Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đoàn Văn Sơn
Ngày ban hành: 04/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2014/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 04 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN CẦN GIỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Bệnh viện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ;

Xét đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Cần Giờ tại Công văn số 259/BVGC ngày 04 tháng 7 năm 2014 và của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 119/TTr-NV ngày 13 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Cần Giờ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Cần Giờ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tư pháp, Giám đốc Bệnh viện Cần Giờ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Sơn

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN CẦN GIỜ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Bệnh viện Cần Giờ là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện, sự hướng dẫn về chuyên môn và nghiệp vụ của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và của các trung tâm chuyên ngành.

Điều 2. Bệnh viện Cần Giờ có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Bệnh viện Cần Giờ có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế như: cấp cứu, khám chữa bệnh, phòng bệnh cho người dân trên địa bàn huyện Cần Giờ, đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học, truyền thông giáo dục sức khỏe và chỉ đạo tuyến (về chuyên môn kỹ thuật) Trạm Y tế các xã, thị trấn.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bệnh viện Cần Giờ có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng trên địa bàn huyện Cần Giờ, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân huyện, Sở Y tế thành phố ủy quyền hoặc phân công.

2. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh:

a) Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở y tế chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú;

b) Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước;

c) Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ bệnh thông thường về nội khoa và các trường hợp cấp cứu về ngoại khoa theo phân cấp;

d) Tổ chức khám giám định sức khỏe theo thẩm quyền được phân công khi có yêu cầu;

đ) Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng chuyên môn của đơn vị theo quy định của Sở Y tế thành phố.

3. Đào tạo cán bộ y tế:

a) Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các trường, lớp trung học y tế;

b) Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu.

4. Nghiên cứu khoa học về y học:

a) Nghiên cứu hoặc phối hợp nghiên cứu với các tổ chức trong và ngoài nước;

b) Tổ chức tổng kết, đánh giá các đề tài và chương trình về chăm sóc sức khỏe ban đầu;

c) Tham gia các công trình nghiên cứu về y tế cộng đồng và dịch tễ học trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu;

d) Nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

5. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật:

a) Lập kế hoạch, phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện giám sát thực hiện quy chế chuyên môn Trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện về phác đồ chẩn đoán và điều trị theo quy định.

b) Triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm Y tế các xã, thị trấn. Chỉ đạo tuyến trong hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh tại Trạm Y tế các xã, thị trấn; hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật các trạm y tế trong hoạt động phát triển y tế trên địa bàn huyện.

6. Phòng bệnh:

a) Phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng huyện thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch;

b) Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

7. Hợp tác quốc tế:

Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

8. Quản lý kinh tế y tế:

a) Có kế hoạch sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác;

b) Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: viện phí; bảo hiểm y tế; đầu tư của các tổ chức trong nước, ngoài nước và các tổ chức kinh tế khác;

c) Thực hiện việc thu, chi ngân sách của Bệnh viện, thực hiện hạch toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

d) Từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế bằng nguồn vốn huy động của xã hội;

đ) Thực hiện tổ chức cán bộ, chính sách khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật hiện hành;

e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan cấp trên;

g) Ngoài ra, Bệnh viện Cần Giờ còn có trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo và theo sự phân cấp chuyên môn của Sở Y tế thành phố quy định cụ thể cho bệnh viện tuyến huyện.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Cơ cấu tổ chức

1. Bệnh viện Cần Giờ do Giám đốc điều hành và có từ hai đến ba Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

a) Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ;

b) Giám đốc Bệnh viện Cần Giờ là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách) Ủy ban nhân dân huyện về toàn bộ công tác của Bệnh viện, đồng thời chịu sự hướng dẫn của Sở Y tế thành phố về các hoạt động liên quan;

c) Giám đốc Bệnh viện Cần Giờ có quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ đối với các Trưởng, Phó Trưởng khoa, phòng và tổ trực thuộc Bệnh viện theo quy định của pháp luật.

d) Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số công việc cụ thể của đơn vị, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công phụ trách. Khi Giám đốc đi vắng phải phân công một Phó Giám đốc thay mặt điều hành hoạt động của Bệnh viện.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Kế hoạch - Tổng hợp (tách ra từ Phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng);

b) Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị;

c) Phòng Tài chính - Kế toán;

d) Phòng Điều dưỡng (tách ra từ Phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng);

3. Các khoa:

a) Khoa Khám bệnh (bao gồm cả chuyên khoa Tai - Mũi - Họng, Răng Hàm -Mặt, Mắt);

b) Khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc;

c) Khoa Nội - Nhi;

d) Khoa Ngoại tổng hợp - Phòng mổ;

đ) Khoa Phụ sản;

e) Khoa Dược;

g) Khoa Y học cổ truyền và Vật lý trị liệu;

h) Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh;

i) Phòng khám khu vực An Nghĩa;

k) Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn (Quy chế cũ là Tổ Chống nhiễm khuẩn).

Điều 6. Căn cứ vào Quy chế này và các quy định của pháp luật hiện hành, Giám đốc Bệnh viện Cần Giờ chỉ đạo việc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của các khoa, phòng và tổ trực thuộc Bệnh viện Cần Giờ.

Điều 7. Biên chế

Biên chế của Bệnh viện Cần Giờ thực hiện theo Thông tư số 08/2007TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quyết định trong chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

Căn cứ khối lượng công việc và nhu cầu nhân sự cụ thể của từng chức danh nghề nghiệp để xác định việc tuyển dụng nhân sự cho phù hợp với trình độ chuyên môn và phân bổ số lượng biên chế cho phù hợp với từng khoa, phòng và tổ.

Điều 8. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng và trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Giám đốc Bệnh viện

1. Giám đốc Bệnh viện Cần Giờ là người đứng đầu Bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách) Ủy ban nhân dân huyện về toàn bộ công tác của Bệnh viện, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Sở Y tế thành phố.

2. Phó Giám đốc Bệnh viện là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số công việc cụ thể, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công phụ trách và được ủy quyền bằng văn bản thực hiện một số công việc cụ thể khi Giám đốc đi vắng.

Điều 10. Trách nhiệm của Trưởng, Phó Trưởng các khoa, phòng và tổ trực thuộc Bệnh viện

1. Điều hành tất cả các hoạt động chuyên môn, quản lý nhân sự và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi hoạt động của khoa, phòng do mình phụ trách.

2. Có trách nhiệm báo cáo cho Giám đốc hoặc các Phó Giám đốc Bệnh viện phụ trách khối những việc đã thực hiện, những khó khăn, nhu cầu của khoa, phòng (báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản) để Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách khối xem xét quyết định.

Điều 11. Trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người lao động

1. Thực hiện nghiêm Luật Cán bộ - Công chức, Luật Viên chức và các quy định của pháp luật. Hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, trong giờ làm việc phải mặc đồng phục và đeo bảng tên theo quy định.

2. Thực hiện nếp sống và cư xử có văn hóa nơi công sở.

3. Cán bộ, viên chức và người lao động phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cán bộ phụ trách và lãnh đạo Bệnh viện, của đồng nghiệp, cũng như của bệnh nhân và thân nhân người bệnh.

4. Giờ giấc làm việc được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và của ngành Y tế.

Điều 12. Chế độ hội họp

1. Bệnh viện Cần Giờ hàng tháng tổ chức họp một lần để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tháng qua và đề ra công tác cho tháng tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách, chế độ mới của Nhà nước và nhiệm vụ mới phát sinh ở địa phương; tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện hoặc của lãnh đạo Sở Y tế thành phố.

