Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 63/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng chống vi rút gây ra suy giảm miễn dịch sửa đổi

Số hiệu: 63/2021/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 30/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Yêu cầu đối với cơ sở quản lý người nhiễm HIV

Ngày 30/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Theo đó, Nghị định này nêu rõ cơ sở quản lý người nhiễm HIV phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Bố trí công việc phù hợp với tình hình sức khỏe của đối tượng quản lý nhiễm HIV;

- Không bố trí các đối tượng quản lý nhiễm HIV thành đội , tổ hoặc nhóm riêng để học tập, sinh hoạt, lao động, chữa bệnh trừ trường hợp mắc các bệnh phải cách ly theo quy định của pháp luật;

- Không bố trí các đối tượng quản lý nhiễm HIV làm công việc dễ bị nhiễm trùng , dễ xây xước da hoặc các công việc khác có khả năng lây truyền HIV cho người khác.

Nghị định 63/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2021/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 16 tháng 11 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành khoản 5, khoản 7 và khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 71/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 về:

1. Quản lý, tuyên truyền, tư vấn, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV trong cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giam giữ khác (sau đây viết tắt là cơ sở quản lý).

2. Dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV.

3. Nguồn ngân sách nhà nước và phương thức chi trả đối với chi phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai không có thẻ bảo hiểm y tế và phần chi phí xét nghiệm HIV Quỹ bảo hiểm y tế không chi trả đối với phụ nữ mang thai có thẻ bảo hiểm y tế.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Cơ sở bảo trợ xã hội là các cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội và các cơ sở bảo trợ xã hội khác theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng quản lý là người được đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giam giữ khác theo quy định của pháp luật.

3. Đối tượng quản lý đã xác định tình trạng nhiễm HIV là người có phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính.

Chương II

QUẢN LÝ, TUYÊN TRUYỀN, TƯ VẤN, XÉT NGHIỆM, CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ CHO NGƯỜI NHIỄM HIV VÀ DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV TRONG CƠ SỞ QUẢN LÝ

Điều 3. Quản lý đối tượng

1. Sau khi tiếp nhận đối tượng quản lý, cơ sở quản lý tổ chức khai thác tiền sử sử dụng ma túy, tình trạng nhiễm HIV, tiền sử điều trị bằng thuốc kháng HIV, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế để phân loại đối tượng quản lý.

2. Phân loại đối tượng quản lý và thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS như sau:

a) Đối tượng quản lý đã xác định tình trạng nhiễm HIV được cơ sở quản lý tổ chức điều trị bằng thuốc kháng HIV theo quy định tại Điều 6 Nghị định này;

b) Đối tượng quản lý chưa xác định tình trạng nhiễm HIV được cơ sở quản lý tổ chức tư vấn, xét nghiệm HIV theo quy định tại Điều 5 Nghị định này. Trường hợp đối tượng quản lý quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 9 Nghị định này, cơ sở quản lý tổ chức điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.

3. Cơ sở quản lý phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Bố trí công việc phù hợp với tình hình sức khỏe của đối tượng quản lý nhiễm HIV;

b) Không bố trí các đối tượng quản lý nhiễm HIV thành đội, tổ hoặc nhóm riêng để học tập, sinh hoạt, lao động, chữa bệnh trừ trường hợp mắc các bệnh phải cách ly theo quy định của pháp luật;

c) Không bố trí các đối tượng quản lý nhiễm HIV làm công việc dễ bị nhiễm trùng, dễ xây xước da hoặc các công việc khác có khả năng lây truyền HIV cho người khác.

4. Cơ sở quản lý chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ điều trị HIV/AIDS và hồ sơ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV của đối tượng quản lý.

