Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1199/QĐ-BYT năm 2012 sửa đổi Hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía bắc” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1199/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 17/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1199/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KHÁM CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO DỰ ÁN “HỖ TRỢ Y TẾ CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/3/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Quyết định số 5053/QĐ-BYT ngày 11/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt nội dung Văn kiện Dự án “Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Quyết định số 2437/QĐ-BYT ngày 8/7/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn thực hiện hoạt động đào tạo và hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, Dự án “Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc”;

Căn cứ Quyết định số 2807/QĐ-BYT ngày 05/8/2009 về việc ban hành định mức chi tiêu áp dụng đối với nguồn vốn vay và vốn đối ứng trong nước và Quyết định số 4491/QĐ-BYT ngày 29/11/2011 về việc sửa đổi, bổ sung định mức chi tiêu áp dụng đối với nguồn vốn vay và vốn đối ứng trong nước Dự án “Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc”;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc” tại công văn số 91/MNPB ngày 11/4/2011 về việc sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện hỗ trợ người nghèo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Sửa đổi Mục 1, Phần I của Định mức chi tiêu áp dụng đối với nguồn vốn vay và vốn đối ứng trong nước Dự án “Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc” ban hành kèm theo Quyết định số 4491/QĐ-BYT ngày 29/11/2011: Hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng thụ hưởng của Dự án khi điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến huyện là 25.000 đồng/người/ngày.

2. Bổ sung Mục 1.1.1 Phần B của Hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ đào tạo và khám chữa bệnh cho người nghèo Dự án “Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc” ban hành kèm theo Quyết định số 2437/QĐ-BYT ngày 08/7/2011:

d) Giấy khai sinh để làm cơ sở hỗ trợ ăn và đi lại đối với trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hộ dân tộc thiểu số vùng khó khăn theo Quyết định 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bệnh viện cần đính kèm bản sao hoặc photo giấy khai sinh (không cần công chứng) trong hồ sơ quyết toán.

Các điều khoản đã được phê duyệt tại Quyết định số 4491/QĐ-BYT ngày 29/11/2011, Quvết định số 2437/QĐ-BYT ngày 08/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế là không thay đổi.

Điều 2. Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc” chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, hướng dẫn và giám sát các Ban Quản lý Dự án các tỉnh thuộc Dự án và các đơn vị có liên quan đến việc triển khai hoạt động hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo theo đúng các quy định hiện hành và các hướng dẫn tại Quyết định này

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc”, Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (Để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh tham gia Dự án;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1199/QĐ-BYT năm 2012 sửa đổi Hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía bắc” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.610

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104