Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1995/2004/QĐ-BYT quy định việc cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện và mẫu Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1995/2004/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Ngọc Trọng
Ngày ban hành: 04/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1995/2004/QĐ-BYT

Hà Nội , ngày 04 tháng 06 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC CẤP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN VÀ MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15-5-2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg ngày 7-4-2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện;
Căn cứ Quyết định số 198/2001/QĐ-TTg ngày 28-12-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình an toàn truyền máu;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2004/TTLB-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính ngày 25-2-2004 về việc hướng dẫn mức giá cho một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện.

2. Mẫu Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Ngọc Trọng

 

QUY ĐỊNH

VIỆC CẤP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 1995/2004/QĐ-BYT ngày 4/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện ban hành kèm theo Quyết định này được sử dụng thống nhất trong các cơ sở y tế công lập có chức năng thu gom máu, để cấp cho người hiến máu tình nguyện thực hiện theo Thông tư liên tịch số 12/2004/TTLB-BYT-BTC ngày 25-2-2004 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức giá cho một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.

2. Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến máu.

3. Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện có giá trị miễn phí truyền máu khi bản thân người hiến máu tình nguyện có nhu cầu truyền máu tại các cơ sở y tế công lập trong toàn quốc.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương có trách nhiệm: Tổ chức in ấn, quản lý và cấp phát Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện cho các cơ sở y tế công lập có nhiệm vụ thu gom, sàng lọc, lưu trữ máu trong toàn quốc.

2. Cơ sở y tế thu gom máu có trách nhiệm:

a) Hàng năm, các cơ sở thu gom máu phối hợp với Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập kế hoạch về số lượng Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện cần sử dụng gửi cho Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nhận Giấy chứng nhận tại viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

b) Trực tiếp cấp Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện cho người hiến máu ngay sau khi nhận máu tại điểm hiến máu tình nguyện. Đảm bảo ghi đầy đủ nội dung trên Giấy chứng nhận theo quy định, chữ viết phải rõ ràng, sạch đẹp, không tẩy xóa.

c) Việc cấp Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện cho người hiến máu phải thực hiện công khai và đảm bảo đúng đối tượng. Mỗi lần hiến máu tình nguyện sẽ được cấp 01 Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện.

d) Cơ sở y tế có trách nhiệm lập sổ theo dõi việc cấp Giấy chứng nhận theo số serie in trên Giấy chứng nhận, báo cáo Ban chỉ đạo cùng cấp về danh sách người đã tham gia hiến máu tình nguyện, số máu đã thu gom, số Giấy chứng nhận đã cấp.

3. Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: Quản lý số lượng Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện và danh sách người hiến máu đã được cấp Giấy chứng nhận, đồng thời gửi danh sách người đã hiến máu, số lượng máu đã hiến tương ứng với số serie của Giấy chứng nhận đã cấp về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để quản lý thống nhất toàn quốc.

4. Các cơ sở khám chữa bệnh công lập có trách nhiệm:

a) Truyền máu miễn phí cho người hiến máu tình nguyện khi có nhu cầu, số lượng máu truyền miễn phí tối đa bằng số lượng máu đã hiến được ghi trong Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện.

b) Sau khi truyền máu, cơ sở y tế có trách nhiệm ký tên, đóng dấu vào mặt sau Giấy chứng nhận (phẫu dành riêng cho các cơ sở y tế).

5. Người hiến máu tình nguyện có trách nhiệm: giữ gìn, bảo quản Giấy chứng nhận, đảm bảo không rách nát, không tẩy xóa và xuất trình Giấy chứng nhận khi có nhu cầu truyền máu cho bản thân với các cơ sở y tế công lập.

6. Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện không còn giá trị để được truyền máu miễn phí khi người hiến máu đã được truyền máu miễn phí bằng đúng số máu đã hiến (do cơ sở y tế xác nhận trên Giấy chứng nhận) hoặc Giấy chứng nhận bị rách nát, tẩy xóa.

7. Một số nội dung cần chú ý: Địa chỉ: Ghi rõ địa chỉ thường trú của người hiến máu tình nguyện.

Đơn vị tiếp nhận máu: Cần ghi rõ tên cơ sở y tế thực hiện thu gom máu.

Số lượng: Đánh dấu (x) vào ô trống ứng với số lượng máu thu gom.

 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
(Ban hành kèm theo quyết định số 1995/2004/qđ-BYT ngày 04/06/2004 của Bộ Trưởng Bộ Y Tế)

 

 

 

BAN CHỈ ĐẠO HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO TỈNH/THÀNH PHỐ...........

GIẤY CHỨNG NHẬN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

1

 

CHỨNG NHẬN CỦA CƠ SỞ Y TẾ ĐÃ TRUYỀN MÁU

Ngày.......tháng .........năm

Số lượng:..........ml

4

HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI - MỘT NGHĨA CỬ CAO ĐẸP

+ Giấy chứng nhận này được giao cho người hiến máu sau mỗi lầm hiến máu tình nguyện.

+ Có giá trị để truyền máu miễm phí bằng số lượng máu đã hiến, khi bản thân người hiến máu có nhu cầu sử dụng máu, tại tất cả các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc.

+ Người hiến máu cần xuất trình Giấy chứng nhận này để làm cơ sở cho các cơ sở y tế thực hiện việc truyền máu miễn phí.

+ Cơ sở y tế có trách nhiệm ký, đóng dấu, xác nhận số lượng máu đã truyền miễn phí cho người hiến máu vào giấy chứng nhận.

KHI CẦN, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Bệnh viện đa khoa các tỉnh, thành phố.

Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo của các tỉnh/thành phố.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương:

 - Địa chỉ: Số 78 đường Giải Phóng - Hà Nội

 - Điện thoại: (04).8.686.008 – 8686.582

2

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN HIẾN MÁU

TÌNH NGUYỆN

Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh/thành phố:..............

Chứng nhận:

Ông/Bà:............................................................

Sinh ngày: ............/............../.............

Địa chỉ:..............................................................

Số CMND:.........................................................

Đã hiến máu tình nguyện

Tại cơ sở tiếp nhận máu: ..................................

Số lượng: 1đơn vị 250ml□ 350ml□ 450ml□

Người bệnh luôn ghi ơn tấm lòng nhân ái của Ông /Bà.

Nhóm máu:....

 

.....ngày.....tháng.....năm......

T/M BAN CHỈ ĐẠO

(Ký tên, đóng dấu)

 

Số: ............... 3


Giấy chứng nhận gồm có 4 trang, kích thước mỗi trang 12 x 9,5cm,

Nền trang 1,4 (mặt ngoài) màu đỏ; nền trang 2,3 (mặt trong) màu vàng nhạt.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1995/2004/QĐ-BYT quy định việc cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện và mẫu Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.260
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154