Điều 4. Tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở quản lý

1. Nội dung tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS bao gồm:

a) Nguyên nhân, đường lây truyền HIV, các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV và các biện pháp chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV;

b) Hậu quả của HIV/AIDS đối với sức khỏe, tính mạng con người và sự phát triển kinh tế - xã hội;

c) Quyền, nghĩa vụ của cá nhân và của người nhiễm HIV trong phòng, chống HIV/AIDS;

d) Các phương pháp, dịch vụ xét nghiệm, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị người nhiễm HIV;

đ) Các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV;

e) Chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV;

g) Các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục và các nội dung về chăm sóc sức khỏe khác;

h) Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS.

2. Hình thức tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS bao gồm:

a) Thông qua các phương tiện truyền thông như: loa truyền thanh, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; chiếu phim có nội dung tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS;

b) Truyền thông theo nhóm đối tượng quản lý trên cơ sở phân loại của cơ sở quản lý;

c) Truyền thông cá nhân cho đối tượng quản lý;

d) Truyền thông trong các sự kiện: Tổ chức các cuộc thi về phòng, chống HIV/AIDS; các buổi văn nghệ và các sự kiện lồng ghép các nội dung phòng, chống HIV/AIDS nhân các sự kiện của cơ sở quản lý hoặc Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS;

đ) Lồng ghép các nội dung về phòng, chống HIV/AIDS vào chương trình giáo dục thường xuyên của cơ sở quản lý;

e) Cấp phát các ấn phẩm, tài liệu truyền thông cho đối tượng quản lý;

g) Việc tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS thực hiện theo quy định tại Điều 21 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật.

3. Mỗi đối tượng quản lý được tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS ít nhất 2 lượt trong một năm.

Điều 5. Tư vấn, xét nghiệm HIV cho đối tượng quản lý

1. Cơ sở quản lý thực hiện tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV cho đối tượng quản lý khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Người thực hiện tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV được tập huấn về tư vấn phòng, chống HIV/AIDS;

b) Địa điểm thực hiện tư vấn phải bảo đảm riêng tư;

c) Có bàn, ghế và tài liệu truyền thông phục vụ cho việc tư vấn.

2. Cơ sở quản lý thực hiện xét nghiệm HIV cho đối tượng quản lý khi đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV, Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây viết tắt là Nghị định số 109/2016/NĐ-CP) và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (sau đây viết tắt là Nghị định số 155/2018/NĐ-CP).

3. Nội dung tư vấn và kỹ thuật xét nghiệm HIV thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh và HIV/AIDS.

4. Trường hợp cơ sở quản lý không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, cơ sở quản lý có văn bản đề nghị Sở Y tế hoặc Bộ Quốc phòng chỉ định cơ sở y tế đủ điều kiện thuộc thẩm quyền quản lý (sau đây được gọi tắt là cơ sở được chỉ định) để phối hợp tổ chức tư vấn, xét nghiệm HIV cho đối tượng quản lý.

Điều 6. Chăm sóc, điều trị HIV/AIDS cho đối tượng quản lý

1. Cơ sở quản lý tổ chức điều trị HIV/AIDS cho đối tượng quản lý khi đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP. Trường hợp cơ sở quản lý không đủ điều kiện điều trị HIV/AIDS, cơ sở quản lý có văn bản đề nghị cơ sở được chỉ định để phối hợp tổ chức điều trị HIV/AIDS cho đối tượng quản lý.

2. Việc chăm sóc, điều trị, lập Hồ sơ điều trị HIV/AIDS cho đối tượng quản lý thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh và HIV/AIDS.

3. Cơ sở quản lý đủ điều kiện điều trị HIV/AIDS có trách nhiệm lập hồ sơ điều trị bằng thuốc kháng HIV cho đối tượng quản lý. Trường hợp cơ sở quản lý không đủ điều kiện điều trị HIV/AIDS, cơ sở quản lý có văn bản đề nghị cơ sở được chỉ định để phối hợp lập hồ sơ điều trị HIV/AIDS cho đối tượng quản lý.

