Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 228/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 15/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 228/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 228/1999/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 1999 VỀ VIỆC BỔ SUNG MỤC TIÊU BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA THANH TOÁN MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI VÀ BỆNH DỊCH NGUY HIỂM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ vào Quyết định số 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình Quốc gia;
Căn cứ vào Quyết định số 05/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế (Tờ trình số 8644/TTr-BYT ngày 26 tháng 11 nâưm 1999) và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7680BKH/LĐVX ngày 24 tháng 11 năm 1999).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung mục tiêu Bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm vào Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm từ năm 2000 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên mục tiêu: Bảo đảm chất lương, vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm từ năm 2000.

2. Nội dung của mục tiêu:

Chủ động quản lý, giám sát ô nhiễm độc hại thực phẩm và chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm lưu hành trên thị trường; phòng chống ngộ độc và các bệnh tật do thực phẩm gây ra, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, góp phần phát triển sản xuất thực phẩm.

3. Kinh phí: sẽ được cụ thể hoá trong từng dự án thành phần và bố trí trong kế hoạch hàng năm.

Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách nhà nước,

- Nguồn vốn ODA,

- Huy động các nguồn vốn khác.

4. Cơ chế quản lý: Thực hiện theo cơ chế quản lý của Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm.

Điều 2. Bộ Y tế chỉ đạo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm, căn cứ vào mục tiêu ưu tiên được duyệt để lựa chọn những dự án và cơ sở thực hiện trọng điểm, đáp ứng những yêu cầu cấp bách và phù hợp với khả năng huy động vốn, chuẩn bị và thực hiện mục tiêu theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 228/1999/QD-TTg

Hanoi, December 15, 1999

 

DECISION

ADDING THE OBJECTIVE OF ENSURING FOODSTUFF QUALITY, HYGIENE AND SAFETY TO THE NATIONAL TARGET PROGRAM FOR ELIMINATION OF A NUMBER OF SOCIAL DISEASES AND DANGEROUS EPIDEMICS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Prime Minister
s Decision No. 531/TTg of August 8, 1996 on the management of the national programs;
Pursuant to the Prime Minister
s Decision No. 05/1998/QD-TTg of January 14, 1998 on the management of the national target programs;
At the proposals of the Minister of Health (Report No. 8644/TTr-BYT of November 26, 1999) and the Minister of Planning and Investment (Official Dispatch No. 7680-BKH/LDVX of November 24, 1999),

DECIDES:

Article 1.- To add the objective of ensuring foodstuff quality, hygiene and safety to the National Target Program for elimination of a number of certain social diseases and dangerous epidemics from the year 2000 with the following major contents:

1. Objectives name: To ensure foodstuff quality, hygiene and safety under the National Target Program for elimination of a number of social diseases and dangerous epidemics from the year 2000.

2. Objectives contents:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Funding shall be specified in each component project and incorporated in annual plans.

Investment capital sources:

- State budget;

- ODA capital source;

- Capital mobilized from other sources.

4. Management mechanism shall comply with the management mechanism of the National Target Program for elimination of a number of social diseases and dangerous epidemics.

Article 2.- The Ministry of Health shall direct the Steering Committee of the National Target Program for elimination of a number of social diseases and dangerous epidemics to base itself on the approved priority targets to select key projects and establishments for implementation, which meet urgent requirements and suit the capital mobilizing capability in order to prepare and realize the targets in compliance with the States regulations.

Article 3.- This Decision takes effect after its signing.

Article 4.- The Ministers of Finance, Planning and Investment, and Health; the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities and the heads of the concerned agencies shall, according to their assigned functions and tasks, have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Pham Gia Khiem

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 228/1999/QĐ-TTg ngày 15/12/1999 bổ sung mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm vào Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.945

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27