Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1106/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức triển khai cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 1106/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày ban hành: 16/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1106/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRONG VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CƠ SỞ CÁCH LY TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp;

Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 02/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tại Tờ Trình số 498/TTr-SYT ngày 27/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức triển khai cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

Điều 2. Các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Quy chế chủ động triển khai hoạt động cụ thể tại nơi tiếp nhận và cơ sở cách ly tập trung theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng,chống dịch Covid-19, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT UBMTTQVN tỉnh;
- Các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC, KHTH, KGXV.
D:\QUANG VX\Năm 2020\Quyết định\QĐ BAN HANH QUY CHE PHOI HOP CACH LY TẬP TRUNG.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRONG VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CƠ SỞ CÁCH LY TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1106 /QĐ-UBND ngày 16 /4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1. Quy chế này quy định nguyên tắc và nội dung phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức triển khai các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Quy chế) nhằm tăng cường trách nhiệm phối hợp trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức và triển khai các hoạt động tại các cơ sở cách ly tập trung một cách hợp lý, an toàn, hiệu quả.

2. Việc tổ chức triển khai thực hiện phải tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Chỉ đạo các cấp, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và chức năng, nhiệm vụ của từng Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; tạo sự thống nhất trong công tác quản lý, tổ chức triển khai nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung.

Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định cho việc tổ chức các hoạt động tại tất cả các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Quy chế này áp dụng đối với các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức hoạt động tại cơ sở cách ly tập trung.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Các hoạt động phối hợp được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức hoạt động tại cơ sở cách ly tập trung theo quy định của pháp luật và không tách rời sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19.

2. Công tác phối hợp được thực hiện thường xuyên, kịp thời, bảo đảm sự đồng thuận, đoàn kết, chủ động hỗ trợ lẫn nhau, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; không làm ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ và hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀ NHIỆM VỤ CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

Điều 4. Nội dung phối hợp

Phối hợp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thành lập cơ sở cách ly tập trung, công tác tiếp nhận, đón đối tượng cách ly, việc vận hành các cơ sở cách ly tập trung trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; có trách nhiệm cụ thể hóa các hoạt động phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau và tuân thủ, chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện chương trình công tác và trao đổi thông tin của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 5. Nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập và có trách nhiệm quản lý, tổ chức vận hành các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh.

- Chủ trì, điều hành lực lượng đón tiếp, phân luồng tại các sân bay, cửa khẩu; tiếp nhận, quản lý các đối tượng ở các cơ sở cách ly tập trung.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải sẵn sàng tiếp nhận và bố trí phương tiện đón người thuộc đối tượng áp dụng biện pháp cách ly tập trung tại nơi tiếp nhận về cách ly, theo dõi tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh và từ nơi cách ly tập trung về các địa điểm cách ly của huyện.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nắm chắc tình hình số lượng công dân về nước theo đường bộ tuyến biên giới. Phối hợp với các cơ quan Quân khu, các đơn vị Phòng không - Không quân, Cảng vụ Hàng không, nắm rõ lịch trình các chuyến bay hạ cánh xuống các sân bay để chủ động triển khai lực lượng đón, phân luồng, tiếp nhận.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan chủ động thực hiện các nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung do UBND tỉnh quyết định thành lập, đảm bảo an ninh trật tự, quản lý, theo dõi, giám sát và hướng dẫn các trường hợp cách ly thực hiện nghiêm túc các quy định tại nơi cách ly để đảm bảo tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly.

- Tổ chức quản lý, bảo vệ chặt chẽ các cơ sở cách ly tập trung 24/24 giờ, tuyệt đối không cho phép những người không có nhiệm vụ vào cơ sở cách ly; phục vụ ăn uống theo tiêu chuẩn quy định; xây dựng nội quy, quy định tại các cơ sở cách ly tập trung.

- Làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện bảo đảm, bổ sung vật chất, tổng vệ sinh các cơ sở cách ly tập trung; nhanh chóng ổn định, sắp xếp nơi ăn, ở, sinh hoạt cho người cách ly.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh bảo đảm kinh phí hoạt động cho các cơ sở cách ly được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện dự toán kinh phí đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận cách ly theo kế hoạch của các địa phương.

- Xây dựng quy chế và khung vận hành hoạt động cụ thể tại các cơ sở cách ly tập trung theo các văn bản hướng dẫn, phân công nhiệm vụ rõ ràng đối với các tổ công tác của cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện phối hợp với cơ quan liên quan tiếp nhận, quản lý và điều hành các cơ sở cách ly tập trung cấp huyện.

- Hằng ngày, báo cáo kết quả hoạt động của các cơ sở cách ly tập trung về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh qua cơ quan thường trực (Sở Y tế) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh; báo cáo đột xuất khi có tình huống vượt khả năng, thẩm quyền giải quyết.

2. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng các cơ sở cách ly tập trung, bảo đảm khoa học, hiệu quả nhất; hướng dẫn cho lực lượng quân sự về các quy trình y tế thực hiện tại cơ sở cách ly tập trung.

