Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1084/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Võ Phiên
Ngày ban hành: 23/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1084/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 NĂM 2021-2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1896/TTr-SYT ngày 20/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Kế hoạch này là căn cứ để các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 và triển khai thực hiện tiêm chủng theo các đợt phân bổ vắc xin từ Trung ương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Y tế;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các

tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-T
H tỉnh;
- VPUB: PCVP(VX), CBT
H;
- Lưu: VT, KGVX
lmc689.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Phiên

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 NĂM 2021-2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2021.

- Trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến hết quý I/2022.

- Tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin trên 90% cho người trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

II. NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Nguyên tắc

- Chiến dịch triển khai tại tất cả các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) trên toàn tỉnh.

- Sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện từ các nguồn cung ứng khác nhau để tăng độ bao phủ của vắc xin cho người dân.

- Đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng tránh lãng phí trong tiêm vắc xin.

- Huy động hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng; huy động tối đa các lực lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, lực lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành và các tổ chức chính trị-xã hội hỗ trợ triển khai tiêm chủng.

- Đảm bảo tỷ lbao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cho người trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng.

2. Đối tượng

Ước tính đối tượng tiêm chủng: 940.000 người.

Toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong sản xuất, phát triển kinh tế:

a) Người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế (công lập và tư nhân);

b) Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, Tổ COVID cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...);

c) Lực lượng Quân đội;

d) Lực lượng Công an;

đ) Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và thân nhân được cử đi nước ngoài; người làm việc trong các cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam;

e) Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;

g) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước;

h) Giáo viên, người làm việc, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; lực lượng bác sỹ; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính; các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá... thường xuyên tiếp xúc với nhiều người;

i) Người mắc các bệnh mạn tính; người trên 65 tuổi;

k) Người sinh sống tại các vùng có dịch;

l) Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;

m) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động nước ngoài hoặc có nhu cầu xuất cảnh để công tác, học tập và lao động ở nước ngoài; chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

n) Các đối tượng là người lao động, thân nhân người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tín dụng, du lịch...), cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như các cơ sở lưu trú, ăn uống, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, dược, vật tư y tế...cơ sở bán lẻ, bán buôn, chợ, công trình xây dựng, người dân ở vùng, khu du lịch;

o) Các chức sắc, chức việc các tôn giáo;

p) Người lao động tự do;

q) Các đối tượng khác theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất của các đơn vị viện trợ vắc xin cho Bộ Y tế.

Đối tượng tiêm chủng thuộc các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp nêu trên bao gồm cả nhà nước và tư nhân.

3. Phạm vi: Toàn tỉnh.

4. Thời gian triển khai:

- Từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022.

- Thời gian tiêm chủng từng đợt theo tiến độ cung ứng vắc xin thực tế và các hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế.

5. Hình thức: Triển khai chiến dịch theo các đợt tiêm.

III. NỘI DUNG

1. Thành lập Ban Chỉ đạo điều phối về triển khai sử dụng vắcxin COVID-19

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các sở, ban, ngành và các tiểu ban giám sát, phòng chống dịch, điều trị, tiêm phòng vắc xin, truyền thông và hậu cần.

Các địa phương căn cứ thành phần, chức năng của Ban Chỉ đạo, các tiểu ban triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh để thành lập Ban Chỉ đạo, tiểu ban triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại địa phương.

2. Truyền thông về triển khai vắc xin phòng COVID-19

- Mục đích: Cung cấp chính xác, kịp thời thông tin về triển khai chiến dịch trên toàn quốc, tại địa phương, các kết quả đạt được, các thông điệp, khuyến cáo đến người dân và cộng đồng về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn; khuyến cáo thực hiện thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19 cùng với triển khai tiêm vắc xin.

- Chủ đề truyền thông của Chiến dịch: “Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”.

- Lồng ghép nội dung truyền thông theo Kế hoạch số 1063/KH-BYT ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế về việc truyền thông chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022 và Kế hoạch số 271/KH-BYT ngày 10/3/2021 của Bộ Y tế về truyền thông mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2021.

