Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2177/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2177/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2177/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ THAO BÃI BIỂN CHÂU Á LẦN THỨ 5 NĂM 2016 TẠI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập, vị trí, chức năng

Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5). Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5 là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên ngành liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam, gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng ban:

Một Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Phó Trưởng ban:

a) Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam - Phó Trưởng Ban thường trực;

b) Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

3. Các ủy viên:

a) Ông Tô Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an;

b) Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

c) Đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

d) Bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Tài chính;

đ) Ông Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

e) Bà Phan Thị Mỹ Linh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

g) Ông Phạm Quý Tiêu - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

h) Bà Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế;

i) Ông Trần Quang Quý - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

k) Ông Nguyễn Xuân Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng;

l) Ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;

m) Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng;

n) Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên thường trực;

o) Ông Nguyễn Quốc Hưng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

p) Ông Trần Dũng Trình - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;

q) Ông Hoàng Vĩnh Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam.

Điều 2. Tổ chức và hoạt động

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5 quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, nhân sự của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam. Ban Tổ chức do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban, trực tiếp thực hiện điều phối, triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam.

4. Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5 được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5 được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5 tự giải thể sau khi kết thúc Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chỉ đạo việc lập và phê duyệt kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan trong việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam.

3. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp cần thiết trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam.

4. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam.

Điều 4. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5 do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí từ kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam.

Điều 5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; chủ trì xây dựng, trình Ban Chỉ đạo kế hoạch tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban Olympic Việt Nam;
- Các thành viên BCĐ quốc gia ABG5;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, V.III, TH, TKBT, QHQT, NC, TCCV;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2177/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.230
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228