Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2017/QĐ-UBND năm 2016 Quy định xét, tặng danh hiệu “Thầy thuốc tận tâm với người bệnh” tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 13/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2017/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT, TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC TẬN TÂM VỚI NGƯỜI BỆNH” TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005, năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Xét duyệt danh hiệu “Thầy thuốc tận tâm với người bệnh” tỉnh Tiền Giang;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Xét duyệt danh hiệu “Thầy thuốc tận tâm với người bệnh” tỉnh Tiền Giang tại Tờ trình số 1428/TTR-HĐ ngày 04 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xét, tặng danh hiệu “Thầy thuốc tận tâm với người bệnh” tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Thành viên Hội đồng Xét duyệt danh hiệu “Thầy thuốc tận tâm với người bệnh” tỉnh Tiền Giang và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, NC (G).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

QUY ĐỊNH

XÉT, TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC TẬN TÂM VỚI NGƯỜI BỆNH” TỈNH TIỀN GIANG
(Kèm theo Quyết định số: 2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về phạm vi, trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn xét, tôn vinh y đức, dược đức, quy tắc ứng xử trong ngành Y tế tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này được áp dụng cho các đối tượng là bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, y sĩ, kỹ thuật viên y, kỹ thuật viên dược, hộ lý, hộ sinh và chuyên môn khác đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang; thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Mc đích tôn vinh

1. Tôn vinh, biểu dương những gương người tốt, việc tốt để nhân rộng và phát triển mạnh mẽ trong phong trào thi đua thực hiện tốt y đức, dược đức, quy tắc ứng xử trong ngành Y tế tỉnh Tiền Giang.

2. Khơi dậy tinh thần “Lương y như từ mẫu” trong mỗi cá nhân đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc ngành Y tế, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong việc phục vụ bệnh nhân và phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngày càng tốt hơn; góp phần nâng cao y đức, dược đức, đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực trong ngành y và tạo niềm tin của nhân dân đối với ngành Y tế tỉnh Tiền Giang.

Điều 4. Thời gian tổ chức tôn vinh

Thời gian tổ chức tôn vinh là 02 năm/01 ln (thời điểm để tổ chức ln sau được tính từ thời điểm tổ chức lễ tôn vinh cho đối tượng tham dự lần trước) vào dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02 (năm tổ chức tôn vinh).

Đối tượng tham dự được xét hoặc không được xét, tôn vinh danh hiệu “Thầy thuốc tận tâm với người bệnh” tỉnh Tiền Giang thì 02 năm sau vẫn tiếp tục được tham gia xét, tôn vinh vào dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02 (năm tổ chức tôn vinh).

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Huy động, đóng góp kinh phí bằng bất kỳ hình thức nào đối với cá nhân trong danh sách tham gia bình chọn xét, tôn vinh.

2. Lập hồ sơ không trung thực đề nghị Hội đồng Xét duyệt danh hiệu “Thầy thuốc tận tâm với người bệnh” tỉnh Tiền Giang (sau đây viết tắt là Hội đng) xét, tôn vinh.

3. Lợi dụng danh hiệu được tôn vinh để có hành vi vi phạm pháp luật.

4. Các hành vi vi phạm Quy định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Chương II

NGUYÊN TẮC, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN XÉT, TÔN VINH

Điều 6. Nguyên tắc xét, tôn vinh

1. Không hạn chế về số lượng đối tượng tham gia.

2. Việc xét, tôn vinh phải đảm bảo tính chính xác, công khai, khách quan, công bằng trên cơ sở tự nguyện của đối tượng tham dự và tuân thủ các quy định của Quy định này và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Danh hiệu “Thầy thuốc tận tâm với người bệnh” tỉnh Tiền Giang được xét tặng cho cá nhân 02 năm/01 lần. Tỷ lệ không quá 3% tổng số cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 02 năm liên tục (căn cứ vào Phiếu đánh giá công chức, viên chức hàng năm, phải đạt từ mức 2 trở lên).

Điều 7. Điều kiện xét, tôn vinh

1. Có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trong sáng, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của nơi công tác và nơi cư trú.

2. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự lực, đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Ngành Y tế tỉnh Tiền Giang.