4. Việc chuyển tiếp điều trị bằng thuốc kháng HIV cho đối tượng quản lý thực hiện như sau:

a) Đối với cơ sở quản lý đủ điều kiện điều trị HIV/AIDS: cơ sở quản lý nơi đối tượng chuyển đi có trách nhiệm lập phiếu chuyển tiếp điều trị và cấp thuốc kháng HIV tối đa 90 ngày sử dụng cho cơ sở quản lý nơi đối tượng chuyển đến hoặc cho đối tượng quản lý được chuyển về cộng đồng;

b) Đối với cơ sở quản lý không đủ điều kiện điều trị HIV/AIDS: cơ sở quản lý phối hợp với cơ sở y tế đang điều trị cho đối tượng quản lý lập phiếu chuyển tiếp điều trị cho đối tượng quản lý và cấp thuốc kháng HIV cho đối tượng quản lý theo quy định tại điểm a khoản này.

Điều 7. Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV

1. Cơ sở quản lý tổ chức điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV cho đối tượng quản lý khi đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 10 Nghị định này. Trường hợp cơ sở quản lý không đủ điều kiện điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV, cơ sở quản lý có văn bản đề nghị cơ sở được chỉ định để phối hợp tổ chức điều trị cho đối tượng quản lý.

2. Việc điều trị, lập Hồ sơ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh và HIV/AIDS.

3. Cơ sở quản lý đủ điều kiện điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV có trách nhiệm lập hồ sơ điều trị cho đối tượng quản lý. Trường hợp cơ sở quản lý không đủ điều kiện điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV, cơ sở quản lý có văn bản đề nghị cơ sở được chỉ định để phối hợp lập hồ sơ điều trị cho đối tượng quản lý.

Điều 8. Các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn để dự phòng lây nhiễm HIV

1. Áp dụng các biện pháp vô khuẩn, làm sạch, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ và phương tiện chăm sóc, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh và HIV/AIDS.

2. Áp dụng các biện pháp phòng ngừa chuẩn khi tiếp xúc với máu, dịch sinh học; khi chăm sóc, điều trị với người bệnh mà không phân biệt bệnh được chẩn đoán và các biện pháp dự phòng bổ sung theo đường lây.

3. Các đồ vải nhiễm khuẩn, có máu và dịch tiết sinh học phải được thu gom, vận chuyển và xử lý riêng.

4. Mẫu vật của đối tượng quản lý nhiễm HIV chết được xử lý theo hướng dẫn chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh và HIV/AIDS.

5. Các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn khác theo hướng dẫn chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh và HIV/AIDS.

Chương III

ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG TRƯỚC PHƠI NHIỄM VỚI HIV BẰNG THUỐC KHÁNG HIV

Điều 9. Đối tượng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV

1. Người có quan hệ tình dục đồng giới.

2. Người chuyển đổi giới tính.

3. Người sử dụng ma túy.

4. Người bán dâm.

5. Vợ, chồng người nhiễm HIV; vợ, chồng của đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

6. Người có quan hệ tình dục với người nhiễm HIV.

Điều 10. Tổ chức điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV

1. Cơ sở tổ chức điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV bao gồm:

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

b) Cơ sở y tế khác.

2. Điều kiện tổ chức điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV đối với cơ sở quy định tại điểm a khoản 1 Điều này:

a) Phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ;

b) Bác sỹ hoặc y sỹ thực hiện việc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và có chứng nhận đã qua tập huấn, đào tạo về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV do cơ sở có chức năng đào tạo cấp.

3. Điều kiện tổ chức điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV đối với cơ sở quy định tại điểm b khoản 1 Điều này như sau:

a) Có đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp để phục vụ cho việc điều trị đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ;

b) Có bác sỹ hoặc y sĩ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua tập huấn, đào tạo về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV do cơ sở có chức năng đào tạo cấp.

4. Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh và HIV/AIDS.