- Thành lập các tổ công tác y tế với nhiệm vụ trực tiếp theo dõi, kiểm tra sức khỏe; khử khuẩn môi trường; hướng dẫn đối tượng cách ly vệ sinh cá nhân, thu gom và xử lý chất thải y tế tại cơ sở cách ly trước khi bàn giao cho công ty môi trường xử lý; kịp thời phát hiện những dấu hiệu mắc bệnh (như sốt, ho, khó thở,...) và báo cáo về Sở Y tế theo quy định.

- Triển khai rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, thuốc men và các hoạt động chuyên môn về y tế của các cơ sở cách ly tập trung; kịp thời điều tiết trang thiết bị, vật tư, hóa chất cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Soạn thảo, ban hành quy trình kỹ thuật chuyên môn, kiểm soát nhiễm khuẩn phòng ngừa lây nhiễm chéo và chăm sóc y tế các cơ sở cách ly tập trung; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn bố trí sơ đồ cho lực lượng y tế làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, Ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức tiếp nhận, phân loại, cách ly các trường hợp thuộc diện cách ly tập trung.

3. Công an tỉnh

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương tổ chức lực lượng chốt đường, phân luồng để bảo đảm vận chuyển đối tượng thuộc diện cách ly về các cơ sở cách ly tập trung.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khoanh vùng, phân khu cách ly, bố trí vị trí đặt trạm gác, biển báo, barie, lối ra, vào cơ sở cách ly... đảm bảo an toàn trong khu vực cách ly.

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố tại địa điểm tổ chức cơ sở cách ly tập trung và các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh trật tự và các vấn đề dân sự tại nơi tiếp nhận, vòng trong, vòng ngoài cơ sở cách ly tập trung.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm soát chặt chẽ các thông tin trong dư luận, mạng xã hội... kịp thời xử lý nghiêm các thông tin sai sự thật, bịa đặt, kích động, chống đối về mục đích hoạt động của các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp cưỡng chế hoặc xử lý nghiêm (khi cần thiết) đối với các trường hợp chống đối, không hợp tác hoặc trốn khỏi cơ sở cách ly tập trung.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Công an huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung cấp huyện.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng và địa phương, đơn vị liên quan trên địa bàn hai huyện Tây Giang và Nam Giang tổ chức tiếp nhận, phân loại, làm thủ tục biên phòng đối với số lượng công dân về nước theo đường bộ tuyến biên giới, bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoặc UBND huyện vận chuyển về các cơ sở cách ly tập trung.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các kênh thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Quảng Nam và tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện phòng, chống dịch bệnh Coivd-19.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng chú trọng tuyên truyền về sự cần thiết phải thiết lập, tổ chức cơ sở cách ly tập trung để người dân an tâm, tránh hoang mang, lo lắng.

- Bảo đảm các phương tiện thông tin liên lạc tại khu vực tiếp nhận và các cơ sở cách ly tập trung.

6. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh huy động, xây dựng phương án trưng dụng các phương tiện giao thông tại các cơ quan nhà nước và đơn vị kinh doanh vận tải trong tỉnh để vận chuyển công dân từ các điểm tiếp nhận, các chốt giao thông kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh về cơ sở cách ly tập trung đảm bảo an toàn theo kế hoạch.

7. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế căn cứ vào các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự toán bổ sung kinh phí đảm bảo các chế độ chính sách cho con người, kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ hoạt động cho các cơ sở cách ly tập trung.

8. Sở Ngoại vụ

- Tham mưu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh giải quyết các vấn đề về công tác đối ngoại trong việc tiếp nhận, cách ly tập trung.

- Cử cán bộ thường trực 24/24 để thực hiện nhiệm vụ phiên dịch đối với các cơ sở cách ly tập trung có người nước ngoài.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Quản lý, tổ chức vận hành, xây dựng quy chế và khung vận hành hoạt động cụ thể tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn quản lý phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng thành lập các cơ sở cách ly trên địa bàn và xây dựng phương án tiếp nhận các đối tượng cách ly tập trung.

- Đảm bảo các điều kiện thiết yếu tại các cơ sở cách ly tập trung của huyện, thị xã, thành phố để sẵn sàng tiếp nhận quản lý đối tượng cách ly tập trung, khi quá tải, xin ý kiến Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để chuyển về cơ sở cách ly tập trung của tỉnh.

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tại các cơ sở cách ly tập trung.

- Làm việc với Công ty Môi trường trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn quản lý theo đúng quy định.

- Phối hợp tuyên truyền cho người dân trên địa bàn việc cần thiết bố trí cơ sở cách ly tập trung.

- Hằng ngày, báo cáo kết quả hoạt động của các cơ sở cách ly tập trung về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh qua cơ quan thường trực (Sở Y tế), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh; báo cáo đột xuất khi có tình huống vượt khả năng, thẩm quyền giải quyết.

10. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho nhân dân chấp hành nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh về việc tổ chức tiếp nhận và triển khai các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Chương III

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Kinh phí hoạt động

1. Chế độ và nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động thực hiện Quy chế này được thực hiện theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19, Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Quy chế này sẽ được cập nhật và điều chỉnh kịp thời khi phát sinh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đáp ứng với diễn biến của tình hình dịch bệnh cũng như quá trình triển khai thực hiện tại các cơ sở cách ly tập trung. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1106/QĐ-UBND ngày 16/04/2020 về Quy chế phối hợp các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức triển khai cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


441

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.90.49.108