Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 164/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế Tổ chức, hoạt động của Trung tâm Điều dưỡng người có công thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 164/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Thanh Hằng
Ngày ban hành: 13/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 164 /2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI".

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2006;
Căn cứ Pháp lệnh ­ưu đãi ng­ười có công với cách mạng ngày 11/7/2005;
Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-UB ngày 21/5/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Điều d­ưỡng người có công thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Lao động Th­ương binh và Xã hội Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức, hoạt động của Trung tâm Điều dưỡng người có công thành phố Hà Nội, gồm 6 ch­ương và 23 điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động Th­ương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư­, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành liên quan, Chủ tịch UBND quận, huyện, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công thành phố Hà Nội có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND T.P ;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội;
- Kho bạc Nhà n­ước TP Hà Nội;
- Như­ Điều 3;
- Lư­u.

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
NGÔ THỊ THANH HẰNG

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 164 /2006 /QĐ-UBND ngày 13 / 9 /2006 của UBND Thành phố Hà Nội )

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên, vị trí :

1.Tên đơn vị: Trung tâm Điều dưỡng người có công thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 3088/QĐ-UB ngày 21/5/2004 của UBND thành phố Hà Nội;

2.Trụ sở chính của Trung tâm, đặt tại: Xã Bảo Yên, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.

3. Điện thoại giao dịch: 0210.877.766 Fax: 0210.877.765

4. Vị trí: Trung tâm Điều dưỡng người có công thành phố Hà Nội là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội; có tư cách pháp nhân đầy đủ, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

1. Chức năng: Tổ chức các hoạt động điều dưỡng chăm sóc sức khoẻ cho người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách của thành phố Hà Nội.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Căn cứ kế hoạch ngân sách, tiêu chuẩn chế độ ưu đãi đối với người có công của Thành phố, xây dựng kế hoạch điều dưỡng chăm sóc sức khỏe đối với người có công của thành phố Hà Nội trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

2.2. Tổ chức đón tiếp, điều dưỡng và luân phiên điều dưỡng những người có công với cách mạng; bà mẹ Việt Nam anh hùng; cán bộ lão thành cách mạng; bố mẹ liệt sỹ; thương, bệnh binh; những cán bộ hoạt động kháng chiến của thành phố Hà Nội;

2.3. Tổ chức khám, chữa bệnh, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, tham quan ngoại khóa nâng cao sức khỏe cho đối tượng điều dưỡng tại Trung tâm;

2.4. Quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nguồn kinh phí của Nhà nước và của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ;

2.5. Tổ chức đào tạo tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực phục vụ cho cán bộ, viên chức và nhân viên nghiệp vụ của Trung tâm;

2.6. Tranh thủ sự giúp đỡ hỗ trợ của các tổ chức cá nhân ở trong nước và nước ngoài để đầu tư và xây dựng Trung tâm ngày càng hoàn thiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

2.7. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức quản lý, bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong khu vực nơi Trung tâm đóng trụ sở;

2.8. Quản lý tổ chức, biên chế cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và tài sản được giao theo đúng chế độ quy định của Nhà nước và của Thành phố.

3. Quyền hạn:

3.1. Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố, Trung tâm được chủ động phối hợp với các tổ chức, các cấp chính quyền của Thành phố và địa phương nơi Trung tâm đóng trụ sở để thực hiện nhiệm vụ được Thành phố giao;

3.2. Được tiếp nhận các khoản tài trợ của các tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng Trung tâm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố;

3.3. Được sử dụng các khoản thu dịch vụ theo quy định về quản lý tài chính để hỗ trợ hoạt động của Trung tâm tuân thủ các quy định của pháp luật;

3.4. Các quyền khác theo quy định của Thành phố và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Đối tượng được thực hiện chế độ điều dưỡng tại Trung tâm

1. Những người có công với cách mạng hiện có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, gồm:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 6 năm 1945;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) và bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên đang an dưỡng tại gia đình;

- Người có công giúp đỡ cách mạng trước cách mạng tháng Tám năm 1945 được tặng bằng “có công với nước” đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;          

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày sức khoẻ yếu hoặc đã bị địch tuyên án tử hình;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

2. Cán bộ chủ chốt Thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội quản lý và những đối tượng khác theo quyết định của UBND Thành phố.