Chương IV

NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ ĐỐI VỚI CHI PHÍ XÉT NGHIỆM HIV CHO PHỤ NỮ MANG THAI KHÔNG CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ PHẦN CHI PHÍ XÉT NGHIỆM HIV QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ KHÔNG CHI TRẢ ĐỐI VỚI PHỤ NỮ MANG THAI CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Điều 11. Nguồn ngân sách nhà nước

1. Ngân sách nhà nước bảo đảm bao gồm:

a) Nguồn vốn trong nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

b) Nguồn vốn viện trợ của nhà tài trợ nước ngoài;

c) Nguồn hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí thực hiện xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai theo chỉ định chuyên môn và theo phân cấp ngân sách hiện hành bao gồm:

a) Chi phí xét nghiệm HIV của người không có thẻ bảo hiểm y tế theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

b) Phần chi phí Quỹ bảo hiểm y tế không chi trả đối với người có thẻ bảo hiểm y tế theo phạm vi quyền lợi được hưởng và mức hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm đảm bảo kinh phí thực hiện xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai tại các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều này trong phạm vi dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm.

Điều 12. Phương thức chi trả

1. Đối với các cơ sở y tế thuộc hệ thống công lập

Hằng năm, cùng với thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước, các cơ sở y tế công lập thực hiện xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai có trách nhiệm lập báo cáo số kinh phí đã chi thực hiện xét nghiệm HIV, tổng hợp trong dự toán chi ngân sách nhà nước của đơn vị theo Phụ lục I, II ban hành kèm theo Nghị định này và trình các cấp có thẩm quyền. Quy trình lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật.

2. Đối với các cơ sở y tế ngoài công lập

a) Hằng năm, cùng với thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước, các cơ sở y tế ngoài công lập thực hiện xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai có trách nhiệm lập báo cáo tổng hợp kinh phí đã chi thực hiện xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và gửi Sở Y tế;

b) Sở Y tế có trách nhiệm thẩm định và tổng hợp kinh phí đã chi thực hiện xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai theo chế độ của các cơ sở y tế ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và tổng hợp trong dự toán chi ngân sách nhà nước của đơn vị, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định. Quy trình lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Y tế có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về tư vấn, xét nghiệm, điều trị, chăm sóc và dự phòng lây nhiễm HIV;

b) Lập kế hoạch cung ứng, điều phối và quản lý sử dụng thuốc kháng HIV cho các đối tượng quản lý;

c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này.

2. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Lập kế hoạch năm, kế hoạch tiếp nhận, tổng hợp tình hình sử dụng và tồn kho thuốc kháng HIV tại các cơ sở quản lý gửi Bộ Y tế;

c) Chỉ định các cơ sở y tế đủ điều kiện thuộc thẩm quyền quản lý, cơ sở được chỉ định để phối hợp với cơ sở quản lý tổ chức tư vấn, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV cho đối tượng quản lý đối với các cơ sở quản lý không đáp ứng đủ điều kiện;

d) Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức thực hiện Nghị định này.

3. Bộ Công an có trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Chỉ đạo các cơ sở quản lý lập kế hoạch năm, kế hoạch tiếp nhận, tổng hợp tình hình sử dụng và tồn kho thuốc kháng HIV tại cơ sở quản lý gửi Bộ Y tế;

c) Phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế chỉ định các cơ sở điều trị đủ điều kiện điều trị bằng thuốc kháng HIV phối hợp với cơ sở quản lý tổ chức điều trị cho đối tượng quản lý;

d) Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức thực hiện Nghị định này.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức thực hiện Nghị định này.

5. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, ngân sách và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS theo quy định tại Nghị định này.

6. Sở Y tế có trách nhiệm chỉ định các cơ sở y tế phối hợp với cơ sở quản lý tổ chức tư vấn, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV cho đối tượng quản lý đối với các cơ sở quản lý không đáp ứng đủ điều kiện, trừ các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.