Điều 8. Tiêu chuẩn xét, tôn vinh

Cá nhân tham gia xét, tôn vinh danh hiệu “Thầy thuốc tận tâm với người bệnh” phải đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 02 năm liên tục;

2. Có nhân cách, lối sống lành mạnh, giản dị, trong sáng và y đức, dược đức của người làm công tác y tế tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh;

3. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế; chấp hành tốt các nội quy của cơ quan, quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh;

4. Có nhiều thành tích xuất sắc trong khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ người bệnh, cộng đồng và đồng nghiệp tin cậy, tôn trọng;

5. Được tập thể và đồng nghiệp đồng thuận về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, không có đơn thư phản ánh của người bệnh và người nhà người bệnh.

Chương III

HÌNH THỨC TÔN VINH VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG

Điều 9. Hình thức tôn vinh và trao giải thưởng

Tặng Bằng chứng nhận “Thầy thuốc tận tâm với người bệnh” tỉnh Tiền Giang, kèm hiện vật và tiền thưởng bằng 1 lần mức lương cơ sở.

Chương IV

THỦ TỤC HỒ SƠ, QUY TRÌNH XÉT TẶNG

Điều 10. Thủ tục hồ sơ đề nghị

Hồ sơ đề nghị của Hội đồng cấp cơ sở 02 bộ (bản chính), gồm:

1. Tờ trình của đơn vị;

2. Danh sách đề nghị xét khen thưởng;

3. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức;

4. Biên bản bỏ phiếu và họp xét chọn của Hội đồng các cấp;

5. Báo cáo thành tích (theo mẫu, không quá 04 trang, font chữ Times New Roman, khổ giấy A4, size 14; Thủ trưởng đơn vị trực tiếp ký tên, đóng du). Phần ghi các hình thức đã được khen thưởng phải ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quyết định khen thưởng;

6. Các văn bản, giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Điều 11. Quy trình xét tôn vinh

1. Bước 1: Chuẩn bị ở cấp cơ sở.

Thủ trưởng đơn vị tổ chức họp liên tịch giữa chính quyền và Công đoàn để triển khai cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị quán triệt các tiêu chuẩn danh hiệu được quy định tại Quy định này; xây dựng kế hoạch trin khai và thành lập Hội đồng Xét duyệt cơ sở.

2. Bước 2: Đcử xét, tôn vinh danh hiệu.

Thủ trưởng đơn vị thông báo và hướng dẫn các khoa, phòng, trạm đối chiếu rà soát, lập danh sách đề cử những cá nhân đủ tiêu chuẩn ở đơn vị mình, tham gia đề nghị xét, tôn vinh danh hiệu. Trước khi đề cử danh sách những cá nhân vi thủ trưởng đơn vị, danh sách phải được thông báo trong các cuộc họp của các khoa, phòng, trạm (kèm Biên bản họp).

3. Bước 3: Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đlấy phiếu tín nhiệm.

a) Đơn vị cơ sở tổ chức hội nghị (đơn vị bầu):

- Mỗi cơ quan, đơn vị cơ sở là một đơn vị bầu;

- Những đơn vị cơ sở có số lượng từ 100 cán bộ, công chức, viên chức trở lên, thì tổ chức hội nghị riêng theo các bộ phận trực thuộc gồm cán bộ, công chức, viên chức có tính chất công việc giống nhau hoặc tương đương. Kết quả bầu của đơn vị cơ sở là tổng hp kết quả bầu của các hội nghị cơ sở trực thuộc.

b) Cá nhân tham gia bầu: Cán bộ, công chức, viên chức phải có trình độ từ trung cấp trở lên.

c) Tổ chức hội nghị:

- Hội nghị hp lệ phải có ít nhất 2/3 tổng số cá nhân trong diện tham gia bầu có mặt. Việc xét chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín;

- Các cá nhân được xét, tôn vinh danh hiệu phải đạt ít nhất 2/3 số phiếu tín nhiệm trên tổng số người tham gia bầu.

d) Thông báo kết quả:

Đơn vị cơ sở thông báo hoặc niêm yết công khai danh sách cá nhân đạt số phiếu tín nhiệm trong toàn đơn vị trong thời gian ít nhất 03 ngày làm việc, để nghe dư luận hoặc ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với cá nhân có đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Thủ trưởng đơn vị cơ sở phải giải quyết xong trước khi đề nghị Hội đồng Xét duyệt cơ sở xét, tôn vinh.

Sau đó, Tổ thư ký tổng hp các ý kiến, trình Thủ trưởng đơn vị đề nghị về Hội đồng Xét duyệt cơ sở xét, tôn vinh.