- Đa dạng hóa hình thức truyền thông: Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; truyền thông trên mạng xã hội; truyền thông qua tin nhắn SMS, hoạt động đường dây nóng.

Cung cấp thông tin về hoạt động của Cổng công khai thông tin tiêm chủng tại địa chỉ: https://tiemchungcovid-19.gov.vn nhằm công khai, minh bạch thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai Chiến dịch.

- Truyền thông vận động người dân sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân, như: đăng ký tiêm chủng và khai báo y tế, cập nhật phản ứng sau tiêm.

- Theo dõi và xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến Chiến dịch: Chủ động thu thập thông tin, lắng nghe dư luận và mạng xã hội để phát hiện và xử lý kịp thời các tin giả, tin đồn, tin sai sự thật liên quan đến triển khai Chiến dịch tại địa bàn; cung cấp các thông tin khoa học, chính xác để phản bác, xử lý kịp thời các thông tin giả làm ảnh hưởng xấu đến triển khai Chiến dịch. Truyền thông về các tấm gương điển hình trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương, đơn vị.

- Truy cập Kho dữ liệu điện tử tài liệu truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của Bộ Y tế để tải tài liệu truyền thông; hoàn chỉnh thông điệp truyền thông phù hợp tình hình của tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61grRw2dJqjAsJoGsYyQ?e=EyOUnx

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61gcEtcP160Tu-9ukXAQ?e=t3qXYz

3. Tập huấn cho đội ngũ y tế về triển khai vắc xin phòng COVID-19

- Tập huấn về mục đích, nội dung, cách thức tổ chức tiêm chủng, giám sát chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 cho người tham gia công tác chỉ đạo, giám sát.

- Tập huấn về xây dựng kế hoạch chi tiết, điều tra lập danh sách đối tượng, tiếp nhận, bảo quản, hướng dẫn sử dụng vắc xin, tổ chức điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 an toàn, phòng và xử trí phản vệ, giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng, thống kê báo cáo cho nhân viên y tế thực hiện tiêm chủng từ cấp huyện, đến cấp xã, các bệnh viện và các cơ sở tiêm chủng khác.

- Tập huấn về tiêm chủng cho nhân viên y tế tham gia tiêm chủng theo quy định về cách thức tổ chức, kỹ thuật, quy trình tiêm chủng đối với vắc xin Covid-19.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; các bệnh viện trong ngành trực thuộc Sở Y tế, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

Thời gian thực hiện: Năm 2021.

4. Bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư

a) Hệ thống dây chuyền lạnh

Trên cơ sở hệ thống dây chuyền lạnh của chương trình tiêm chủng mở rộng, rà soát, bổ sung đầy đủ. Thực hiện quy định thực hành tốt bảo quản thuốc GSP theo Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại các kho bảo quản vắc xin từ tuyến tỉnh đến xã.

b) Cung ứng, vận chuyển, phân phối vắc xin và vật tư

- Vắc xin được Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng (Quân khu 5) phân bổ theo từng đợt cung ứng vắc xin; sau khi có quyết định phân bổ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương tổng hợp số liệu đối tượng tiêm chủng cung ứng vắc xin, bơm kim tiêm và hộp an toàn tham mưu Sở Y tế, trình UBND tỉnh xem xét, phân bổ.

- Vắc xin còn tồn cuối đợt tiêm tại các đơn vị phải tạm thời bảo quản tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc Trung tâm y tế tuyến huyện, giao Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và tiếp tục điều phối tiêm chủng đảm bảo tiêm hết số lượng.

- Sở Y tế chỉ đạo cấp phát vắc xin cho Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố ít nhất 3 ngày trước khi tổ chức tiêm chủng hoặc từng buổi tiêm chủng. Đối với các điểm tiêm chủng lưu động chưa có đủ hệ thống dây chuyền lạnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố cung cấp vắc xin cho mỗi buổi tiêm.

