Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2066/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 30/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2066/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO XÃ" GIAI ĐOẠN 2016 - 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2563/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đán “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, ththao ở nông thôn”;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 370/TTr-SVHTTDL ngày 24/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thí điểm “Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã” giai đoạn 2016-2017(kèm theo Kế hoạch số 104/KH-SVHTTDL ngày 24/12/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, TP. Cà Mau; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
-
Cng Thông tin điện tử tỉnh;
-
Trung tâm Công báo - Tin học;
- VXT;
- Lưu: VT, Mi 13/12.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO XÃ" GIAI ĐOẠN 2016 - 2017

Căn cQuyết định số 2563/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quhoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn”.

Thực hiện Công văn số 4367/UBND-VX ngày 18/8/2015 của y ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc lập Đề án đổi mới “Mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã”. Xuất phát từ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, thể dục, ththao của nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch chọn đim “Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã”, với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thí điểm xã chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa Ththao xã từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn tỉnh, tạo tiền đề phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng.

- Củng cố, phát triển, khai thác có hiệu qu cơ svật chất, trang thiết bị nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân; đồng thời làm nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

- Đổi mới cơ chế quản lý, khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong thiết chế văn hóa, thể thao ở cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đông đảo nhân dân thường xuyên đến sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao, vui chơi giải trí.

2. Yêu cầu

- Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã.

- Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã được chọn thí điểm.

II. HÌNH THỨC THÍ ĐIỂM

1. Chọn điểm chỉ đạo

Mỗi huyện, thành phố chọn 01 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã làm điểm chỉ đạo.

2. Điều kiện thí điểm

2.1. Cơ sở vật chất

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã phải nằm nơi có đông dân cư.

- Quy mô Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã: Quy hoạch tập trung, gồm: Hội Trường đa năng có trên 200 chỗ ngồi (ghế đôn); có đủ các phòng chức năng (hành chính; đọc sách, báo, thư viện, hình ảnh truyền thống; thông tin truyền thanh; câu lạc bộ văn hóa, thể thao; nhà kho; khu vệ sinh).

- Có sân rộng để sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như: Bóng chuyền, bóng đá mini, cầu lông, võ thuật, thể dục dưỡng sinh...

- Có sân khấu ngoài trời để phục vụ văn nghệ, mít tinh...

2.2. Bộ máy tổ chức

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã đã được Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện Quyết định thành lập.

- Có Quyết định của Chủ tịch y ban nhân dân xã, bổ nhiệm các chức danh Ban Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã

III. NỘI DUNG “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG”

1. Tổ chức bộ máy

- Tiến hành củng cố, kiện toàn Ban Chủ nhiệm đảm bảo đủ điều kiện chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động trên các lĩnh vực: Văn hóa, văn nghệ, thdục, thể thao; hướng nghiệp, học tập cộng đồng; tổ chức các hoạt động phong trào của các tổ chức đoàn thể; tổ chức chính trị - xã hội, có khoảng 6 người và cộng tác viên phụ trách các câu lạc bộ.

- Chủ nhiệm: Là Phó Chủ tịch y ban nhân dân xã, phụ trách văn hóa - xã hội kiêm nhiệm.

- Phó Chủ nhiệm: Là Công chức xã phụ trách Văn hóa - Xã hội hoặc là Bí thư xã đoàn kiêm nhiệm.

- Phó Chủ nhiệm: Là phó Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục hoặc Chủ tịch Hội khuyến học của xã kiêm nhiệm.

- 01 cán bộ phụ trách quản lý nhà văn hóa (theo Nghquyết số 03/2013/NQ- HĐND, ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau).

- 01 cán bộ thư viện xã.

- 01 cán bộ trạm truyền thanh xã.

- Các cộng tác viên là lãnh đạo các ngành đoàn thể và người tâm huyết, có chuyên môn hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; hướng nghiệp, học tập cộng đồng; tổ chức các hoạt động phòng trào của các tổ chức đoàn thể; tổ chức chính trị - xã hội, phụ trách các câu lạc bộ.

- Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa - Thể thao phân công cụ thể từng thành viên Ban Chủ nhiệm.

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã có Quy chế hoạt động và có Quy chế phối hợp với các ngành để hoạt động.

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã phải thành lập được các câu lạc bộ như: đờn ca tài tử; câu lạc bộ thể dục, thể thao (bóng đá, bóng chuyền, dưỡng sinh, cờ tướng, võ thuật,...).

2. Cơ svật chất, trang thiết bị

- Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; hoạt động hướng nghiệp; hoạt động phong trào của các đoàn thể:

+ Có âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, nhạc công; các dụng cụ luyện tập thể dục, thể thao.

+ Đảm bo bàn, ghế phục vụ cho nhân dân, thành viên câu lạc bộ đến sinh hoạt.

- Cảnh quan môi trường Trung tâm văn hóa phải “xanh - sạch - đẹp”, Khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao phải trồng cây xanh bóng mát.

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã phải đm bảo điện - nước phục vụ sinh hoạt.

3. Phụ cấp cán bộ kiêm nhiệm

Đối với Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm, các cán bộ cấp xã, cán bộ không chuyên trách kiêm nhiệm nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã kể tngày được cấp có thm quyền quyết định việc kiêm nhiệm được tính phụ cấp như sau:

- Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã kiêm nhiệm hưởng hệ số 0,5 mức lương cơ sở/tháng.

- Phó Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã kiêm nhiệm hưởng hệ số 0,3 mức lương cơ s/tháng.

- Thành viên Ban chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã hưởng hệ số 0,2 mức lương cơ s/tháng.

