Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1074/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập chốt kiểm tra y tế đối với người xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch Covid-19 vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 1074/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 29/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1074/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CHỐT KIỂM TRA Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI XUẤT PHÁT HOẶC ĐI QUA VÙNG CÓ DỊCH COVID-19 VÀO ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Trên cơ sở Thông báo số 147/TB-UBND, ngày 26/7/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng tại cuộc họp khẩn triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 3052/BC-CAT-PV01(AN), ngày 28/7/2020 về việc ban hành Quyết định thành lập chốt kiểm tra y tế đối với người xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch Covid-19 vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 05 chốt kiểm tra y tế đối với người xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch Covid-19 vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (sau đây viết tắt là chốt kiểm tra), cụ thể như sau:

- Tuyến Quốc lộ 1A: 01 chốt kiểm tra (khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Nam).

- Tuvến đường từ Sân bay Chu Lai và Biển Rạng, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đến huyện Bình Sơn: 01 chốt kiểm tra (khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Nam).

- Tuyến Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: 02 chốt kiểm tra (tại điểm ra, vào cao tốc thuộc huyện Sơn Tịnh và huyện Tư Nghĩa).

- Tại Ga Quảng Ngãi: 01 chốt kiểm tra.

Điều 2. Thành phần, nhiệm vụ chốt kiểm tra

1. Thành phần: Mỗi chốt kiểm tra bố trí lực lượng Công an 04 người/01 ca (trong đó có 01 Tổ trưởng); Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi mỗi đơn vị 02 người/01 ca; Sở Y tế từ 01 đến 02 người/01 ca.

2. Nhiệm vụ: Hoạt động 24/24 (chia làm 03 ca), kiểm tra y tế đối với người xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch Covid-19 (các địa phương đang có dịch), người nước ngoài vào địa bàn tỉnh; đảm bảo các hoạt động của Chốt kiểm tra đều được ghi nhận hàng ngày vào Sổ nhật ký công tác. Nhiệm vụ của các lực lượng tham gia chốt kiểm tra như sau:

- Lực lượng Công an có nhiệm vụ dừng phương tiện, yêu cầu chủ xe, nhà xe và hành khách phối hợp kiểm tra; đảm bảo an ninh, trật tự khu vực đặt chốt; phối hợp cưỡng chế cách ly khi đối tượng cách ly không chấp hành quyết định cách ly. Lưu ý phải có các biển báo hiệu để phục vụ việc dừng xe, kiểm tra y tế.

- Ngành Y tế có nhiệm vụ kiểm tra y tế, phối hợp thu dung ca nghi nhiễm bệnh và đối tượng F1; khử khuẩn phương tiện (nếu có); chủ động chuẩn bị khẩu trang, dung dịch sát, khử khuẩn, trang phục, dụng cụ bảo hộ y tế (sử dụng khi có yêu cầu); bảo đảm phương tiện vận chuyển người nghi ngờ nhiễm và đối tượng F1 theo đề nghị của Tổ kiểm tra (UBND cấp huyện nơi đặt chốt kiểm tra phải hoàn tất thủ tục, quyết định cách ly y tế tập trung nếu đối tượng thuộc diện phải cách ly y tế theo quy định).

- Lực lượng Quân sự phối hợp xử lý tình huống liên quan đến quân nhân và chủ động tiếp nhận cách ly tập trung nếu có ca nghi nhiễm bệnh và diện đối tượng F1 (sau khi có quyết định cách ly tập trung của UBND cấp huyện nơi đặt chốt - nếu có).

- Chính quyền địa phương nơi đặt chốt phối hợp và hỗ trợ các điều kiện đảm bảo hoạt động của chốt kiểm tra (bố trí địa điểm, khung bạt che, hệ thống điện, đèn, quạt, bàn ghế, nước uống, nhà vệ sinh lưu động...); lập thủ tục quyết định đưa người vào cơ sở cách ly y tế tập trung và hỗ trợ cưỡng chế cách ly theo quy định.

- Đề nghị Chi nhánh Công ty khai thác đường sắt Nghĩa Bình phối hợp, hỗ trợ việc đặt chốt kiểm tra tại Ga Quảng Ngãi.

Điều 3. Kinh phí thực hiện: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các Sở: Giao thông vận tải, Y tế; UBND huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các Chốt kiểm tra tự giải thể sau khi có chỉ đạo kết thúc.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Y tế, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Chi nhánh C.ty khai thác đường sắt Nghĩa Bình;
- VPUB: PCVP(VX), NC, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXqhy306.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1074/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập chốt kiểm tra y tế đối với người xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch Covid-19 vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5