Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 07/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Hiệp
Ngày ban hành: 21/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 07/2007/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 21 tháng 09 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN CẦN GIỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 04 năm 2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện;
Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Bệnh viện huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ;
Xét đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Cần Giờ Tờ trình số 190/TTr-BV ngày 04 tháng 09 năm 2007 và Trưởng Phòng Nội vụ huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Cần Giờ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Giám đốc Bệnh viện Cần Giờ, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hiệp

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN CẦN GIỜ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 09 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Bệnh viện Cần Giờ là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế.

Điều 2. Bệnh viện Cần Giờ có trụ sở, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Chương 2:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 3. Chức năng

Bệnh viện Cần Giờ có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về kỹ thuật y tế như cấp cứu, khám chữa bệnh, phòng bệnh cho người dân trên địa bàn huyện Cần Giờ; đào tạo cán bộ y tế; nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến (về chuyên môn kỹ thuật) các Trạm Y tế xã, thị trấn.

Điều 4. Nhiệm vụ:

1. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh:

a) Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở y tế chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú.

b) Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước.

c) Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ bệnh thông thường về nội khoa và các trường hợp cấp cứu về ngoại khoa.

d) Tổ chức giám định sức khỏe khi có yêu cầu.

đ) Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng chuyên môn của Bệnh viện cũng như theo quy định của Sở Y tế.

2. Đào tạo cán bộ y tế:

a) Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các trường, lớp trung học y tế.

b) Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu.

3. Nghiên cứu khoa học về y học:

a) Tổ chức tổng kết, đánh giá các đề tài và chương trình về chăm sóc sức khỏe ban đầu.

b) Tham gia các công trình nghiên cứu về y tế cộng đồng và dịch tễ học trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

c) Nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật:

a) Lập kế hoạch và chỉ đạo Trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện các phác đồ chẩn đoán và điều trị.

b) Tổ chức chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện các chương trình y tế ở địa phương.

5. Phòng bệnh:

a) Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

b) Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

6. Hợp tác quốc tế:

Tham gia chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

7. Quản lý kinh tế y tế:

a) Có kế hoạch sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác;

b) Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế.

c) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Bệnh viện nhằm từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh và chữa bệnh.

Ngoài ra, Bệnh viện Cần Giờ còn có trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo và theo sự phân cấp chuyên môn của Sở Y tế quy định cụ thể cho Bệnh viện tuyến huyện.

Chương 3:

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 5. Tổ chức bộ máy

1. Bệnh viện Cần Giờ do Giám đốc điều hành, có từ hai đến ba Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc:

a) Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Cần Giờ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện. Riêng Giám đốc có sự thỏa thuận bằng văn bản với Giám đốc Sở Y tế.

b) Giám đốc Bệnh viện Cần Giờ quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó các khoa, phòng trực thuộc. Sau khi có văn bản thỏa thuận với Trưởng Phòng Nội vụ huyện.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng.

b) Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị.

c) Phòng Tài chính - Kế toán.

3. Các khoa:

Tùy theo nhu cầu và tình hình thực tế tại Bệnh viện mà tổ chức các khoa như sau:

- Khoa Khám bệnh (bao gồm cả chuyên khoa Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt - Mắt).

- Khoa Hồi sức cấp cứu.

- Khoa Nội - Nhi

- Khoa Ngoại tổng hợp.

- Khoa Phụ sản.

- Khoa Y học cổ truyền và Vật lý trị liệu.

- Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh.

- Tổ Chống nhiễm khuẩn.

- Khoa Dược.

Điều 6. Biên chế

Biên chế của Bệnh viện Cần Giờ thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 06 năm 2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ, do Ủy ban nhân dân huyện quyết định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế của huyện do Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

Chương 4:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 7. Chế độ làm việc

1. Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về toàn bộ công tác của Bệnh viện Cần Giờ, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của Sở Y tế.

2. Phó Giám đốc Bệnh viện là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số công việc cụ thể, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những công việc được phân công phụ trách và được ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi Giám đốc đi vắng.

Điều 8. Trách nhiệm của Trưởng, Phó các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện

1. Điều hành tất cả các hoạt động chuyên môn, quản lý nhân sự và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi hoạt động của khoa, phòng.

2. Có trách nhiệm báo cáo cho Giám đốc những việc đã thực hiện, những khó khăn, nhu cầu của khoa, phòng (báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản) để Giám đốc xem xét quyết định.

Điều 9. Trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người lao động

1. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và Pháp lệnh Cán bộ, công chức quy định. Hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, trong giờ làm việc phải mặc đồng phục và đeo bảng tên theo quy định.

