Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2012 về dự án điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone theo mô hình xã hội hóa, giai đoạn 2013-2020 do tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 31/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Phạm Văn Cường
Ngày ban hành: 14/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ ÁN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE THEO MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Luật Phòng chống Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng chống HIV/AIDS;

Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Quyết định số 1001/2011/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 25/5/2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia về Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS;

Căn cứ Quyết định số 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; Quyết định số 5146/QĐ-BYT ngày 27/12/2010 của Bộ Y tế phê duyệt Đề án “Sản xuất và sử dụng thuốc Methadone tại Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2015”; Quyết định số 19/QĐ-LĐTBXH ngày 09/01/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 153-KL/TU ngày 01/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Dự án Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo mô hình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013 - 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 16/11/ 2012 của UBND tỉnh Lào Cai về Dự án Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo mô hình xã hội hóa, giai đoạn 2013 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 61/BC-HĐND ngày 05/12/2012 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Dự án Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo mô hình xã hội hóa, giai đoạn 2013 - 2020; cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Dự án “Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo mô hình xã hội hóa” tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2013 - 2020.

2. Thời gian thực hiện: Chia thành 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 2013 - 2015: Triển khai 01 cơ sở điều trị bằng Methadone tại thành phố Lào Cai; thực hiện xã hội hóa một phần chi phí điều trị cho bệnh nhân.

- Giai đoạn 2016 - 2020: Tổ chức tổng kết, đánh giá; duy trì và mở rộng mô hình; thực hiện xã hội hóa tiền thuốc Methadone và các chi phí điều trị cho bệnh nhân.

3. Địa điểm: Cơ sở điều trị đặt tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai (cơ sở cũ của Trung tâm Nội tiết).

4. Địa bàn thực hiện:

- Giai đoạn 2013 - 2015: Triển khai điều trị ít nhất cho 300 bệnh nhân trên địa bàn thành phố Lào Cai.

- Giai đoạn 2016 - 2020: Tiếp tục duy trì điều trị cho số bệnh nhân giai đoạn 2013 - 2015. Tổng kết, đánh giá, mở rộng quy mô và cơ sở điều trị cho một số địa phương khác trong tỉnh khi việc triển khai dự án có hiệu quả.

5. Thời gian thực hiện dự án: Từ ngày 01/01/2013.

6. Nguồn kinh phí:

- Kinh phí thực hiện dự án giai đoạn 2013 - 2015 gồm:

+ Kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh dự toán là: 3.393.467.478 đồng;

+ Kinh phí do Tổ chức PEPFAR và FHI hỗ trợ tiền thuốc (cho 300 bệnh nhân) và đào tạo cán bộ của Cơ sở điều trị Methadone là: 2.867.663.150 đồng;

+ Kinh phí thu từ bệnh nhân tham gia điều trị: 1.402.523.400 đồng (dự kiến kinh phí đóng góp điều trị là 7.000đ/người/ngày vì có tài trợ thuốc Methdone của các tổ chức quốc tế).

- Nguồn kinh phí thực hiện dự án giai đoạn 2016 - 2020; UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng, bổ sung trình HĐND tỉnh quyết định cho phù hợp với thực tế.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2012.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2012 về dự án điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone theo mô hình xã hội hóa, giai đoạn 2013-2020 do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


287

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113