Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1135/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phan Văn Đa
Ngày ban hành: 01/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1135/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN 26 XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 62/TTr-SYT ngày 26/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 26 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 vào năm 2015 (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế (Vụ KH-TC);
- TT TU, TT HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, VX3, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

DANH SÁCH

26 XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 01/06/2016 của UBND tỉnh)

STT

Tên xã, thị trấn

Huyện, thành phố

1

Thị trấn Lạc Dương

Lạc Dương

2

Xã Tà Năng

Đức Trọng

3

Xã Hiệp An

Đức Trọng

4

Xã Ninh Gia

Đức Trọng

5

Xã Đà Loan

Đức Trọng

6

Thị trấn Nam Ban

Lâm Hà

7

Xã Liên Hà

Lâm Hà

8

Xã Nam Hà

Lâm Hà

9

Xã Mê Linh

Lâm Hà

10

Xã Đạ Tông

Đam Rông

11

Xã Đạ MRông

Đam Rông

12

Xã Gia Hiệp

Di Linh

13

Xã Tân Thượng

Di Linh

14

Xã Đinh Trang Hòa

Di Linh

15

Xã Gia Bắc

Di Linh

16

Xã Đại Lào

Bảo Lộc

17

Thị trấn Lộc Thắng

Bảo Lâm

18

Xã Lộc Nam

Bảo Lâm

19

Xã Lộc Phú

Bảo Lâm

20

Xã Lộc Tân

Bảo Lâm

21

Thị trấn Đạm Ri

Đạ Huoai

22

Xã Hà Đông

Đạ Tẻh

23

Xã Quảng Trị

Đạ Tẻh

24

Thị trấn Cát Tiên

Cát Tiên

25

Xã Nam Ninh

Cát Tiên

26

Xã Mỹ Lâm

Cát Tiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1135/QĐ-UBND ngày 01/06/2016 công nhận 26 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


921

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79