2. Cán bộ, viên chức và người lao động phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến cán bộ phụ trách và lãnh đạo Bệnh viện, của đồng nghiệp, cũng như của người bệnh và gia đình bệnh nhân.

Điều 10. Chế độ hội họp

1. Bệnh viện huyện hàng tháng tổ chức họp một lần để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tháng qua và đề ra công tác cho tháng tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách, chế độ mới của Nhà nước và nhiệm vụ mới phát sinh ở địa phương; tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện hoặc của lãnh đạo Sở Y tế.

2. Thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo quy định.

Điều 11. Xây dựng kế hoạch

1. Dựa vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch của ngành, Trưởng các phòng, khoa có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác và trình Giám đốc xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện.

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch, lập kế hoạch công tác chung cho Bệnh viện trình Giám đốc xem xét, hoàn chỉnh và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Giám đốc tổ chức triển khai kế hoạch sau khi được cấp trên phê duyệt, Trưởng các phòng, khoa chịu trách nhiệm quản lý, đôn đốc và chỉ đạo thực hiện trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được phân công. Tất cả cán bộ, viên chức và người lao động của Bệnh viện có trách nhiệm thực hiện, hoàn thành tốt kế hoạch, công tác được giao.

4. Việc kiểm tra đánh giá thực hiện kế hoạch:

- Trưởng các phòng, khoa có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo việc thực hiện kế hoạch công tác của mình.

- Định kỳ hoặc đột xuất Ban Giám đốc Bệnh viện tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện kết hoạch và tổng kết công tác theo quy định.

Điều 12. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Thông tin, báo cáo phải thiết thực, phục vụ có hiệu quả trong quản lý, điều hành của đơn vị.

2. Trưởng các phòng, khoa và cán bộ, viên chức phải chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, số liệu đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời đúng quy định theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Y tế thành phố.

Chương 5:

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 13. Đối với Ủy ban nhân dân huyện

1. Bệnh viện Cần Giờ chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện, Giám đốc trực tiếp nhận chỉ thị của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch huyện và thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện các mặt công tác đã được phân công.

2. Khi Hội đồng nhân dân huyện có yêu cầu, nếu được sự ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thì Giám đốc báo cáo hoặc giải trình những vấn đề có liên quan trong các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện.

Điều 14. Đối với Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Cần Giờ chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế, đồng thời thực hiện và báo cáo công tác chuyên môn kỹ thuật theo yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế.

Điều 15. Đối với các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện

1. Thực hiện mối quan hệ phối hợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ theo quy định.

2. Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến của các cơ quan khác Giám đốc Bệnh viện chủ động tập hợp các ý kiến và trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

Điều 16. Đối với Mặt trận Tổ quốc huyện, các đoàn thể và tổ chức xã hội huyện

1. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về phối hợp các ngành, đoàn thể có liên quan để đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức người dân về công tác vệ sinh phòng bệnh.

2. Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc về chức năng của Bệnh viện, Giám đốc có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

Điều 17. Đối với Phòng Y tế huyện

Bệnh viện Cần Giờ phối hợp với Phòng Y tế huyện trong hoạt động thanh, kiểm tra hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Điều 18. Đối với Trung tâm Y tế Dự phòng huyện

Bệnh viện Cần Giờ phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng huyện trong kế hoạch phát triển y tế tại địa phương.

Điều 19. Đối với Trạm Y tế các xã, thị trấn

Bệnh viện Cần Giờ thực hiện chỉ đạo tuyến trong hoạt động khám chữa bệnh đồng thời hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đối với Trạm Y tế các xã, thị trấn trong kế hoạch phát triển y tế trên địa bàn huyện.

Điều 20. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Bệnh viện Cần Giờ phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc giám sát hoạt động y tế quản lý những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trên địa bàn xã, thị trấn.

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Căn cứ Quy chế này, Giám đốc Bệnh viện Cần Giờ có trách nhiệm nghiên cứu cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chức danh của cán bộ, viên chức, đề ra quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng, khoa chuyên môn và quy trình giải quyết một số công việc chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện nhưng không trái với nội dung Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 22. Giám đốc Bệnh viện Cần Giờ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này và trong quá trình thực hiện nếu cần sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế này thì kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện để xem xét sau khi trao đổi thống nhất với Trưởng Phòng Nội vụ huyện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2007/QĐ-UBND ngày 21/09/2007 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.931
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74