Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2048/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Số hiệu: 2048/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
Ngày ban hành: 13/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2048/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM VĂN HOÁ - THỂ THAO HUYỆN VÂN HỒ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của liên bộ: Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ tại Thông báo số 1299-TB/TU ngày 07 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh uỷ Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 361/TTr-SNV ngày 12 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Vân Hồ

Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Vân Hồ là đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Điều 9 Luật Viên chức ngày 15 tháng 1l năm 2010, trực thuộc UBND huyện Vân Hồ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện Vân Hồ, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Vân Hồ.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Vân Hồ:

1. Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Vân Hồ theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2010 về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ quyết định cụ thể số lượng và tên gọi các tổ nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2010 về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Số lượng người làm việc của Trung tâm được UBND tỉnh giao hàng năm trong tổng số lượng người làm việc của UBND huyện Vân Hồ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường tực Tỉnh uỷ;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, phòng VHXH;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2048/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.805
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60