Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Mai Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 13/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2020/NQ-ND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 13 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI TIỀN THƯỞNG TẠI CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 163/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 238/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tiền thưởng tại các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 184/BC-VHXH ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chnh

Nghị quyết này quy định mức chi tiền thưởng tại các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Đối tượng áp dụng

Vận động viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao do tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tổ chức (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); do huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) và do xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) trực thuộc tỉnh tổ chức.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Ngân sách Nhà nước theo quy định về phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

2. Khuyến khích các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao tỉnh, các đơn vị quản lý, sử dụng huấn luyện viên, vận động viên và các tổ chức khác có liên quan khai thác các nguồn thu hợp pháp khác để bổ sung thêm tiền thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

Điều 3. Mức chi tiền thưởng tại các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

1. Mức chi tiền thưởng đối với vận động viên tại các Đại hội thể thao cấp tỉnh, giải Vô địch thể thao cấp tỉnh từng môn, giải thể thao tỉnh mở rộng:

a) Huy chương vàng: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng);

b) Huy chương bạc: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng);

c) Huy chương đồng: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

2. Mức chi tiền thưởng đối với vận động viên lập thành tích tại các giải vô địch trẻ, lứa tuổi thể thao cấp tỉnh, giải vô địch các câu lạc bộ cấp tỉnh từng môn: mức thưởng bằng 50% mức thưởng tại khoản 1 Điều này.

3. Mức chi tiền thưởng đối với vận động viên lập thành tích tại các hội thi, hội thao quần chúng cấp tỉnh và các giải thi đấu thể thao cấp huyện được hưởng mức thưởng bằng 50% mức thưởng tại khoản 1 Điều này.

4. Mức chi tiền thưởng đối với vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp xã được hưởng mức thưởng bằng 50% mức thưởng tương ứng dành cho các giải thi đấu thể thao cấp huyện.

5. Mức thưởng đối với vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao dành cho học sinh, sinh viên cấp tỉnh được thưởng bằng 30% mức thưởng tương ứng tại khoản 1 Điều này.

6. Vận động viên lập thành tích thi đấu trong các môn thể thao có nội dung thi đấu tập thể được hưởng mức thưởng bằng số lượng người được thưởng theo quy định của điu lệ giải nhân với 50% mức thưởng tương ứng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.

Điều 4. Công tác lập dự toán, chấp hành dự toán

1. Công tác lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện chế độ chi tiền thưởng tại các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật.

2. Hàng năm, cùng với thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước, căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch tổ chức các giải thi đấu thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan, đơn vị liên quan lập dự toán chi thực hiện chế độ chi tiền thưởng tại các giải thi đấu thể thao và tổng hợp vào dự toán ngân sách của cấp mình, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

3. Kinh phí thực hiện chế độ chi tiền thưởng tại các giải thi đấu thể thao được tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Mức chi tiền thưởng đối với vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

2. Khi các văn bản quy định về mức chi tiền thưởng dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Mười chín thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

 

 

CHỦ TỌA
Mai Ngọc Thuận
(Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 quy định về mức chi tiền thưởng tại các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.446

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96