Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 226/QĐ-SYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trương Văn Kính
Ngày ban hành: 20/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BR-VT
S Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/QĐ-SYT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

Căn cứ Quyết định số 3836/2008/QĐ-UBND ngày 27/10/2001 của UBND tỉnh BR-VT về việc quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Sở Y tế tỉnh BR-VT;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định 712/QĐ-SYT ngày 04/11/2013 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành và mở rộng, áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Sơ Y tế;

Theo đề nghị của Chánh Văn Phòng Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 669/QĐ-SYT ngày 23/9/2014 của Sơ Y tế.

Điều 3. Các ông, (bà) Chánh Văn Phòng, Ban chỉ đạo ISO, Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này (Đính kèm phụ lục)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở KH&CN; Sở Nội vụ; S
TT&TT;
- CC Tiêu chuẩn ĐLCL;
- Bộ phận CNTT - VP Sở (Đăng tải trên
trang TTĐT);
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC




Trương Văn Kính

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

BẢN CÔNG BỐ

SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

 

 

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Y tế phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đi với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế

(Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

 

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 5 năm 2015
GIÁM ĐỐC




Trương Văn Kính

 

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ Y TẾ ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 226/QĐ-SYT ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu )

TT

Tên thủ tc hành chính

I. Lĩnh vực Y tế dự phòng và môi trường: (05 thủ tục)

1

Cấp mới giy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo đim a, c, d khoản 1 Điu 17 Thông tư s 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

2

Cấp mới giy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo đim b khoản 1 Điều 17 Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

3

Cấp lại giy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo đim a khoản 2 Điu 17 Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

4

Cấp lại giy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo đim b khoản 2 Điu 17 Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

5

Cấp lại giy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo đim c khoản 2 Điu 17 Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

II. Lĩnh vực Trang thiết bị y tế và công trình y tế ( 01 thủ tục )

1

Đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có trụ sở trên địa bàn trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ Trang thiết bị và công trình y tế - Bộ Y tế.

III. Lĩnh vc Dược - Mỹ phẩm (20 thủ tc)

1

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho công dân Việt Nam

2

Cấp Chứng chỉ hành nghdược tại Việt Nam cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

4

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

5

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

6

Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” - GPP.

7

Cấp Giấy chứng nhận ‘Thực hành tốt phân phối thuốc’ - GDP

8

Cấp lại Giấy chứng nhận ‘Thực hành tốt phân phối thuốc’ - GDP

9

Tiếp nhận hsơ đăng ký Hội thảo giới thiệu thuc

10

Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam

11

Cấp thẻ cho người giới thiệu thuc

12

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc sản xuất tại Việt Nam

13

Duyệt dự trù thuốc thành phẩm gây nghiện, thuốc thành phẩm hướng tâm thần, thuốc thành phẩm tiền chất (sửa)

14

Cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thuộc theo đường phi mậu dịch" (sửa)

15

Trả lại chứng chỉ hành nghdược

16

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” trong trường hợp thay đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” - GPP.

18

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược

19

Cấp Phiếu tiếp nhận Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm.

20

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc”

IV. nh vực khám chữa bệnh (32 thủ tục)

1

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

3

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

4

Cấp giấy phép hoạt động đi với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (Trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

5

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

6

Cấp giy phép hoạt động đi với phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

7

Cấp giy phép hoạt động đi với phòng chn trị y học c truyn thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

9

Cấp giy phép hoạt động đi với phòng khám chn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

10

Cấp giy phép hoạt động đi với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

11

Cấp giy phép hoạt động đi với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.

12

Cấp giy phép hoạt động đi với cơ sở dịch vụ làm răng giả.

13

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.

14

Cấp giy phép hoạt động đi với cơ sở dịch vụ kính thuc.

15

Cấp giy phép hoạt động đi với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyn người bệnh.

16

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã.

17

Cấp giy phép hoạt động đi với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm.

18

Cấp giy phép hoạt động đi với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

19

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền.

20

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn (Áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế và bệnh viện tư nhân, bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành khác đã được Bộ trưởng bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động)

21

Cấp Giy chứng nhận bài thuc gia truyn (Sửa đi)

22

Cấp giy tiếp nhận đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh (Giữ nguyên)

23

Cấp Giy tiếp nhận hsơ quảng cáo khám chữa bệnh bng y học c truyn của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở trên địa bàn trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ Y học cổ truyền-BY tế. (Giữ nguyên)

24

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

25

Đnghị phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

26

Đnghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

27

Cho phép người hành nghđược tiếp tục hành nghkhám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

28

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động, khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

29

Cấp Giy phép hoạt động đi với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

30

Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chthập đỏ

31

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chthập đỏ khi thay đổi địa điểm

32

Cấp lại Giy phép hoạt động đi với trạm, điểm sơ cấp cứu chthập đỏ trong trường hợp Giấy phép hoạt động mất, hỏng, rách

V. Lĩnh vực khiếu nại, tcáo (05 thủ tục)

1

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

2

Xử lý đơn thư tại cấp tỉnh

3

Giải quyết khiếu nại ln đu tại cấp tỉnh

4

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

5

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

VI. Lĩnh vực giám định y khoa (01 thủ tục)

1

Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhim với chất độc hóa hc

Ghi chú: Tổng số thủ tục được công bố cho đến tháng 4/2015 là 101 thủ tục, trong đó có 64 thủ tục được giải quyết tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 37 thủ tục được giải quyết tại các đơn vị trực thuộc.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 226/QĐ-SYT ngày 20/05/2015 công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.298

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71