

200.000

200.000

200.000

800.000

9

Trà Bồng

65.200

65.200

65.200

65.200

260.800

10

Sơn Hà

228.000

228.000

228.000

228.000

912.000

11

Sơn Tây

64.000

64.000

64.000

64.000

256.000

12

Minh Long

41.800

41.800

41.800

41.800

167.200

13

y Trà

27.000

27.000

27.000

27.000

108.000

Tổng cộng

6.368.600

6.615.440

6.874.520

7.145.840

27.004.400

 

PHỤ LỤC 2

DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ NGÂN SÁCH TIÊM PHÒNG BỆNH LMLM GIA SÚC CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ HẰNG NĂM TỪ NĂM 2017-2020
(Kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

1. NĂM 2017

TT

Đơn vị

ĐVT

Số lượng

Đơn giá*
(đồng)

Thành tiền (1000 đồng)

Một đt

Cả năm
(2 đợt)

I

Ngân sách huyện, thành phố (công tiêm phòng)

 

 

 

721.000

1.442.000

1

Bình Sơn

con

23.750

4.000

95.000

190.000

2

Sơn Tịnh

con

16.650

4.000

66.600

133.200

3

TP. Quảng Ngãi

con

12.500

4.000

50.000

100.000

4

Tư Nghĩa

con

11.700

4.000

46.800

93.600

5

Nghĩa Hành

con

10.750

4.000

43.000

86.000

6

Mộ Đức

con

13.350

4.000

53.400

106.800

7

Đức Phổ

con

13.300

4.000

53.200

106.400

8

Ba Tơ

con

25.000

4.000

100.000

200.000

9

Trà Bồng

con

8.150

4.000

32.600

65.200

10

Sơn Hà

con

28.500

4.000

114.000

228.000

11

Sơn Tây

con

8.000

4.000

32.000

64.000

12

Minh Long

con

5.225

4.000

20.900

41.800

13

Tây Trà

con

3.375

4.000

13.500

27.000

II

Ngân sách tỉnh (mua vắc xin LMLM)

 

 

 

2.463.300

4.926.600

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Liều

102.000

24.150

2.463.300

4.926.600

Tng cộng

 

 

 

3.184.300

6.368.600

2. NĂM 2018

TT

Đơn vị

ĐVT

Số lượng

Đơn giá*
(đồng)

Thành tiền (1000 đồng)

Một đt

Cả năm
(2 đợt)

I

Ngân sách huyện, thành ph (công tiêm phòng)

 

 

 

721.000

1.442.000

1

Bình Sơn

con

23.750

4.000

95.000

190.000

2

Sơn Tịnh

con

16.650

4.000

66.600

133.200

3

TP. Quảng Ngãi

con

12.500

4.000

50.000

100.000

4

Tư Nghĩa

con

11.700

4.000

46.800

93.600

5

Nghĩa Hành

con

10.750

4.000

43.000

86.000

6

Mộ Đức

con

13.350

4.000

53.400

106.800

7

Đức Phổ

con

13.300

4.000

53.200

106.400

8

Ba Tơ

con

25.000

4.000

100.000

200.000

9

Trà Bồng

con

8.150

4.000

32.600

65.200

10

Sơn Hà

con

28.500

4.000

114.000

228.000

11

Sơn Tây

con

8.000

4.000

32.000

64.000

12

Minh Long

con

5.225

4.000

20.900

41.800

13

Tây Trà

con

3.375

4.000

13.500

27.000

II

Ngân sách tỉnh (mua vắc xin LMLM)

 

 

 

2.586.720

5.173.440

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Liều

102.000

25.360

2.586.720

5.173.440

Tổng cộng

 

 

 

3.307.720

6.615.440

3. NĂM 2019

TT

Đơn vị

ĐVT

Số lượng

Đơn giá*
(đồng)

Thành tiền (1000 đồng)

Một đt

Cả năm
(2 đợt)

I

Ngân sách huyện, thành phố (công tiêm phòng)

 

180.250

 

721.000

1.442.000

1

Bình Sơn

con

23.750

4.000

95.000

190.000

2

Sơn Tịnh

con

16.650

4.000

66.600

133.200

3

TP. Quảng Ngãi

con

12.500

4.000

50.000

100.000

4

Tư Nghĩa

con

11.700

4.000

46.800

93.600

5

Nghĩa Hành

con

10.750

4.000

43.000

86.000

6

Mộ Đức

con

13.350

4.000

53.400

106.800

7

Đức Phổ

con

13.300

4.000

53.200

106.400

8

Ba Tơ

con

25.000

4.000

100.000

200.000

9

Trà Bồng

con

8.150

4.000

32.600

65.200

10

Sơn Hà

con

28.500

4.000

114.000

228.000

11

Sơn Tây

con

8.000

4.000

32.000

64.000

12

Minh Long

con

5.225

4.000

20.900

41.800

13

Tây Trà

con

3.375

4.000

13.500

27.000

II

Ngân sách tỉnh (mua vắc xin LMLM)

 

 

 

2.716.260

5.432.520

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Liu

102.000

26.630

2.716.260

5.432.520

Tổng cộng

 

 

 

3.437.260

6.874.520

4. NĂM 2020

TT

Đơn vị

ĐVT

Số lượng

Đơn giá*
(đồng)

Thành tiền (1000 đồng)

Một đt

Cả năm
(2 đợt)

I

Ngân sách huyện, thành phố (công tiêm phòng)

 

 

 

721.000

1.442.000

1

Bình Sơn

con

23.750

4.000

95.000

190.000

2

Sơn Tịnh

con

16.650

4.000

66.600

133.200

3

TP. Quảng Ngãi

con

12.500

4.000

50.000

100.000

4

Tư Nghĩa

con

11.700

4.000

46.800

93.600

5

Nghĩa Hành

con

10.750

4.000

43.000

86.000

6

Mộ Đức

con

13.350

4.000

53.400

106.800

7

Đức Phổ

con

13.300

4.000

53.200

106.400

8

Ba Tơ

con

25.000

4.000

100.000

200.000

9

Trà Bồng

con

8.150

4.000

32.600

65.200

10

Sơn Hà

con

28.500

4.000

114.000

228.000

11

Sơn Tây

con

8.000

4.000

32.000

64.000

12

Minh Long

con

5.225

4.000

20.900

41.800

13

Tây Trà

con

3.375

4.000

13.500

27.000

II

Ngân sách tỉnh (mua vắc xin LMLM)

 

 

 

2.851.920

5.703.840

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Liều

102.000

27.960

2.851.920

5.703.840

Tổng cộng

 

 

 

3.572.920

7.145.840

* Ghi chú: Đơn giá vắc xin dự kiến tăng bình quân 5% mỗi năm

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


833

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117