Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1247/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 07/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1247/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ THẢM HỌA DỊCH BỆNH VẬT NUÔI, CÂY TRỒNG VÀ THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25/11/2013; Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015; Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018; Luật Thủy sản ngày 21/11/2017; Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 và Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản và dịch bệnh động vật trên cạn;

Căn cứ Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự;

Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về Phòng thủ dân sự;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 76/TTr-SNN ngày 25/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch ứng phó thảm họa dịch bệnh vật nuôi, cây trồng và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng phó thảm họa dịch bệnh vật nuôi, cây trồng và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo nội dung được duyệt và quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Bắc Kạn, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

KẾ HOẠCH

ỨNG PHÓ THẢM HỌA DỊCH BỆNH VẬT NUÔI, CÂY TRỒNG VÀ THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch ứng phó thảm họa dịch bệnh vật nuôi, cây trồng và thủy sản, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm ngăn chặn, giám sát, phát hiện sớm và chủ động ứng phó kịp thời đối với thảm họa dịch bệnh gây ra đối với cây trồng, vật nuôi và thủy sản; giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về năng suất, chất lượng nông sản, vật nuôi và thủy sản. Cụ thể hóa các nội dung công tác phòng thủ dân sự đã được xác định trong Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định ban hành kèm theo Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong hoạt động ứng phó thảm họa dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản theo quy định của pháp luật.

- Quán triệt thực hiện có hiệu quả các nội dung trong công tác phòng thủ dân sự đã được xác định trong Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định ban hành kèm theo Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nâng cao năng lực của các cấp, các ngành trong việc xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thảm họa dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản đạt hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản kịp thời đến người dân.

II. CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VỚI THẢM HỌA DỊCH BỆNH CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN

1. Công tác thông tin tuyên truyền

- Tổ chức quán triệt, xây dựng và triển khai các văn bản thực hiện các nội dung cụ thể theo Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định ban hành kèm theo Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực cho người dân trong chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

- Thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản; các biện pháp ngăn chặn, phòng, chống và các quy định, chính sách của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản để người dân chủ động, tích cực tham gia thực hiện. Vận động người dân tích cực tiêm phòng bệnh định kỳ cho đàn vật nuôi và chăm sóc nuôi dưỡng tốt các loài thủy sản nuôi.

2. Công tác kiểm tra, giám sát

- Kiện toàn, duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cấp huyện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở.

- Thực hiện nghiêm theo quy định đối với các chương trình, đề án, dự án có hoạt động liên quan đến việc cung cấp, nhập, xuất con giống gia súc, gia cầm, thủy sản vào tỉnh phải thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT và Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm dịch động vật trên cạn và động vật, sản phẩm động vật, thủy sản; việc điều tra theo dõi, phát hiện và dự tính, dự báo chính xác thời điểm phát sinh, gây hại của các sinh vật gây hại trên một số cây trồng chủ lực tại địa phương để chủ động hướng dẫn, chỉ đạo phòng, chống kịp thời. Đánh giá nguy cơ gây hại của các loại dịch bệnh, khả năng bùng phát thành dịch để có phương án xử lý kịp thời.

- Xây dựng, duy trì hệ thống giám sát, cảnh báo sinh vật gây hại, biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại thực vật. Thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình dịch hại trên đồng ruộng, khi phát hiện các dịch bệnh gây hại trên đồng ruộng phải khai báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn, đồng thời tổ chức lấy mẫu (đối với các loại sâu, bệnh chưa xác định được nguyên nhân) gửi giám định để xác định nguyên nhân và các biện pháp phòng trừ.

- Tăng cường theo dõi giám sát đàn gia súc, gia cầm và diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, khuyến cáo người chăn nuôi tăng cường công tác chăm sóc, nuôi dưỡng để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi, khi mua bán con giống phải rõ nguồn gốc xuất xứ, an toàn dịch bệnh; khi phát hiện dịch bệnh hoặc động vật nghi mắc bệnh phải báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan thú y nơi gần nhất, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cử cán bộ đi kiểm tra, xác minh dịch bệnh, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

3. Công tác phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản

- Chủ động thực hiện các biện pháp quản lý tổng hợp sinh vật gây hại bao gồm: Sử dụng giống cây chống chịu sinh vật gây hại, vệ sinh đồng ruộng, bố trí thời vụ, sử dụng phân bón hợp lý và các biện pháp khác thân thiện với môi trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển, tăng sức đề kháng, hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại, bảo vệ và phát triển sinh vật có ích.

- Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, vận chuyển, buôn bán, giết mổ tiêu thụ gia súc, gia cầm. Khi phát hiện có động vật ốm, có biểu hiện ốm, chết bất thường phải báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan thú y gần nhất, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch để ngăn chặn dịch lây lan.

- Thường xuyên theo dõi, phát hiện sớm, áp dụng các biện pháp phòng ngừa kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan. Đối với cây trồng coi trọng biện pháp canh tác, biện pháp sinh học, chủ động áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), chỉ sử dụng biện pháp hóa học khi mật độ sinh vật gây hại gia tăng có nguy cơ gây thiệt hại đến năng suất, chất lượng cây trồng. Đối với vật nuôi, coi trọng biện pháp phòng bệnh bằng vắc xin, thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh tiêu độc khử trùng, tiêu diệt ký chủ trung gian lây truyền dịch bệnh, áp dụng các biện pháp an toàn dịch bệnh và an toàn sinh học trong chăn nuôi.

