Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1250/QĐ-UBND năm 2009 thực hiện cơ chế một cửa tại Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 1250/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Đăng Khoa
Ngày ban hành: 24/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1250/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 24 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CHI CỤC THÚ Y THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 07/9/2007 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 764/SNV-CCHC ngày 25/62009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện cơ chế một cửa đối với các lĩnh vực, công việc tại Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( Có Phụ lục các lĩnh vực, công việc và thời gian giải quyết kèm theo).

Điều 2. Chi cục trưởng Chi cục Thú y có trách nhiệm ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trách nhiệm của các bộ phận có liên quan trong thực hiện cơ chế một cửa; trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 ( Sở Nội vụ 3 bản )
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TKCT, TH, KTN, CB;
+ Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Khoa

 

CÁC LĨNH VỰC, CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CHI CỤC THÚ Y , SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

( Kèm theo Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 24/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang )

STT

Lĩnh vực

Các công việc cụ thể

Cơ chế giải quyết

Thời gian giải quyết

Ghi chú

Một cửa

Một cửa liên thông

Trong Ngày

Hẹn ngày số ngày làm việc

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Thú y :

 

 

 

 

 

 

1

 

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y.

X

 

 

10 ngày

 

2

 

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh.

X

 

 

2 ngày

 

3

 

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh.

X

 

 

2 ngày

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1250/QĐ-UBND năm 2009 thực hiện cơ chế một cửa tại Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.041

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78