7. Cơ sở quản lý có trách nhiệm:

a) Bảo đảm tất cả các đối tượng quản lý được tư vấn, xét nghiệm HIV, chăm sóc, điều trị bằng thuốc kháng HIV, điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội, điều trị các bệnh đồng nhiễm khác và dự phòng lây nhiễm HIV;

b) Cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS cho đối tượng quản lý theo thẩm quyền và phạm vi quản lý;

c) Lập kế hoạch, tiếp nhận, sử dụng và báo cáo tình hình sử dụng thuốc kháng HIV theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

8. Các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai có trách nhiệm bảo đảm kinh phí để thực hiện xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai theo quy định.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3).vt.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

ĐƠN VỊ:

Phụ lục I

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM HIV CHO PHỤ NỮ MANG THAI

(Kèm theo Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ)

Đơn vị: nghìn đồng

STT

Chỉ tiêu (*)

Tổng cộng NSNN đảm bảo

Phụ nữ mang thai có thẻ BHYT xét nghiệm HIV

Phụ nữ mang thai không có thẻ BHYT xét nghiệm HIV

Ghi chú

Số lần xét nghiệm

Giá dịch vụ xét nghiệm

Tổng chi phí xét nghiệm

Quỹ BHYT thanh toán

Nguồn vốn viện trợ của nhà tài trợ nước ngoài

Nguồn hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

NSNN chi trả

Số lần xét nghiệm

Giá dịch vụ xét nghiệm

Tổng chi phí xét nghiệm

Nguồn vốn viện trợ của nhà tài trợ nước ngoài

Nguồn hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

NSNN chi trả

1=8+14

2

3

4=2x3

5

6

7

8=4-5-6-7

9

10

11

12

13

14=11-12-13

15

Tổng số

1

Họ và tên A

2

Họ và tên B

3

Họ và tên C

4

Họ và tên D

Ghi chú (*): Ghi rõ họ tên trong trường hợp đã chi các năm trước chưa được bố trí dự toán (nếu có) và dự kiến số lượng đối tượng hưởng chế độ trong năm.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ: (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và cơ quan tài chính)

Phụ lục II

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM HIV CHO PHỤ NỮ MANG THAI

(Kèm theo Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ)

Đơn vị: nghìn đồng

STT

Chỉ tiêu

Tổng cộng NSNN đảm bảo

Phụ nữ mang thai có thẻ BHYT xét nghiệm (XN)

Phụ nữ mang thai không có thẻ BHYT xét nghiệm (XN)

Ghi chú

Số lần xét nghiệm

Giá dịch vụ xét nghiệm

Tổng chi phí xét nghiệm

Quỹ BHYT thanh toán

Nguồn vốn viện trợ của nhà tài trợ nước ngoài

Nguồn hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

NSNN chi trả

Số lần xét nghiệm

Giá dịch vụ xét nghiệm

Tổng chi phí xét nghiệm

Nguồn vốn viện trợ của nhà tài trợ nước ngoài

Nguồn hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

NSNN chi trả

1=8+14

2

3

4=2x3

5

6

7

8=4-5-6-7

9

10

11

12

13

14=11-12-13

15

Tổng số

1

Cơ sở A

2

Cơ sở B

3

Cơ sở C

4

Cơ sở D

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 63/2021/ND-CP

Hanoi, June 30, 2021

 

DECREE

ELABORATING LAW ON AMENDMENTS TO THE LAW ON PREVENTION AND CONTROL OF HIV/AIDS

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015 and Law on Amendments to the Law on Government Organization and Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Prevention and Control of HIV/AIDS dated June 29, 2006 and Law on Amendments to the Law on Prevention and Control of HIV/AIDS dated November 16, 2020;

At the request of the Minister of Health;

The Government hereby promulgates a Decree elaborating Law on Amendments to the Law on Prevention and Control of HIV/AIDS.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Decree elaborates Clause 5, Clause 7 and Clause 11 of Article 1 of the Law on Amendments to the Law on Prevention and Control of HIV/AIDS No. 71/2020/QH14 dated November 16, 2020 on:

1. Management, information dissemination, counseling, testing, caring and treatment of HIV-positive persons, and prevention of HIV infection in correctional institutions, reform schools, rehabilitation centers, social protection facilities, prisons and detention centers (hereinafter referred to as “management facilities”).