- Các bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư tiêm chủng.

- Việc tiếp nhận, cấp phát vắc xin và vật tư tiêm chủng phải được thực hiện theo đúng quy định.

c) Bảo quản vắc xin

- Vắc xin được Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng (Quân khu 5) phân bổ và thực hiện cấp phát theo dây chuyền lạnh về các địa phương.

- Sử dụng hệ thống dây chuyền lạnh sẵn có của hệ thống tiêm chủng mở rộng để vận chuyển, bảo quản vắc xin: đảm bảo nhiệt độ theo quy định trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển ở tất cả các tuyến.

- Các đơn vị có đủ dây chuyền lạnh thì bảo quản vắc xin tại đơn vị trong những ngày tổ chức tiêm chủng. Đối với các đơn vị chưa có đủ hệ thống dây chuyền lạnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế tuyến huyện cung cấp vắc xin cho mỗi buổi tiêm hoặc cấp bổ sung tạm thời hòm lạnh, phích vắc xin cho các đơn vị để triển khai chiến dịch, vắc xin còn tồn cuối đợt tiêm trả lại cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, TTYT cấp huyện.

- Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn các đơn vị cách bảo quản, vận chuyển theo đặc điểm của từng vắc xin được phân bổ, đảm bảo đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và đảm bảo chất lượng vắc xin.

5. Thu thập số liệu đối tượng tiêm vắc xin COVID-19

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp đối tượng tiêm chủng (Danh sách được lập phải đúng theo thứ tự tiêm ưu tiên; đủ các thông tin: Họ và tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, mã số bảo hiểm y tế) gửi về Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật để tổng hợp.

- Theo từng đợt phân bổ vắc xin, Sở Y tế căn cứ trên danh sách tổng hợp, đề xuất đối tượng tiêm ưu tiên theo quy định để thực hiện kế hoạch tiêm chủng.

6. Tổ chức tiêm chủng buổi tiêm vắc xin phòng COVID-19

a) Tăng cường năng lực hệ thống tiêm chủng

- Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, dây chuyền lạnh, nhân lực...cho các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động.

- Lập danh sách các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện kể cả nhà nước và tư nhân trong và ngoài ngành y tế; có kế hoạch huy động toàn bộ cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn để phối hợp thực hiện tiêm chủng trong trường hợp cần thiết.

- Xây dựng tài liệu đtập huấn cho cán bộ y tế về bảo quản, vận chuyển, sử dụng, theo dõi sự cố bất lợi và sau tiêm chủng cho từng loại vắc xin.

b) Tổ chức buổi tiêm chủng

- Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 về việc hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và các hướng dẫn khác có liên quan.

- Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có, các cơ sở tiêm chủng của các ngành, các cơ sở tiêm chủng dịch vụ của Nhà nước, tư nhân và các cơ sở khác đủ điều kiện tiêm chủng.

- Trong trường hợp cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng: Bố trí các cụm điểm tiêm chủng lưu động tại các trường học, nhà máy, khu công nghiệp... để tiêm cho nhiều đối tượng cùng thời điểm.

- Cơ sở tiêm chủng bố trí tiêm chủng theo khung giờ, chia thành nhiều bàn, điểm tiêm chủng bảo đảm giãn cách phòng chống dịch; phải sử dụng tối đa công nghệ thông tin trong tiêm chủng, bố trí cán bộ hỗ trợ sử dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai tiêm chủng.

- Các cơ sở điều trị tiêm cho các đối tượng cần được theo dõi đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

7. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

- Các cơ sở tiêm chủng chủ động giám sát trước, trong, sau khi thực hiện tiêm chủng, nhằm phát hiện sớm sự cố bất lợi sau tiêm chủng, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hệ thống giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng bao gồm các đơn vị thực hiện và các đơn vị phối hợp từ tỉnh đến xã. Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, quy trình điều tra, báo cáo và thông báo kết quả điều tra, xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng được thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của BY tế.

- Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin: các hội đồngvấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin từ cấp tỉnh được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018 và Thông tư 05/2020/TT-BYT sửa đổi, cập nhật một số điều của Thông tư 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018 của Bộ Y tế, đã được đào tạo, tập huấn hàng năm về các hoạt động chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin;

- Xử trí phản vệ trong quá trình sử dụng vắc xin: quy trình chẩn đoán và xử trí phản vệ tuân theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. Quy trình được đào tạo định kì cho người tiêm chủng tham gia vào quá trình tiêm tại các tuyến, các cơ sở khám chữa bệnh.

8. Đảm bảo an toàn tiêm chủng

- Các điểm tiêm tiến hành khám sàng lọc, chủ động phân loại các đối tượng cần phải bố trí tiêm tại các cơ sở điều trị.

- Mỗi điểm tiêm bố trí cấp cứu ngay tại điểm tiêm, phải bố trí sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, thuốc, oxy, dịch truyền... đảm bảo tiếp nhận nhanh nhất, xử lý tốt nhất các trường hợp phản vệ sau tiêm vắc xin; kết nối đường truyền trực tuyến với chuyên gia của Bệnh viện đa khoa tỉnh (qua điện thoại di động, zalo, giao ban trực tuyến qua mạng...) để được hướng dẫn hỗ trợ xử lý tại chỗ (nếu cần) hoặc chuyển tuyến về Bệnh viện đa khoa tỉnh (nếu có chỉ định).

- Luôn sẵn sàng đầy hộp chống sốc còn hạn sử dụng và chuẩn bị sẵn 01 Bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml để dùng trong buổi tiêm (kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng đến cần phải hủy bỏ) theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

- Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện tổ chức các đội cấp cứu tại đơn vị mình và hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng, đồng thời tổ chức ít nhất 01 đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ các tình huống khẩn cấp tại các địa bàn phụ trách. Trong thời gian triển khai Chiến dịch tiêm chủng COVID-19, các Bệnh viện đa khoa tỉnh phải dự phòng một số giường bệnh hồi sức tích cực nhất định (tối thiểu 5 giường) để sẵn sàng xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng (nếu có).

- Phải thực hiện nghiêm túc quy định 5K, giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm tiêm chủng.

9. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm

- Các đơn vị tổ chức tiêm xây dựng hướng dẫn xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy định tại Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và hướng dẫn của Cục quản lý môi trường Y tế tại Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021.

- Các cơ sở tiêm chủng, có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm theo quy định của Bộ Y tế. Lọ vắc xin sau khi sử dụng phải được hủy bỏ và ghi chép, báo cáo.

10. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêm chủng

- Để công khai minh bạch thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19, các đơn vị, địa phương sử dụng nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 để triển khai chiến dịch. Nền tảng bao gồm 4 thành phần: (1) Cổng công khai thông tin tiêm chủng tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn; (2) Hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng; (3) Hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; (4) ng dụng sổ sức khỏe điện tử.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ triển khai thực hiện nhiệm vụ trên.

11. Giám sát và báo cáo hoạt động tiêm

- Ban Chỉ đạo các cấp phân công thành viên phụ trách và trực tiếp đi kiểm tra, giám sát các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện trước và trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng;

- Các cơ sở thực hiện tiêm hoàn thiện báo cáo hàng ngày, báo cáo định kỳ và đột xuất theo hướng dẫn của Sở Y tế.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách Trung ương

- Một số vật tư tiêm chủng như bơm kim tiêm, vắc xin, hộp an toàn.

- Tăng cường hệ thống dây chuyền lạnh tuyến Trung ương.

- Phối hợp với các địa phương vận chuyển vắc xin đến kho của tỉnh hoặc đến các điểm tiêm.

- Các hoạt động tập huấn cho tuyến tỉnh.

- Xây dựng thông điệp truyền thông, triển khai các hoạt động truyền thông tại tuyến trung ương.