Chương 2

TỔ CHỨC, BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 4. Cơ cấu tổ chức, bộ máy Trung tâm

1. Lãnh đạo Trung tâm có: Giám đốc Trung tâm và Phó giám đốc Trung tâm;

2. Các phòng chức năng, gồm có:

- Phòng Tổ chức hành chính, tổng hợp

- Phòng Y tế điều dưỡng

- Phòng Phục vụ điều dưỡng;

Điều 5. Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công thành phố Hà Nội:

5.1. Giám đốc Trung tâm do UBND Thành phố bổ nhiệm có thời hạn và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

5.2. Giám đốc Trung tâm là Thủ trưởng trực tiếp của Trung tâm Điều dưỡng người có công thành phố Hà Nội, chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND Thành phố và Sở Lao động Thương binh và Xã hội về các mặt hoạt động của Trung tâm;

5.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Trung tâm:

a) Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm thực hiện nhiệm vụ được UBND Thành phố giao. Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm pháp lý về các quyết định của cá nhân;

b) Điều chỉnh, sắp xếp lao động giữa các bộ phận của Trung tâm trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình công tác. Xây dựng và qui định chế độ làm việc, chế độ khen thưởng hoàn thành công việc và tổng kết năm theo quy định.

c) Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, viên chức, nhân viên và lao động hợp đồng của Trung tâm. Được ủy quyền của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội ký hợp đồng lao động đối với cán bộ, nhân viên vào làm việc tại Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng của Thành phố;

d) Trình cấp có thẩm quyền Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, nhân viên và hợp đồng lao động theo phân cấp quản lý.

đ) Đề xuất với Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm theo trình tự và quy định về công tác cán bộ của Thành phố;

e) Được ủy quyền của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các chức vụ quản lý điều hành các phòng chức năng, chuyên môn, nghiệp vụvà các bộ phận trực thuộc Trung tâm;

g) Được ký các hợp đồng nghiên cứu khoa học và các hợp đồng thuê, mướn chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực công việc được giao;

h) Chịu trách nhiệm về các báo cáo thanh quyết toán tài chính và các chế độ thu chi tài chính của Trung tâm tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước và của Thành phố Hà Nội về quản lý tài chính.

 i) Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan. Chấp hành các qui định về thanh tra, kiểm tra của Nhà nước và của các cấp quản lý có thẩm quyền.

Điều 6. Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công thành phố Hà Nội

6.1. Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định bổ nhiệm có thời hạn và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm;

6.2. Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành một số mặt công tác do Giám đốc Trung tâm phân công, chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Giám đốc Trung tâm về các mặt công tác được giao;

Điều 7. Các phòng chức năng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm do Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định thành lập và giao Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ quản lý các phòng, ban, bộ phận của Trung tâm.

Điều 8. Biên chế và lao động hợp đồng của Trung tâm:

1. Số lượng biên chế cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng của Trung tâm trong tổng biên chế của Sở Lao động Thương binh và Xã hội do UBND Thành phố phân bổ hàng năm. Việc bổ sung biên chế phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, khả năng phát triển của đơn vị và được Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Căn cứ số lượng biên chế được giao, Giám đốc Trung tâm thực hiện việc tuyển dụng và tiếp nhận cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo đúng các quy định của Thành phố, tuân thủ Pháp lệnh cán bộ, công chức và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng;

2. Ngoài số biên chế và hợp đồng lao động được hưởng các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, Trung tâm được phép sử dụng một số lao động hợp đồng thời vụ, hưởng quỹ tiền công từ nguồn kinh phí khác của Trung tâm, chế độ tiền lương, tiền công và các chính sách khác của các lao động hợp đồng được thực hiện theo Bộ Luật Lao động và các quy định của Nhà nước.