2. Use pre-exposure prophylaxis with antiretroviral medicines.

3. State funding and methods of payment for HIV testing costs incurred by pregnant women without health insurance cards and HIV testing costs not covered by the health insurance fund incurred by pregnant women with health insurance cards.

Article 2. Definitions

1. “social protection facilities” refers to social support facilities mentioned in the Government’s Decree No. 103/2017/ND-CP dated September 12, 2017 on establishment, organizational structure, operation, dissolution and management of social support facilities and other social protection facilities as prescribed by law.

2. “supervised persons” refers to persons sent to management facilities as per the law.

3. “supervised persons with confirmed HIV infection” means persons testing positive for HIV.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Management of supervised persons

1. After receiving a supervised person, the management facility shall collect their drug use history, HIV infection status and history of treatment using antiretroviral drugs and opioid substitution therapy to classify them.

2. Classify supervised persons and carry out HIV/AIDS prevention and control as follows:

a) Management facilities shall organize treatment using antiretroviral drugs for supervised persons with confirmed HIV infection according to regulations in Article 6 of this Decree;

b) Management facilities shall organize HIV counseling and testing for supervised persons whose HIV infection status is unknown according to regulations in Article 5 of this Decree. For supervised persons mentioned in Clauses 1, 2, 3 and 4 Article 9 of this Decree, their management facilities shall organize pre-exposure prophylaxis with antiretroviral drugs according to regulations in Article 7 of this Decree.

3. Requirements for management facilities:

a) Assign work suitable for the health conditions of HIV-positive supervised persons;

b) Do not divide HIV-positive supervised persons into separate groups for study, daily living, work or treatment, unless they have illnesses that require isolation as per the law;

c) Do not assign HIV-positive supervised persons to work prone to infection or cause scratches or work posing risk of transmitting HIV to other people.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Dissemination of information on HIV/AIDS prevention and control in management facilities

1. Information on HIV/AIDS prevention and control to be disseminated includes:

a) HIV causes and transmission routes, prevention measures for HIV infection and measures for caring and treatment of HIV-positive persons;

b) Impacts of HIV/AIDS on human health and lives as well as socio - economic development;

c) Rights and obligations of individuals and HIV-positive persons in HIV/AIDS prevention and control;

d) Methods and services for testing, caring, supporting and treatment of HIV-positive persons;

dd) Intervention measures to reduce harm in HIV exposure prophylaxis;

e) Prevention of discrimination against HIV-positive persons;

g) Sexually transmitted infections and other healthcare contents;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Methods for dissemination of information on HIV/AIDS prevention and control include:

a) Via means of communications such as speakers, panels, posters, motivational paintings; films containing information on HIV/AIDS prevention and control;

b) Dissemination to groups of supervised persons divided by management facilities;

c) Dissemination to each supervised persons;

d) Dissemination via events such as competitions about HIV/AIDS prevention and control; performances and events containing information on HIV/AIDS prevention and control in celebration of events of management facilities or national month of action for HIV/AIDS prevention and control;

dd) Incorporating information on HIV/AIDS prevention and control into continuing education programs of management facilities;

e) Distributing communicating documents and printed publications to supervised persons;

g) Policies and law of the State on HIV/AIDS prevention and control shall be disseminated according to regulations in Article 21 of the Law on Law Popularization and Education.

3. Disseminate information on HIV/AIDS prevention and control to every supervised person at least twice a year.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Conditions for counseling before and after HIV testing for supervised persons by management facilities:

a) Persons in charge of counseling before and after HIV testing must receive training in HIV/AIDS prevention and control;

b) Counseling shall take place at a private location;

c) There are a table, chairs and communicating documents supporting counseling.

2. Management facilities may test supervised persons for HIV when they meet the conditions provided in Decree No. 75/2016/ND-CP, Decree No. 109/2016/ND-CP and Decree No. 155/2018/ND-CP.

