Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt “Kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm, giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

Số hiệu: 140/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hữu Thành
Ngày ban hành: 21/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thú y năm 2015;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 497/TTr-SNN ngày 16/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm, giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Điều 2. Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ NN và PTNT (b/c);
- TT TU, TT UBND tỉnh (b/c)
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Báo Bắc Ninh, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh Cúm gia cầm (CGC) xảy ra và lây lan diện rộng; chủ động giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo và có giải pháp phòng, chống; tạo điều kiện cho việc xây dựng thành công các vùng, các chuỗi cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh; góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của CGC đối với sức khỏe cộng đồng, an ninh lương thực và các hoạt động thương mại của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh, chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch và không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

- Ngăn chặn không để các nhánh, chủng vi rút mới nguy hiểm xâm nhiễm và lây lan trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tiêm phòng đạt tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm.

- Xây dựng thành công các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm góp phần đáp ứng tiêu dùng trong tỉnh, trong nước và hướng tới xuất khẩu làm tăng giá trị của gia cầm, sản phẩm gia cầm.

- Góp phần giảm thiểu hoặc không để phát sinh các ca bệnh CGC ở người do nhiễm các chủng vi rút cúm nguy hiểm (H5 và H7).

II. NHIỆM VỤ

- Phân vùng nguy cơ (cấp huyện) để có cơ sở xây dựng các biện pháp và bố trí các nguồn lực tổ chức các hoạt động kiểm soát, phòng chống bệnh CGC hiệu quả, phù hợp với đặc điểm dịch bệnh và tình hình thực tế tại các địa phương.

- Chủ động giám sát dịch bệnh để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm và xử lý triệt để ổ dịch ngay từ khi mới phát hiện, không để lây lan ra diện rộng; xác định chính xác chủng loại vi rút cúm lưu hành để có cơ sở lựa chọn chủng loại vắc xin phù hợp cho công tác phòng, chống dịch bệnh CGC.

- Xử lý ổ dịch CGC theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

- Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia cầm thuộc diện tiêm phòng; tiêm phòng bao vây khi xuất hiện dịch bệnh CGC.

- Tổ chức quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; tổ chức phòng, chống nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm vào địa bàn tỉnh; kiểm soát ấp nở gia cầm, kiểm soát giết mổ gia cầm bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh.

- Tập trung và đẩy mạnh công tác xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi các cơ sở chăn nuôi gia cầm, sản xuất sản phẩm gia cầm an toàn bệnh CGC.

- Xác định đặc điểm dịch tễ và các yếu tố nguy cơ và quy luật phát sinh, lây lan dịch bệnh, đánh giá dịch tễ, xác định lưu hành vi rút CGC; đánh giá hiệu lực và lựa chọn chủng loại vắc xin phù hợp, hiệu quả với chủng, nhánh vi rút CGC lưu hành trên địa bàn tỉnh.

- Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi; vận động người dân tự giác khai báo khi phát hiện gia cầm mắc bệnh, gia cầm nghi mắc bệnh CGC, giảm thiểu các hành vi làm dịch phát sinh và lây lan; thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng để tiêu diệt tác nhân gây bệnh trong môi trường chăn nuôi; đẩy mạnh áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi và các biện pháp chủ động phòng bệnh.

III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH

1. Phân vùng để có cơ sở kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh CGC

Nguyên tắc phân vùng nguy cơ (cấp huyện) dựa trên các tiêu chí sau:

- Số ổ dịch CGC xảy ra trên địa bàn cấp huyện trong 5 năm vừa qua hoặc có ổ dịch CGC xảy ra tại huyện trong năm đánh giá chuyển đổi huyện nguy cơ.

- Tỷ lệ lưu hành vi rút CGC có khả năng gây ra dịch bệnh ở gia cầm và ở người (H5, H7, H9) qua kết quả giám sát chủ động trong 5 năm vừa qua hoặc có ổ dịch CGC xảy ra tại huyện trong năm đánh giá chuyển đổi huyện nguy cơ.

- Cơ cấu, tổng đàn gia cầm (bao gồm cả tổng đàn vịt).

1.1. Huyện nguy cơ cao

Huyện nguy cơ cao bao gồm những huyện có tối thiểu một trong những tiêu chí sau:

- Có từ 02 lần xuất hiện ổ dịch CGC trong 5 năm vừa qua hoặc có ổ dịch CGC xảy ra tại huyện trong năm đánh giá chuyển đổi huyện nguy cơ.

- Có từ 02 lần phát hiện vi rút CGC (chủng A/H5N1, A/H5N6) trong 5 năm vừa qua hoặc 02 lần phát hiện vi rút trong năm đánh giá chuyển đổi huyện nguy cơ.