Việc ký kết hợp đồng lao động thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và quy định của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Chương 3

TỔ CHỨC ĐIỀU DƯỠNG

Điều 9. Điều kiện để được điều dưỡng tại Trung tâm

Các đối tượng được xét đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm phải là đối tượng quy định tại điều 3 của quy chế này đồng thời phải có đủ sức khỏe, không mắc các bệnh truyền nhiễm, thần kinh, tim mạch và có khả năng tự phục vụ được bản thân.

Điều 10.Thời gian điều dưỡng

Những người thuộc đối tượng quy định tại điều 3 Quy chế này được điều dưỡng tại Trung tâm theo kế hoạch và chế độ điều dưỡng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được phân chia thành từng đợt điều dưỡng, mỗi đợt điều dưỡng là 10 ngày (không kể thời gian đi, về).         

Điều 11. Mức chi điều dưỡng

Mức chi điều dưỡng cho những đối tượng được quy định tại điều 3 Quy chế này thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Điều 12. Công tác điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng

- Trung tâm có trách nhiệm lập hồ sơ theo dõi tình hình sức khỏe của người đến điều dưỡng tại Trung tâm trong suốt quá trình điều dưỡng, đồng thời có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ đối tượng đến điều dưỡng.

- Cán bộ y tế của Trung tâm được giao nhiệm vụ theo dõi sức khỏe các đối tượng vào điều dưỡng tại Trung tâm phải căn cứ vào tình hình sức khỏe và khả năng hấp thụ dinh dưỡng của từng người để chỉ định chế độ điều dưỡng phù hợp với sức khoẻ.

- Kết thúc đợt điều dưỡng, Trung tâm tổ chức tổng kết, gặp mặt, lấy ý kiến đóng góp của đối tượng điều dưỡng về chế độ được hưởng, phương pháp và hình thức điều dưỡng, thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức.

Chương 5

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Điều 13. Trung tâm Điều dưỡng người có công thành phố Hà Nội thực hiện chế độ tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng cho đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động. Trong quá trình hoạt động nếu phát sinh nguồn thu sự nghiệp, Trung tâm có trách nhiệm báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các Sở, Ngành có liên quan xem xét báo cáo UBND Thành phố xin chủ trương xử lý.

Điều 14. Nguồn tài chính của Trung tâm gồm:

1. Kinh phí ngân sách Nhà nước cấp:

 - Nguồn kinh phí Trung ương;

 - Nguồn kinh phí Thành phố.

2. Nguồn thu khác:

 - Kinh phí hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

- Kinh phí viện trợ, quà biếu;

- Kinh phí do các hoạt động dịch vụ khác;

- Kinh phí do thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công tác và nhiệm vụ được giao.

Điều 15. Nội dung chi : Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp.

Điều 16. Thực hiện chế độ kế toán, thống kê, báo cáo tài chính và công khai tài chính:

1. Trung tâm có trách nhiệm tổ chức công tác kế toán, thống kê và báo cáo tài chính theo các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, thống kê áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp;

 2. Trung tâm có trách nhiệm thực hiện công khai tài chính sau mỗi đợt điều dưỡng để đối tượng điều dưỡng được biết và công khai việc quản lý và sử dụng tài chính của đơn vị theo quy định để cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng trong Trung tâm biết góp phần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý tài chính của đơn vị.