3. HIV counseling content and testing techniques shall adhere to professional guidelines on examination and treatment and HIV/AIDS.

4. Any management facility not meeting the conditions in Clauses 1 and 2 of this Article shall request the Department of Health or Ministry of National Defense to appoint a qualified healthcare facility under its management (hereinafter referred to as “appointed facility”) to cooperate in HIV counseling and testing for supervised persons in writing.

Article 6. HIV/AIDS care and treatment for supervised persons

1. Management facilities may provide HIV/AIDS treatment for supervised persons when they meet the conditions in Decrees No. 109/2016/ND-CP and No. 155/2018/ND-CP. Management facilities ineligible for HIV/AIDS treatment shall request for an appointed facility to cooperate in providing HIV treatment for supervised persons in writing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Management facilities eligible for HIV/AIDS treatment shall formulate dossiers on treatment using antiretroviral drugs for supervised persons. Management facilities ineligible for HIV/AIDS treatment shall request for an appointed facility to cooperate in formulating HIV/AIDS treatment dossiers for supervised persons in writing.

4. Transition of treatment using antiretroviral drugs for supervised persons shall be carried out as follows:

a) For management facilities eligible for HIV/AIDS treatment: the transferring facility shall complete a treatment transition form and provide antiretroviral drugs sufficient for no more than 90 days for the receiving facility or for the supervised person if they are released to the community;

b) For management facilities ineligible for HIV/AIDS treatment: the management facility shall cooperate with the healthcare facility treating the supervised person in completing a treatment transition form and providing antiretroviral drugs for the supervised person according to regulations in Point a of this Clause.

Article 7. Pre-exposure prophylaxis with antiretroviral medicines

1. Management facilities may provide pre-exposure prophylaxis with antiretroviral medicines for supervised persons when they meet the conditions in Article 10 of this Decree. Management facilities ineligible to provide pre-exposure prophylaxis with antiretroviral medicines shall request for an appointed facility to cooperate in providing treatment for supervised persons in writing.

2. Pre-exposure prophylaxis and formulation of dossiers on pre-exposure prophylaxis shall be carried out in compliance with professional guidelines on examination and treatment and HIV/AIDS.

3. Management facilities eligible to provide pre-exposure prophylaxis with antiretroviral medicines shall formulate treatment dossiers for supervised persons. Management facilities ineligible to provide pre-exposure prophylaxis with antiretroviral medicines shall request for an appointed facility to cooperate in formulating treatment dossiers for supervised persons in writing.

Article 8. Infection control measures for HIV infection prophylaxis

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Take standard precautions when having contact with blood and biological fluids, caring for and treating patients with an illness not yet diagnosed and route-based preventive measures.

3. Contaminated textiles and textiles with blood and biological fluids must be collected, transported and treated separately.

4. Samples of deceased HIV-positive supervised persons must be handled according to professional guidelines on examination and treatment and HIV/AIDS.

5. Take other infection control measures according to professional guidelines on examination and treatment and HIV/AIDS.

Chapter III

PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS WITH ANTIRETROVIRAL MEDICINES

Article 9. Persons requiring pre-exposure prophylaxis with antiretroviral medicines

1. Persons having same-sex sexual relationships.

2. Persons having undergone sex reassignment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Sex workers.

5. Spouses of HIV-positive persons; spouses of persons mentioned in Clauses 1, 2, 3 and 4 of this Article.

6. Persons having sexual relationships with HIV-positive persons.

Article 10. Organization of pre-exposure prophylaxis with antiretroviral medicines

1. Facilities to organize pre-exposure prophylaxis with antiretroviral medicines include:

a) Healthcare establishments;

b) Other healthcare facilities.