- Có tổng số hộ chăn nuôi gia cầm, số gia cầm, số hộ nuôi vịt và tổng đàn vịt có số lượng lớn, cụ thể huyện có: Trên 3.000 hộ chăn nuôi gia cầm, trên 100.000 con gia cầm, trên 100 hộ nuôi vịt, trên 11.000 con vịt.

1.2. Huyện nguy cơ thấp

Huyện nguy cơ thấp bao gồm những huyện có tối thiểu một trong những tiêu chí sau:

- Không có ổ dịch CGC xảy ra trong 5 năm vừa qua hoặc trong năm đánh giá chuyển đổi huyện nguy cơ.

- Có không quá 01 lần phát hiện vi rút CGC (chủng A/H5N1, A/H5N6) trong 5 năm vừa qua hoặc trong năm đánh giá chuyển đổi huyện nguy cơ.

- Có tổng số hộ chăn nuôi gia cầm, số gia cầm, số hộ nuôi vịt và tổng đàn vịt có số lượng thấp, cụ thể huyện có: Dưới 3.000 hộ chăn nuôi gia cầm, dưới 100.000 con gia cầm, dưới 100 hộ nuôi vịt, dưới 11.000 con vịt.

- Có chuỗi chăn nuôi gia cầm đảm bảo an toàn dịch bệnh.

- Các huyện đã được công nhận vùng an toàn đối với bệnh CGC.

1.3. Chuyển đổi huyện nguy cơ

Hằng năm, căn cứ tiêu chí phân vùng huyện nguy cơ nêu trên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh quyết định việc chuyển đổi giữa các vùng nguy cơ; lập danh sách các huyện nguy cơ cao, nguy cơ thấp gửi Cục Thú y để theo dõi, giám sát.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh cả 08/08 huyện, thị xã, thành phố (100%) có nguy cơ cao về CGC.

2. Giám sát dịch bệnh

2.1. Giám sát tại huyện nguy cơ cao

- Giám sát bị động:

+ Đàn gia cầm nuôi có biểu hiện nghi ngờ bệnh CGC phải được lấy mẫu để xét nghiệm vi rút CGC và chẩn đoán phân biệt.

+ Đàn gia cầm nghi có tiếp xúc với đàn gia cầm mắc bệnh CGC phải được giám sát, lấy mẫu xét nghiệm vi rút CGC.

- Giám sát chủ động:

+ Giám sát sau tiêm phòng vắc xin CGC: Nhằm đánh giá tỷ lệ đáp ứng miễn dịch bảo hộ của đàn gia cầm đã được tiêm.

+ Giám sát lưu hành vi rút cúm CGC: Nhằm phát hiện sớm vi rút CGC lưu hành ngoài môi trường.

- Hằng năm, ngân sách cấp tỉnh đảm bảo kinh phí cho hoạt động giám sát này.

2.2. Giám sát tại huyện nguy cơ thấp

- Thực hiện việc giám sát bị động và chủ động như huyện nguy cơ cao. Hằng năm, ngân sách cấp tỉnh đảm bảo kinh phí cho hoạt động giám sát này.

- Giám sát lưu hành vi rút CGC tại cơ sở an toàn dịch bệnh: Doanh nghiệp, chủ cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh chi trả kinh phí cho hoạt động giám sát này.

3. Xử lý ổ dịch

Thực hiện việc xử lý ổ dịch theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y.

4. Tiêm vắc xin phòng bệnh

Thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia cầm theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT - BNNPTNT, ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

4.1. Phương thức tiêm phòng

Tổ chức tiêm phòng 2 đợt chính trong năm: (đợt 1 vào các tháng 3-4; đợt 2 vào các tháng 9-10) cho đàn gia cầm. Ngoài 2 đợt chính, tổ chức tiêm phòng bổ sung hàng tuần, hàng tháng, đảm bảo miễn dịch khép kín cho đàn gia cầm.

4.2. Đối tượng tiêm phòng

Triển khai tiêm phòng triệt để vắc xin cho đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh.

4.3. Kinh phí tiêm phòng

Thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; quản lý, kiểm soát chợ buôn bán gia cầm sống

- Thực hiện việc kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra khỏi địa bàn cấp tỉnh theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y; trong đó cần tăng cường phối hợp với các ngành liên quan như Quản lý thị trường, Cảnh sát giao thông, Kiểm lâm... với chính quyền địa phương và tổ chức đoàn thể các cấp để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật tại các địa bàn cơ sở có nguy cơ cao.