Điều 17. Quản lý và sử dụng tài sản

Trung tâm có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước (bao gồm: Đất đai, nhà cửa, trang thiết bị) theo đúng công năng, công dụng và theo đúng các quy định của Nhà nước và của Thành phố, đảm bảo có hiệu quả. Hàng năm hạch toán khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương 6

CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 18. Trung tâm Điều dưỡng người có công thành phố Hà Nội hoạt động chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm:

- Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

- Lập kế hoạch điều dưỡng từng đợt trong năm và thông báo để các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động thời gian đưa đón đối tượng đi điều dưỡng;

- Tổ chức đưa đón đối tượng đi điều dưỡng đảm bảo an toàn, chu đáo;

- Thực hiện tốt công tác điều dưỡng đối với người có công với cách mạng đến điều dưỡng tại Trung tâm đảm bảo đúng chính sách và chế độ theo quy định;

- Định kỳ và đột xuất báo cáo UBND Thành phố, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình tổ chức hoạt động của Trung tâm;

- Quan hệ phối hợp với chính quyền địa phương nơi đơn vị công tác, giữ gìn an ninh trật tư và an toàn xã hội trên địa bàn;

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác khi được Thành phố và Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội giao.

Điều 19. Quan hệ giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội và Trung tâm Điều dưỡng người có công của Thành phố, là quan hệ của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về các mặt hoạt động của Trung tâm, có nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch điều dưỡng đối với người có công với cách mạng và các đối tượng khác theo quy định của Thành phố, phân bổ kế hoạch điều dưỡng giao cho Trung tâm thực hiện;

- Chỉ đạo các phòng chức năng của Sở hướng dẫn Trung tâm về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, lập kế hoạch sử dụng kinh phí và thanh quyết toán tài chính theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố;

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch điều dưỡng của Trung tâm và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng điều dưỡng tại Trung tâm;

- Trực tiếp tiếp nhận, giải quyết các ý kiến phản ảnh, đơn thư khiếu nại, tố cáo của đối tượng điều dưỡng tại Trung tâm và các đối tượng khác về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng điều dưỡng tại Trung tâm theo thẩm quyền;

- Chỉ đạo Trung tâm tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 20. Quan hệ của Uỷ ban nhân các quận, huyện với Trung tâm Điều dưỡng người có công Thành phố Hà Nội là quan hệ phối hợp tổ chức thực hiện, UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng chức năng chuyên môn nghiệp vụ:

- Hàng năm căn cứ chỉ tiêu điều dưỡng được cấp có thẩm quyền giao gửi danh sách đối tượng được điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công của Thành phố về Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Trung tâm để tổ chức điều dưỡng theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố;

- Bố trí địa điểm đón và đưa người có công đi điều dưỡng tại Trung tâm;

- Quản lý hồ sơ cá nhân và hồ sơ sức khoẻ của các đối tượng đã được điều dưỡng tại Trung tâm trở về địa phương.

Điều 21. Quan hệ của Trung tâm với các cơ quan khác của Thành phố:

1. Hàng năm căn cứ kế hoạch điều dưỡng của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Trung tâm chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ Thành phố, tổ chức mời, đưa đón cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành uỷ quản lý đi nghỉ điều dưỡng theo chỉ tiêu phân bổ của Sở Lao động Thương binh xã hội.

2. Trực tiếp quan hệ với Kho bạc Nhà nước Thành phố để giải quyết các khoản kinh phí phục vụ hoạt động của Trung tâm và thực hiện chế độ cho các đối tượng điều dưỡng tại đơn vị theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố.

Chương 7

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Quy chế này có hiệu lực từ ngày được UBND thành phố phê duyệt. Các quy định khác trái với Quy chế này đều được bãi bỏ. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND quận, huyện; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban có liên quan; Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công thành phố Hà Nội có trách nhiệm phổ biến công bố, công khai cho các đơn vị có liên quan và cán bộ, công chức, nhân viên và hợp đồng lao động của Trung tâm được biết và nghiêm chỉnh chấp hành.

Điều 23. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi, Quy chế này, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công thành phố Hà Nội báo cáo Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trình UBND Thành phố xem xét quyết định./.

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 164/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế Tổ chức, hoạt động của Trung tâm Điều dưỡng người có công thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.956
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216