2. Họp giao ban định kỳ theo nội quy của cơ quan.

3. Thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo quy định.

Điều 13. Xây dựng kế hoạch

1. Dựa vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch của ngành, Trưởng các khoa, phòng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác và trình Giám đốc Bệnh viện xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện.

2. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch, lập kế hoạch công tác chung cho Bệnh viện, trình Giám đốc xem xét, hoàn chỉnh và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Giám đốc hoặc ủy quyền cho các Phó Giám đốc tổ chức triển khai kế hoạch sau khi được cấp trên phê duyệt; Trưởng các khoa, phòng, tổ chịu trách nhiệm quản lý, đôn đốc và chỉ đạo thực hiện trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được phân công. Tất cả cán bộ, viên chức và người lao động của Bệnh viện Cần Giờ có trách nhiệm thực hiện, hoàn thành tốt kế hoạch, công tác được giao.

4. Việc kiểm tra đánh giá thực hiện kế hoạch:

a) Trưởng các khoa, phòng và tổ có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo việc thực hiện kế hoạch công tác của mình;

b) Định kỳ hoặc đột xuất Ban Giám đốc Bệnh viện tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và tổng kết công tác theo quy định.

Điều 14. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Thông tin, báo cáo phải thiết thực, kịp thời phục vụ có hiệu quả trong quản lý, điều hành của đơn vị.

2. Trưởng các khoa, phòng và tổ được phân công phải chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, số liệu đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời đúng quy định theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Y tế thành phố.

Chương V

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 15. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện:

Bệnh viện Cần Giờ chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện. Giám đốc trực tiếp nhận sự chỉ đạo của Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách) Ủy ban nhân dân huyện và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2. Đối với Sở Y tế thành phố:

Bệnh viện Cần Giờ chịu sự thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ theo quyết định của Giám đốc Sở Y tế thành phố; hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và các chế độ chính sách theo quy định của Sở Y tế thành phố; báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế thành phố.

3. Đối với Trung tâm Y tế dự phòng huyện và Phòng Y tế:

a) Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện trong việc hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đối với Trạm Y tế các xã, thị trấn và trong kế hoạch phát triển y tế tại địa phương;

b) Phối hợp với Phòng Y tế trong hoạt động thanh tra, kiểm tra tại địa phương.

4. Đối với Trạm Y tế các xã, thị trấn:

Bệnh viện Cần Giờ chỉ đạo tuyến trong hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh tại các trạm y tế, đồng thời hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đối với Trạm Y tế các xã, thị trấn trong kế hoạch phát triển y tế trên địa bàn huyện.

5. Đối với các cơ quan khác trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện:

a) Thực hiện tốt các mối quan hệ phối hợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định;

b) Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nêu có ý kiến khác nhau mà sau khi trao đổi, bàn bạc chưa thống nhất được những vấn đề quan trọng, Giám đốc Bệnh viện chủ động tập hợp các ý kiến và báo cáo kịp thời để Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách) Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.

6. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

Bệnh viện Cần Giờ phối hợp với Ủy ban nhân dân các, xã thị trấn trong công tác chăm sóc sức khỏe trên địa bàn, phản ánh những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trên địa bàn.

7. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức xã hội:

a) Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan để đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về công tác vệ sinh phòng bệnh để tự chăm sóc sức khỏe cộng đồng;

b) Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Bệnh viện Cần Giờ, Giám đốc có trách nhiệm giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Căn cứ Quy chế này, Giám đốc Bệnh viện Cần Giờ có trách nhiệm nghiên cứu cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, chức danh của cán bộ, viên chức, đề ra quy chế tổ chức và hoạt động của các khoa, phòng, tổ chuyên môn và quy trình giải quyết một số công việc chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện Cần Giờ nhưng không trái với nội dung Quy chế và các quy định của pháp luật.

Điều 17. Giám đốc Bệnh viện Cần Giờ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nêu cần sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế này thì kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định sau khi trao đổi, thống nhất với Phòng Nội vụ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.479

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.110.128