- Kiểm soát, ngăn chặn gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu hoặc nghi nhập lậu vào tỉnh hoặc đi qua địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tất cả các lô hàng gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc bị bắt giữ phải được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm CGC và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức công tác tuyên truyền về nguy cơ nhiễm CGC đối với sức khỏe cộng đồng, an toàn dịch bệnh, tác hại đối với nền kinh tế, ngành chăn nuôi,... do hoạt động buôn bán, vận chuyển lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm gây ra.

- Từng bước xây dựng hệ thống và cấp mã nhận dạng cho các trang trại chăn nuôi, tạo thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc gia cầm, sản phẩm gia cầm.

6. Kiểm soát giết mổ gia cầm

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

7. Kiểm soát ấp nở gia cầm

Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chăn nuôi và ấp nở gia cầm.

8. Vệ sinh tiêu độc khử trùng

- Đối với các trang trại chăn nuôi quy mô công nghiệp: Hướng dẫn thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt.

- Đối với các hộ chăn nuôi, gia trại: Hướng dẫn thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, phun thuốc sát trùng, tiêu độc nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh, trong đó có vi rút CGC.

- Định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ gia cầm và các sản phẩm của gia cầm bằng vôi bột hoặc hóa chất; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ gia cầm; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch.

- Thực hiện các đợt tiêu độc khử trùng môi trường do Bộ Nông nghiệp và PTNT phát động (khoảng 2 đến 3 đợt/năm). Ngoài ra căn cứ tình hình thực tế, các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng để tiêu diệt tác nhân gây bệnh trong môi trường chăn nuôi.

9. Xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn bệnh CGC

- Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

- Hằng năm, tổ chức hướng dẫn xây dựng cơ sở sản xuất các sản phẩm chăn nuôi gia cầm đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh; phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 10 cơ sở được công nhận an toàn dịch bệnh nhằm đáp ứng tiêu dùng trong tỉnh, xuất bán ra ngoài tỉnh và hướng tới xuất khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm.

- Tổ chức chủ động lấy mẫu giám sát theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT ở tất cả 100% cơ sở an toàn dịch bệnh bảo đảm không có mầm bệnh CGC.

- Hướng dẫn thực hiện việc duy trì trạng thái an toàn dịch bệnh CGC đối với các cơ sở đã được công nhận.

10. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi

- Tuyên truyền về nguy cơ dịch tái phát trên diện rộng, nguy cơ lây truyền qua vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia cầm; áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; không sử dụng giống gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch; sử dụng thịt gia cầm phải nấu chín, không ăn tiết canh; vận động người dân tự giác báo cáo khi phát hiện gia cầm bị bệnh, gia cầm nghi mắc bệnh CGC, giảm thiểu các hành vi làm dịch phát sinh và lây lan...

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn hoặc viết thông điệp ngắn; in ấn tờ gấp, biển quảng cáo phát cho người chăn nuôi, dán ở nơi công cộng (chợ, nơi hội họp ở cấp thôn, xã).

IV. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

1. Nội dung chi

- Mua vắc xin CGC tiêm phòng định kỳ và tiêm phòng chống dịch.

- Mua hóa chất tiêu độc, khử trùng định kỳ và chống dịch.

- Mua sắm dụng cụ, trang thiết bị, bảo hộ, bơm kim tiêm, …

- Điều tra, giám sát dịch bệnh, xử lý ổ dịch, lấy mẫu, xét nghiệm mẫu.

- Thông tin, tuyên truyền; đào tạo, tập huấn chuyên môn.

- Các hoạt động kiểm tra, giám sát, hội nghị về phòng, chống CGC.

- Bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch.

2. Định mức và phân cấp chi ngân sách

Thực hiện theo quy định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện theo Kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo; tăng cường công tác giám sát bệnh CGC; tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, thực hiện các biện pháp phòng, chống và kiểm soát bệnh CGC có hiệu quả.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

+ Hàng năm, trên cơ sở “Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020 - 2025” đã được UBND tỉnh phê duyệt, tham mưu Sở Nông nghiệp và PNTN xây dựng “Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh” gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

+ Chủ động mua sắm, chuẩn bị đầy đủ các loại vắc xin, hóa chất, vật tư thú y kịp thời phân bổ cho các địa phương để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh.

+ Tổ chức, triển khai giám sát dịch bệnh CGC theo kế hoạch; thường xuyên theo dõi sự biến đổi của vi rút CGC, lựa chọn vắc xin tiêm phòng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

+ Phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật các địa phương tổ chức giám sát, điều tra phát hiện, xác minh ổ dịch trên động vật, vùng có nguy cơ bị dịch lây nhiễm và đề xuất biện pháp chống dịch, khống chế, ngăn chặn dịch lây lan gây tác hại; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc sử dụng vật tư, vắc xin, hóa chất phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa phương theo quy định.