- Chi phí bồi thường cho một số trường hợp tử vong theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

2. Ngân sách địa phương

- Chi phí vận chuyển vắc xin từ kho của tỉnh đến các điểm tiêm; trang thiết bị bảo quản vắc xin theo quy định.

- Chi phí tổ chức chiến dịch tiêm chủng, bao gồm: chi bồi dưỡng cho các kíp tiêm chủng, các vật tư tiêu hao (ngoài vật tư do Bộ Y tế bảo đảm: mua bông, cồn, in bảng kiểm phân loại trước tiêm, in phiếu đồng ý tiêm, giấy xác nhận tiêm chủng, vật tư phòng chống sốc ...), chi phí về xử lý chất thải y tế và vệ sinh môi trường trực tiếp cho việc thực hiện dịch vụ tiêm chủng...

- Các hoạt động tập huấn, truyền thông tại địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SY tế

- Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế từ tỉnh đến cơ sở để tổ chức tốt chiến dịch; hướng dẫn cách bảo quản, vận chuyển theo đặc điểm của từng loại vắc xin được phân bổ, đảm bảo đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và đảm bảo chất lượng vắc xin.

- Cung cấp tài liệu chuyên môn cho các cơ quan thông tin đại chúng, các ban ngành, đoàn thể phục vụ cho công tác truyền thông, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, lợi ích của chiến dịch.

- Dự trù, tiếp nhận và bảo quản, cấp phát đủ vắc xin, vật tư, phương tiện tiêm chủng, đáp ứng cho Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan trong việc phân bổ vắc xin đến các điểm tiêm chủng, chủ trì phối hợp với và các đơn vị liên quan thực hiện điều phối vắc xin trên địa bàn.

- Thiết lập các điểm tiêm chủng phù hợp, đảm bảo cho việc triển khai chiến dịch thuận lợi, đúng quy định và đạt mục tiêu. Sẵn sàng phương án tiêm chủng đối với các khu vực cách ly, phong tỏa do dịch COVID-19.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị các phương án đảm bảo sẵn sàng cấp cứu, xử lý các tai biến, biến chứng nặng sau tiêm vắc xin, đảm bảo an toàn cho các đối tượng tiêm chủng trong chiến dịch.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại các địa phương có tổ chức triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 tại tỉnh.

- Tổng hợp kết quả, báo cáo tiến độ tiêm chủng về Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, kết thúc chiến dịch báo cáo, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch.

- Chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan lập danh sách các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện và huy động các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tham gia triển khai chiến dịch.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu biết lợi ích của tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19; an toàn tiêm chủng.

- Chủ trì phối hợp Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêm chủng.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi:

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền nhằm giúp người dân biết về lợi ích của tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19; an toàn tiêm chủng.

- Đài truyền thanh cấp huyện tăng thời lượng thông tin tuyên truyền về kế hoạch tiêm chủng.

- Thông tin kịp thời các hoạt động triển khai tại các đơn vị, địa phương trong thời gian triển khai chiến dịch.

4. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế, thẩm tra trình UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí cho các hoạt động triển khai chiến dịch và hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo các quy định hiện hành.

5. Công an tỉnh: Đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh phân công.

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan:

- Phổ biến, quán triệt và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cá nhân phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức chiến dịch.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, nhân viên trong ngành, đoàn thể về lợi ích, hiệu quả của chiến dịch để phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, cho cộng đồng.

- Tổng hợp đối tượng tiêm chủng tại địa phương, đơn vị gửi Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật để tổng hợp.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này, bổ sung nội dung công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 vào nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 cấp huyện và cấp xã.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình dịch của địa phương, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 của địa phương.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai thực hiện tại các đơn vị, địa phương trong địa bàn.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm với các ban ngành, địa phương khi kết thúc chiến dịch và báo cáo về Ban chỉ đạo tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Email: tcmrquangngai2020@gmail.com) để hướng dẫn cụ thể./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1084/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.321

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74