Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1432/QĐ-UBND năm 2017 Quy định quản lý, sử dụng kinh phí "Túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn" trên địa bàn tỉnh Sơn La

Số hiệu: 1432/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 31/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1432/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 31 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ "TÚI THUỐC Y TẾ CHO CÁC BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 125/TTr-SYT ngày 12 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý, sử dụng kinh phí "Túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn" trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí "Túi thuốc y tế bản" trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- PCVPUBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KGVX. NQ. 28 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ "TÚI THUỐC Y TẾ CHO CÁC BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy định này quy định việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân thuộc các bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La và đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

2. Đối tượng áp dụng gồm

Sở Y tế; Sở Tài chính; Phòng Y tế, Trung tâm y tế các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Trung tâm y tế huyện); Trạm y tế xã; nhân viên y tế bản của các bản đặc biệt khó khăn.

3. Nội dung quản lý kinh phí

a) Việc quản lý, sử dụng thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện và quy định này.

b) Kinh phí hỗ trợ túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn được cân đối vào ngân sách huyện, thành phố theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

c) Trung tâm y tế huyện là đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí.

II. LẬP, PHÂN BỔ DỰ TOÁN, SỬ DỤNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

1. Lập dự toán kinh phí

a) Hàng năm, Trung tâm Y tế huyện lập dự toán kinh phí hỗ trợ túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn cùng với dự toán ngân sách gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố, UBND huyện, thành phố và Sở Y tế. Dự toán kinh phí hỗ trợ túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn căn cứ vào số lượng bản đặc biệt khó khăn của huyện, thành phố theo quy định hiện hành và mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh.

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố thực hiện thẩm định dự toán, tổ chức làm việc với Trung tâm Y tế huyện về dự toán ngân sách hàng năm. Tổng hợp dự toán ngân sách toàn huyện, thành phố trình UBND huyện, thành phố và Thường trực HĐND huyện, thành phố phê duyệt và gửi Sở Tài chính theo quy định.

2. Phân bổ, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí

a) Căn cứ phân cấp nhiệm vụ chi do HĐND tỉnh quy định. UBND huyện, thành phố phân bổ kinh phí cho Trung tâm Y tế huyện, trong đó ghi rõ số kinh phí hỗ trợ túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn.

b) Căn cứ vào số kinh phí hỗ trợ túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn được phân bổ, Trung tâm Y tế huyện thực hiện việc mua thuốc cho túi thuốc y tế bản trên cơ sở hợp đồng với nhà thầu trúng thầu được lựa chọn thông qua đấu thầu.

c) Quản lý và sử dụng: Trung tâm Y tế huyện được giao quản lý kinh phí túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn thực hiện rút kinh phí dự toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; kết thúc năm ngân sách nguồn kinh phí này không sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện.

d) Trung tâm Y tế huyện thực hiện quyết toán kinh phí hỗ trợ túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn theo định mức quy định tại Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh và theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành. Kinh phí hỗ trợ túi thuốc y tế bản được hạch toán vào Mục 7000, tiểu mục 7001 của mục lục ngân sách hiện hành.

đ) Trung tâm Y tế huyện thực hiện báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn cùng với báo cáo tài chính quý, năm theo quy định.

e) Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố thực hiện duyệt, thẩm định quyết toán của Trung tâm Y tế huyện, tổng hợp quyết toán ngân sách toàn huyện theo quy định.

III. CUNG ỨNG VÀ CẤP PHÁT THUỐC

1. Doanh nghiệp tham gia cung ứng thuốc

a) Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc có đủ năng lực, được lựa chọn theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, chịu trách nhiệm cung ứng thuốc cho túi thuốc y tế bản trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Trung tâm y tế huyện ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Địa điểm giao, nhận thuốc tại Trung tâm Y tế huyện. Thời gian cung ứng thuốc 01 lần/năm, hoàn thành trong Quý II.

2. Cấp phát và sử dụng thuốc

a) Trung tâm Y tế huyện chịu trách nhiệm bàn giao thuốc cho các Trạm Y tế xã. Nhân viên y tế bản lĩnh thuốc tại Trạm Y tế xã để sử dụng cho người bệnh thuộc địa bàn quản lý.

b) Khi cấp phát thuốc cho người bệnh, nhân viên y tế bản lập danh sách các bệnh nhân được sử dụng thuốc để cơ quan thẩm quyền có cơ sở xác nhận và thanh quyết toán, định kỳ báo cáo Trạm Y tế xã trước ngày 25 của tháng cuối quý.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

a) Phê duyệt Danh mục thuốc cho túi thuốc y tế bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh trên cơ sở Danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam.

b) Chỉ đạo đơn vị mua sắm tập trung tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực tham gia cung ứng thuốc cho túi thuốc y tế bản trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng các quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành về đấu thầu mua thuốc.

c) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc cung ứng, quản lý và sử dụng thuốc theo đúng các quy định hiện hành.

2. Sở Tài chính

a) Đảm bảo đáp ứng đủ kinh phí hỗ trợ túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn theo định mức quy định tại Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh.

b) Tham mưu cho UBND tỉnh giao dự toán kinh phí hỗ trợ túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn cho các huyện trong dự toán thu, chi ngân sách hàng năm.

3. Trung tâm Y tế huyện

a) Bàn giao đầy đủ số lượng thuốc cho các Trạm Y tế xã theo đúng danh mục trong Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Sở Y tế và đúng định mức quy định tại Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh.

b) Thống kê, báo cáo tình hình sử dụng thuốc của y tế bản, báo cáo về Sở Y tế và UBND huyện, thành phố trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

c) Phối hợp với Phòng Y tế huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình cung ứng, sử dụng thuốc y tế bản. Khi phát hiện sai phạm trong quá trình cung ứng, sử dụng thuốc phải báo cáo ngay cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

4. Trạm y tế xã

a) Trực tiếp cấp phát thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc cho y tế bản.

b) Tổng hợp tình hình sử dụng thuốc của y tế bản báo cáo Trung tâm Y tế huyện.

Trên đây là quy định quản lý, sử dụng kinh phí "Túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn" trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1432/QĐ-UBND năm 2017 Quy định quản lý, sử dụng kinh phí "Túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn" trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


437

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123