+ Hướng dẫn các địa phương về chuyên môn kỹ thuật trong việc tiêu độc khử trùng phòng, chống bệnh CGC; kỹ thuật xử lý đàn gia cầm nhiễm bệnh theo quy định.

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Sở Y tế thực hiện điều tra, giám sát và xử lý ổ dịch.

+ Tổ chức tuyên truyền, tập huấn kiến thức về xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh con giống gia cầm, đặc biệt đối với cơ sở ấp nở trứng gia cầm.

+ Quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Căn cứ Kế hoạch, hàng năm thẩm định, cân đối ngân sách, bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch theo quy định.

3. Sở Y tế

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người.

- Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng bệnh CGC trên người giúp người dân hiểu, tự giác đến ngay cơ sở Y tế để được tư vấn, điều trị khi có sốt cao và có tiếp xúc với gia cầm ốm, nghi mắc CGC; chuẩn bị đầy đủ số lượng thuốc phòng, chữa bệnh CGC trên người.

4. Sở Giao thông vận tải

Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông và các đơn vị có liên quan phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Công an, Thú y đấu tranh, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc tại các ga tàu, bến xe, đầu mối giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các biện pháp xử lý vệ sinh môi trường tại các khu vực chăn nuôi, giết mổ, buôn bán gia cầm, khu vực tiêu hủy gia cầm mắc bệnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở, ngành và địa phương có liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh CGC, giai đoạn 2020- 2025 trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống truyền thanh cơ sở tổ chức thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh CGC, nâng cao nhận thức cho người dân.

7. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Thanh tra giao thông, Quản lý thị trường, thú y, UBND các huyện, thị xã, thành phố đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc; tổ chức dừng phương tiện giao thông ra, vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám sát để thực hiện việc kiểm soát vận chuyển và vệ sinh, sát trùng tiêu độc.

- Lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc vào địa bàn tỉnh.

8. Cục Quản lý thị trường

Phối hợp với lực lượng thú y, công an, thanh tra giao thông đấu tranh, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc trên thị trường.

9. Đài PT - TH tỉnh, Báo Bắc Ninh

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế xây dựng chuyên mục đưa tin về tình hình và công tác phòng chống CGC trên người và động vật.

- Tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền về phòng, chống CGC trên người và động vật

10. UB MTTQ và các đoàn thể tỉnh

Đề nghị UB MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bệnh CGC sâu rộng trong tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở và tại cộng đồng; huy động lực lượng tham gia phòng, chống dịch khi có yêu cầu.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Hằng năm, trên cơ sở Kế hoạch này và Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương.

- Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nội dung, giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch theo thẩm quyền.

- Tổ chức hướng dẫn xây dựng các chuỗi cơ sở chăn nuôi, sản xuất gia cầm, các sản phẩm gia cầm an toàn dịch bệnh.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn:

+ Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi, báo cáo dịch kịp thời theo quy định của Luật Thú y.

+ Xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực để tổ chức triển khai công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao.

+ Thực hiện việc tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh xã và loa truyền thanh các thôn, khu, cấp phát tờ rơi về bệnh CGC; vận động nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp khống chế bệnh CGC: Tiêm phòng, quản lý gia cầm, chăn nuôi an toàn dịch bệnh…

12. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia cầm

Tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia cầm phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn về phòng, chống bệnh CGC của cơ quan chức năng trong việc quản lý, giám sát và xử lý ổ dịch CGC, cụ thể:

- Chủ nuôi gia cầm phải khai báo với chính quyền địa phương.

- Thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, giống gia cầm phải có nguồn gốc rõ ràng (có giấy chứng nhận kiểm dịch đối với giống nhập từ ngoài tỉnh về nuôi); chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh CGC và các biện pháp phòng dịch khác trong chăn nuôi.

- Theo dõi, giám sát thường xuyên sức khỏe đàn gia cầm, khi phát hiện có hiện tượng bất thường, chủ vật nuôi phải báo ngay cho Nhân viên thú y, UBND cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện. Tuyệt đối không được giết mổ, hoặc bán chạy nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh CGC lây lan trên diện rộng và lây lan sang người.

- Khi gia cầm đã xác định mắc bệnh CGC, chủ vật nuôi phải chấp hành việc tiêu hủy bắt buộc gia cầm theo quy định. Thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc toàn bộ chuồng nuôi, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, môi trường, thức ăn, chất thải và các vật dụng khác đã tiếp xúc với gia cầm mắc bệnh.

Trên đây là “Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2020 - 2025”. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phản ánh về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt “Kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm, giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


149

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64