- Biện pháp phòng, chống dịch bệnh phải được phổ biến, tuyên truyền, tập huấn sâu rộng trong Nhân dân, bảo đảm an toàn đối với người, thực vật, động vật và môi trường.

- Công bố dịch, hết dịch theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; Luật Thú y ngày 19/6/2015.

- Hỗ trợ tài chính cho người dân có diện tích bị ảnh hưởng do dịch bệnh được quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch được bố trí theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Hằng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn và nội dung của Kế hoạch này, các đơn vị xây dựng dự toán ngân sách trình cơ quan tài chính thẩm định, cấp kinh phí để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện công tác ứng phó dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản kịp thời có hiệu quả; tham mưu đề xuất việc đầu tư trang bị các phương tiện, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản tại các địa phương.

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc

+ Phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra theo dõi và dự báo chính xác tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản; cử cán bộ kỹ thuật tham gia chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh.

+ Tham mưu, hướng dẫn các biện pháp chống dịch, xác định thiệt hại do dịch gây ra, theo dõi, tổng hợp, đánh giá hiệu quả chống dịch và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

+ Phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Quản lý thị trường và các địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, vận chuyển thủy sản, kiểm soát giết mổ và xử lý tang vật của vụ việc trên địa bàn tỉnh.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền bảo đảm lực lượng trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thảm họa dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

- Xây dựng phương án hiệp đồng các lực lượng vũ trang của tỉnh và các lực lượng khác đóng quân trên địa bàn trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thảm họa dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

- Huấn luyện và thực hành diễn tập cho lực lượng làm công tác ứng phó với dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản; đảm bảo sử dụng thành thạo các loại phương tiện, trang thiết bị đã được trang bị.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan tổng hợp nhu cầu kinh phí, đề xuất bố trí nguồn vốn ngân sách hằng năm của tỉnh để thực hiện Kế hoạch ứng phó thảm họa dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

4. Sở Công Thương: Xây dựng phương án chuẩn bị, dự trữ các mặt hàng thiết yếu nhằm đảm bảo cung ứng cho Nhân dân như lương thực, thực phẩm, nhiên liệu,... chú trọng vùng núi, vùng sâu, vùng xa và tham mưu công tác bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu sau thảm họa dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Y tế

- Xây dựng hệ thống cấp cứu toàn tỉnh đủ mạnh, hiện đại, triển khai kịp thời trong mọi tình huống; trong đó có việc xây dựng phương án cấp cứu, điều trị nạn nhân khi xảy ra thảm họa dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương làm tốt công tác kết hợp quân - dân y trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thảm họa dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản và các biện pháp phòng, chống để người dân chủ động thực hiện.

7. Công an tỉnh

- Chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự và phối hợp với các ngành liên quan kịp thời triển khai thực hiện khi có sự cố thảm họa dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản xảy ra, không để phần tử xấu lợi dụng sự cố để phá hoại, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ứng phó thảm họa dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản cho các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức thực tập, diễn tập các phương án bảo đảm an ninh, trật tự khi xảy ra thảm họa dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản; thường xuyên đào tạo, huấn luyện để nâng cao kỹ năng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ nhằm ứng phó có hiệu quả khi dịch bệnh xảy ra.

8. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Chủ trì phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đối với thuốc bảo vệ thực vật, thực vật thuộc diện kiểm dịch thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi; phối hợp với các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi.

9. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

- Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham gia sơ cấp cứu, cứu trợ xã hội khẩn cấp khi có thảm họa dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Củng cố, phát triển, tập huấn, trang bị dụng cụ cho mạng lưới sơ cấp cứu thuộc Hội Chữ thập đỏ.

- Tổ chức, tham gia diễn tập với các Ban, Ngành có liên quan về cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt diễn tập có số lượng nạn nhân lớn.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh: Chỉ đạo hệ thống Mặt trận và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương; phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Huy động nguồn lực tại địa phương thực hiện các biện pháp chống dịch theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp chống dịch trên địa bàn.

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ chống dịch, khắc phục hậu quả do dịch gây ra, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất trên địa bàn.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

+ Rà soát, thống kê tổng đàn vật nuôi, diện tích các cây trồng tại địa phương; số lượng vật nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh, diện tích cây trồng bị sâu bệnh gây hại; lập kế hoạch phòng, chống các loại dịch bệnh trên địa bàn.

+ Huy động các tổ chức đoàn thể ở địa phương, vận động Nhân dân hưởng ứng và tham gia thực hiện các biện pháp ngăn chặn và phòng, chống để ứng phó với thảm họa dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản. Tăng cường tuyên truyền trên loa truyền thanh địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

+ Chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ vật tư, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y... được hỗ trợ, đảm bảo chi đúng đối tượng, theo quy định của tỉnh.

- Kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành nội dung phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản theo quy định.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực khi yêu cầu chống dịch vượt quá khả năng của địa phương.

- Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả chống dịch và thực hiện chính sách hỗ trợ chống dịch, khắc phục hậu quả do dịch gây ra, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Hằng năm các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch ứng phó thảm họa dịch bệnh vật nuôi, cây trồng và thủy sản theo lĩnh vực quản lý về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1247/QĐ-UBND ngày 07/07/2020 về Kế hoạch ứng phó thảm họa dịch bệnh vật nuôi, cây trồng và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


844

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251