Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1767/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1767/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 19/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1767/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN DO QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG AIDS, LAO VÀ SỐT RÉT TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 7053/BKHĐT-KTĐN ngày 29 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS” do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét (Quỹ Toàn cầu) tài trợ với các nội dung chính sau:

1. Cơ quan chủ quản: Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

- Chủ Dự án: VUSTA

2. Mục tiêu Dự án:

a) Mục tiêu chung:

Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội (TCXH) và các tổ chức cộng đng (CBO) vào việc thực hiện Luật Phòng, chống HIV/AIDS và Chiến lược quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 trong việc giảm lây nhim HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2020, giảm tác động của dịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Cung cấp các dịch vụ dự phòng nhằm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm Nghiện chích ma tuý, Người bán dâm, Nam quan hệ tình dục với nam - Người chuyển giới tại các tỉnh của Dự án.

- Củng cố hệ thống cộng đồng nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia một cách hiệu quả và bền vững vào hoạt động phòng, chng HIV/AIDS.

- Tạo môi trường thuận lợi về mặt pháp lý cho Các nhóm chính tiếp cận các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điu trị HIV/AIDS và tăng cường sự tham gia của các TCXH và CBO vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam.

3. Các kết quả chính:

- Dự án sẽ góp phn vào việc đạt được các chỉ số tác động mà Việt Nam cam kết với Quỹ Toàn cầu.

- Dự án đóng góp trực tiếp vào các chỉ tiêu mà Việt Nam đã cam kết với Quỹ Toàn cầu trong nội dung phòng, chống Lao và HIV/AIDS, giai đoạn 2015 - 2017 do Quỹ Toàn cầu tài trợ.

4. Thời gian thực hiện: 2015 - 2017.

5. Tổng kinh phí: Vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 6.942.775 USD, trong đó:

- 3.818.490 USD từ số vốn kết dư (3.820.562 USD) của Dự án thành phần thuộc Dự án ô "Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS" giai đoạn 2008 - 2015, bao gồm cả 150.000 USD chưa sử dụng hết của 6 tháng đầu năm 2015;

- 3.124.285 USD do Quỹ Toàn cầu cấp bổ sung mới.

- Vốn đối ứng bằng hiện vật.

6. Cơ chế tài chính trong nước: Cấp phát 100%.

Điều 2. VUSTA ký Cam kết viện trợ về Dự án nêu trên với Quỹ Toàn cầu và các bên liên quan; triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định, bảo đảm sử dụng viện trợ ODA hiệu quả, Dự án đạt mục tiêu đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Ngoại giao, Chủ tịch VUSTA và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Ngoại giao;
- Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1767/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.353

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208