Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND về Chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Số hiệu: 11/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành: 27/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2015/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 27 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH PHẪU THUẬT TIM CHO TRẺ EM BỊ BỆNH TIM BẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh;

Căn cứ Nghị quyết số 46/2014/NQ-HĐND Ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê chuẩn Chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc hộ gia đình nghèo chuẩn tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 80/TTr/SLĐTBXH ngày 09 tháng 02 năm 2015 về việc ban hành Chính sách phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Thuộc hộ gia đình nghèo chuẩn quốc gia, hộ gia đình cận nghèo chuẩn quốc gia và hộ gia đình nghèo chuẩn tỉnh.

2. Điều kiện:

a) Trẻ em dưới 16 tuổi;.

b) Có thẻ Bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng;

c) Có hộ khẩu thường trú, hoặc có đăng ký tạm trú dài hạn (KT3) tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

3. Các khoản hỗ trợ:

a) Hỗ trợ chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim, chi phí phẫu thuật tim.

Bao gồm khám lần đầu để xác định bệnh; khám tiền phẫu để quyết định phẫu thuật; chi phí viện phí liên quan phẫu thuật tim - từ khi nhập viện đến khi ra viện; tái khám nhiều lần sau phẫu thuật và trẻ mắc thêm những bệnh khác trong lần phẫu thuật tim.

b) Hỗ trợ tiền ăn, đi lại:

- Tiền ăn: 70.000 đồng/trẻ em/01 ngày, trong thời gian không quá 15 ngày.

- Tiền đi lại theo giá phương tiện công cộng thông thường cho 01 phụ huynh và 01 trẻ được phẫu thuật.

c) Kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

Quỹ Bảo hiểm y tế; Huy động sự tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; Quỹ Bảo trợ trẻ em; Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo; Ngân sách nhà nước đảm bảo phần kinh phí mà các Quỹ trên sau khi thanh toán còn thiếu.

Điều 2. Giao cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội căn cứ vào Quyết định này có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra, thanh tra, đánh giá và định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quyết định này tại khoản 5 Điều 4 của Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Các quy định tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng kể từ ngày 01/1/2015 đến hết ngày 31/12/2016.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ; “b/c”
- Website Chính phủ;
- Bộ Lao động-thương binh và xã hội; “b/c”
(Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em)
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản); “b/c”
- Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; “b/c”
- TTr.TU; TTr.HĐND tỉnh; “b/c”
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- UB Mặt trận tổ quốc VN Tỉnh và các đoàn thể;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Đài Phát thanh-Truyền hình;
- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Lưu: VT, TH.V3@11/02/2015

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2015/QĐ-UBND về Chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.925
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93