Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 234/QĐ-BVHTTDL năm 2017 điều chỉnh khoản 2 và khoản 10 Điều 1 tại Quyết định 3751/QĐ-BVHTTDL phê duyệt dự án Hệ thống thiết bị Y - Sinh học thuộc Viện Khoa học Thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 234/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 25/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 2 VÀ KHOẢN 10 ĐIỀU 1 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3751/QĐ-BVHTTDL NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN HỆ THỐNG THIẾT BỊ Y - SINH HỌC THUỘC VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3751/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt dự án Hệ thống thiết bị Y - Sinh học thuộc Viện Khoa học Thể dục thể thao;

Căn cứ Quyết định số 2706/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Bắc trực thuộc Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 4212/BVHTTDL-KHTC ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch về việc chuyển đổi chức năng Chủ đầu tư sang các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Biên bản bàn giao ngày 16 tháng 11 năm 2016 giữa Viện Khoa học Thdục ththao và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Bắc;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Bắc tại Tờ trình số 09/TTr-BQLDA ngày 07 tháng 12 năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh khoản 2 và khoản 10 Điều 1 tại Quyết định số 3751/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

1. Điều chỉnh khoản 2 Điều 1:

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Bắc thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Điều chỉnh khoản 10 Điều 1:

Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

Điều 2. Bãi bỏ khoản 2 và khoản 10 Điều 1 tại Quyết định số 3751/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Tài chính, Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục ththao và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, Vụ KHTC, Q9.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 234/QĐ-BVHTTDL năm 2017 điều chỉnh khoản 2 và khoản 10 Điều 1 tại Quyết định 3751/QĐ-BVHTTDL phê duyệt dự án Hệ thống thiết bị Y - Sinh học thuộc Viện Khoa học Thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.568

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23