4. Bước 4: Hội đồng Xét duyệt cơ sở

- Thường trực Hội đồng Xét duyệt cơ sở tổng hp, gửi hồ sơ đến các thành viên Hội đồng trước khi họp Hội đồng 05 ngày làm việc. Các thành viên Hội đồng nghiên cứu hồ sơ đề nghị xét, tôn vinh danh hiệu, rà soát, đối chiếu tiêu chuẩn và nghe ý kiến phản ánh của quần chúng (nếu có);

- Hội đồng họp thông qua thành tích của các cá nhân, thảo luận và bỏ phiếu kín;

- Niêm yết hoặc thông báo công khai danh sách những người đạt số phiếu tín nhiệm đề nghị xét, tôn vinh trong toàn đơn vị trong thời gian ít nhất 03 ngày làm việc;

- Sau thời gian thông báo, Hội đồng Xét duyệt cơ sở tổ chức họp lần thứ hai; giải quyết xong những cá nhân có đơn thư, khiếu nại, tố cáo (nếu có), hoàn chỉnh hồ sơ, trình Hội đồng Xét duyệt tỉnh trước ngày 15 tháng 12 của năm tổ chức tôn vinh.

5. Bước 5: Hội đồng Xét duyệt tỉnh.

a) Tổ giúp việc Hội đồng tổ chức thẩm định hồ sơ và báo cáo kết quả về Cơ quan Thường trực Hội đồng trước ngày 31 tháng 12 của năm tổ chức tôn vinh.

b) Cơ quan Thường trực Hội đồng tổng hp kết quả, lập danh sách gửi thành viên Hội đồng trước ngày 10 tháng 01 của năm tổ chức tôn vinh.

c) Hội đồng tổ chức họp xét trước ngày 10/02; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh tôn vinh danh hiệu “Thầy thuốc tận tâm với người bệnh” trong dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02 (năm tổ chức tôn vinh).

Chương V

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN ĐƯỢC TÔN VINH

Điều 12. Quyền lợi của cá nhân được tôn vinh

1. Cá nhân được tôn vinh sẽ được nhận Bằng chứng nhận kèm hiện vật và tiền thưởng quy định tại Điều 9 Quy định này.

2. Được ưu tiên mời tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học các cấp theo chuyên đề phù hợp với chuyên môn của người được tôn vinh; ưu tiên cử đi nghiên cứu, học tập, công tác, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước.

3. Được nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” đến các đơn vị trong ngành Y tế tỉnh Tiền Giang để nêu gương, nghiên cứu học tập và áp dụng.

Điều 13. Trách nhiệm của cá nhân được tôn vinh

1. Cá nhân được tôn vinh có trách nhiệm tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh với phương châm “Lương y như từ mẫu”; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện tốt y đức, dược đức, quy tc ứng xử trong ngành Y tế tỉnh Tiền Giang;

2. Giữ gìn và phát huy thành tích đã đạt được, góp phần nâng cao y đức, dược đức, đy lùi những hiện tượng tiêu cực trong ngành y và tạo nim tin của nhân dân đối với ngành Y tế tỉnh Tiền Giang.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí tổ chức xét, tôn vinh: cơ quan Thường trực Hội đồng xây dựng kế hoạch, tổng hợp dự toán chi từ kinh phí 20% của Quỹ Thi đua, Khen thưởng ngành Y tế tỉnh Tiền Giang.

2. Kinh phí đặt in ấn giấy Bằng chứng nhận, khung, hiện vật và tiền thưởng sẽ được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh.

Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Y tế:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu y ban nhân dân tỉnh thành lập: Hội đồng, Tổ giúp việc; ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện quy trình xét, tôn vinh danh hiệu.

Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu “Thầy thuốc tận tâm với người người bệnh” tỉnh Tiền Giang trong dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02 - năm tổ chức tôn vinh.

b) Tổng hp, trình y ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) xét, tôn vinh danh hiệu đúng quy định.

2. y ban nhân dân các huyện, thành, thị, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế có trách nhiệm triển khai Quy định này đến đối tượng tham dự thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Y tế biết, để tham gia và thực hiện.

3. Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang thông báo về việc tổ chức xét chọn; tuyên truyền trước, trong và sau lễ tôn vinh “Thầy thuốc tận tâm với người bệnh” tỉnh Tiền Giang đúng quy định.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Xử lý vi phạm

Quy định này làm căn cứ cho Hội đồng Xét, tôn vinh. Trong quá trình thực hiện sẽ được tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh.

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và Quy định này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2017/QĐ-UBND năm 2016 Quy định xét, tặng danh hiệu “Thầy thuốc tận tâm với người bệnh” tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


895

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.175