4. Nội dung hoạt động

Hàng tháng, quý, năm Ban Chủ nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương, tập trung vào các nội dung sau:

- Hoạt động thông tin - cổ động: tổ chức các hình thức thông tin tuyên truyền gồm: panô, băng rôn, triển lãm, sinh hoạt chuyên đề, thông tin tại chỗ và thông tin lưu động ở các khu dân cư trên địa bàn, phục vụ các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, các sự kiện trọng đại của đất nước và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

- Hoạt động văn nghệ quần chúng: xây dựng và phát triển câu lạc bộ đờn ca tài tử; tổ chức biểu diễn văn nghệ, các cuộc giao lưu, liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng hàng năm; tổ chức đón các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp về biểu diễn tại địa phương.

- Hoạt động thể dục, thể thao: Xây dựng và phát triển phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng các loại hình câu lạc bộ thể dục, thể thao; phát động mỗi người dân tham gia ít nhất một môn thể thao; tổ chức các giải và đại hội thdục, ththao định kỳ.

- Hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa: tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội, ngày giỗ, ngày tết và các hình thức sinh hoạt văn hóa - xã hội ở địa phương; xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng, giao tiếp, ứng xử văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng; bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các tnạn xã hội.

- Hoạt động triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: giúp Ban chđạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã triển khai thực hiện phong trào trên địa bàn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa”.

- Hoạt động học tập cộng đồng: Phối hợp với Ban chỉ đạo học tập cộng đồng xã tổ chức các lớp học ngoại ngữ - tin học; các lớp chuyên đbồi dưỡng và phổ biến kiến thức về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa,, xã hội có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân; phổ biến kiến thức thuộc các lĩnh vực chuyên môn như: khuyến nông, khuyến công, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe, pháp luật, ... nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng công tác, lao động sn xuất, đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Hoạt động văn hóa khác: tổ chức các hoạt động dịch vụ về văn hóa - thể thao như: lưu hành, kinh doanh băng, đĩa ca nhạc, sân khấu; biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, triển lãm văn hóa, nghệ thuật, các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và các hình thức vui chơi giải trí khác...; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các điểm sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao ở ấp, xây dựng tsách, thư viện cộng đồng (tại gia đình). Tham gia các cuộc hội thi, hội diễn, thi đấu thể dục thể thao,... do ngành văn hóa, thông tin, thể dục ththao cấp trên tổ chức; phối hợp với các ngành, đoàn thể cấp xã tổ chức các hoạt động văn hóa, ththao và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

- Hàng tháng mỗi đoàn thể của xã có kế hoạch phối hợp với Trung tâm văn hóa - Thể thao xã, tổ chức các hoạt động theo chuyên môn, nhiệm vụ của ngành mình, đảm bảo hàng tháng có ít nhất 01 đoàn thể tổ chức 01 cuộc hoạt động tại Trung tâm Văn hóa - Th thao xã.

IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

1. Hàng năm, UBND cấp xã cân đối ngân sách chi cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Từ nguồn vận động, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

3. Từ nguồn thu các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao... của trung tâm.

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã được chọn làm điểm chỉ đạo được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/năm (Hai mươi triệu đồng/năm) để làm kinh phí hoạt động.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các ngành

1.1. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai kế hoạch này, theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện các hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã được chọn làm điểm chỉ đo; chỉ đạo các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Trung tâm Thể dục, Thể thao tỉnh; Trung tâm Văn hóa tỉnh, tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn vchuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên và phương pháp tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Th thao xã.

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Ban Chủ nhiệm, cộng tác viên Trung tâm Văn hóa - Th thao xã hàng năm.

- Lập dự toán kinh phí chi hỗ trhoạt động và phụ cấp kiêm nhiệm hàng năm cho Ban Chủ nhiệm và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Th thao xã, đối với các xã chđạo đim.

- Hàng năm tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm, chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong hoạt động; báo cáo kết qu cho y ban nhân dân tỉnh.

1.2. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau xây dựng kế hoạch kinh phí tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã.

1.3. Sở Tài chính

Hàng năm, tùy theo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách của địa phương, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định, phân bổ kinh phí cho S Văn hóa, Ththao và Du lịch để hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Trung tâm Văn hóa - Ththao xã được chọn làm thí điểm chỉ đạo. Hướng dẫn chế độ tài chính dành cho hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã theo quy định hiện hành.

1.4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể cấp tỉnh

Chỉ đạo trong hệ thống ngành từ cấp huyện đến cơ sở có kế hoạch chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã tổ chức nhiều hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thdục, thể thao, hướng nghiệp, sinh hoạt chính trị cho đoàn viên, hội viên; nhm góp phần khai thác có hiệu quả công năng của các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã.

1.5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

- Có kế hoạch mua sm trang thiết bị cơ bn đủ điều kiện phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa vá thông tin, Trung tâm văn hóa - Thể thao cấp huyện, hàng tháng có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, định hướng các hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Ththao xã trên các lĩnh vực.

- Chỉ đạo y ban nhân dân xã có kế hoạch tổ chức, quản lý, khai thác có hiệu quả các Trung tâm Văn hóa - Th thao xã theo chức năng nhiệm vụ được giao.

2. Tiến đ thực hin

- Năm 2016

+ Khảo sát, chọn điểm chđạo theo kế hoạch.

+ Kiện toàn, củng cố tổ chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã.

+ Phối hợp với các ngành tạo cơ chế cho Trung tâm Văn hóa -Thể thao xã được chọn chỉ đạo điểm hoạt động tốt.

- Năm 2017

Tập trung các hoạt động “nâng cao cht lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thể thao xã”, tổng kết và nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch chọn điểm chỉ đạo “Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã” giai đoạn 2016 -2017 trình y ban nhân dân tỉnh phê duyệt./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2066/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 phê duyệt kế hoạch tổ chức thí điểm "nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm văn hóa - thể thao xã" giai đoạn 2016 - 2017 của tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.889

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139