Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 114/2001/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 114/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 26/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 114/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM CHỮA BỆNH ĐỨC HẠNH TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09/12/2000 ;
Căn cứ Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995 ;
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ VII và Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố kỳ họp thứ 4 khóa VI về nhiệm vụ tổ chức thực hiện 12 chương trình, công trình trọng điểm của thành phố và kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm : giảm ma túy, mại dâm và tội phạm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001-2005 ban hành kèm theo Quyết định số 62/2001/QĐ-UB ngày 23/7/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tại công văn số 140/TT-LĐTBXH ngày 24/10/2001 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại tờ trình số 117/TCCQ ngày 09/11/2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho phép thành lập Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được giao biên chế, kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố.

Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh đặt tại Xã Đức Hạnh, Huyện Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh có nhiệm vụ :

1- Tiếp nhận, chữa trị bệnh và phục hồi sức khỏe cho các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm từ 18 tuổi trở lên được quy định tại Điều 24 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995.

2- Thực hiện quy trình cai nghiện, chữa bệnh, phục hồi sức khỏe kết hợp với giáo dục hành vi nhân cách, dạy văn hóa, dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất cho người được đưa vào Trung tâm chữa bệnh theo đúng quy định của Nhà nước.

3- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ những người đã phục hồi sức khỏe tại Trung tâm hội nhập đời sống cộng đồng.

4- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, vốn, quỹ của Trung tâm đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh có 01 Giám đốc phụ trách và có một số Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh trong việc sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả ; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phù hợp với quy định của pháp luật.

Biên chế, quỹ lương của Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh được Ủy ban nhân dân thành phố giao chung trong tổng số biên chế sự nghiệp và quỹ lương của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thành phố và Giám đốc Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5  
- Bộ LĐTB&XH
- UBND tỉnh Bình Phước
- TT.TU, TTHĐND.TP
- TT.UBND.TP
- Viện KSND.TP
- UBND huyện Phước Long
- Công an TP (PC.13)  
- Ban TCCQ.TP (2b)
- VPHĐ-UB : PVP/NC, VX
- Tổ NC, VX
- Lưu (VX)

 

KT. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 114/2001/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.851

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141