2. Conditions for organization of pre-exposure prophylaxis with antiretroviral medicines for the facilities mentioned in Point a Clause 1 of this Article:

a) The facilities must meet the requirements in Decree No. 109/2016/ND-CP and Decree No. 155/2018/ND-CP;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Conditions for organization of pre-exposure prophylaxis with antiretroviral medicines for the facilities mentioned in Point b Clause 1 of this Article:

a) Facilities and equipment for pre-exposure prophylaxis of the facilities must meet the requirements in Decree No. 109/2016/ND-CP and Decree No. 155/2018/ND-CP;

b) In-charge doctors or medical assistants must have a practitioner certificate in medical examination/treatment and certificate of completion of training in pre-exposure prophylaxis with antiretroviral medicines issued by competent training institution.

4. Pre-exposure prophylaxis with antiretroviral medicines shall be provided in compliance with professional guidelines on examination and treatment and HIV/AIDS.

Chapter IV

STATE FUNDING AND METHODS OF PAYMENT FOR HIV TESTING COSTS INCURRED BY PREGNANT WOMEN WITHOUT HEALTH INSURANCE CARDS AND HIV TESTING COSTS NOT COVERED BY THE HEALTH INSURANCE FUND INCURRED BY PREGNANT WOMEN WITH HEALTH INSURANCE CARDS

Article 11. State funding

1. State funding includes:

a) Domestic funding per regulations of the Law on State Budget;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Assistance from regulatory bodies, organizations and individuals per the law.

2. State budget shall cover HIV testing costs incurred by pregnant women according to professional indications and existing budget decentralization. To be specific:

a) HIV testing costs incurred by persons without health insurance cards shall be covered according to prices of medical services covered by health insurance;

b) Costs not covered by the health insurance fund for health insurance holders shall be covered according to benefit levels as per regulations of law on health insurance.

3. Ministries, ministerial-level agencies and People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall ensure funding for HIV testing for pregnant women at healthcare facilities under their management according to regulations in Clause 2 of this Article from annually allocated funding for recurrent expenditure.

Article 12. Payment methods

1. For public healthcare facilities

On an annual basis, at the time of state budget estimate calculation, public healthcare facilities in charge of HIV testing for pregnant women shall formulate reports on funding spent on HIV testing, add them to their estimated state budget expenditures using the forms in Appendixes I and II enclosed therewith and propose them to competent authority. Estimate calculation, estimate compliance and settlement of state funding shall be carried out according to existing regulations of the Law on State Budget and Law on Accounting and legal documents elaborating these Laws.

2. For non-public healthcare facilities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Departments of Health shall appraise and consolidate funding spent on HIV testing for pregnant women by non-public healthcare facilities under their management using the form in Appendix II enclosed therewith, add such funding to their estimated state budget expenditures and propose them to competent authority as per regulations. Estimate calculation, estimate compliance and settlement of state funding shall be carried out according to existing regulations of the Law on State Budget and Law on Accounting and legal documents elaborating these Laws.

Chapter V

IMPLEMENTATION CLAUSE

Article 13. Implementation

1. The Ministry of Health shall:

a) Provide technical and professional guidelines for HIV counseling, testing, treatment, care and prevention;

b) Formulate plans for provision, distribution and management of use of antiretroviral drugs for supervised persons;

c) Take charge and cooperate with relevant ministries in organizing and inspecting the implementation of this Decree.

2. The Ministry of National Defense shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Formulate annual plans and receipt plans, consolidate reports on use of antiretroviral drugs and antiretroviral drugs in stock at management facilities and submit them to the Ministry of Health;

c) Appoint qualified healthcare facilities under its management and appointed facilities to cooperate with management facilities in organizing HIV/AIDS counseling, testing, treatment and pre-exposure prophylaxis using antiretroviral drugs for supervised persons in unqualified management facilities;

d) Cooperate with the Ministry of Health in organizing the implementation of this Decree.

3. The Ministry of Public Security shall:

a) Organize and provide guidance on performance of tasks under its management and inspect such performance;

b) Direct management facilities to formulate annual plans and receipt plans, consolidate reports on use of antiretroviral drugs and antiretroviral drugs in stock at management facilities and submit them to the Ministry of Health;

c) Cooperate with the Ministry of Health in directing Departments of Health to direct facilities eligible to provide treatment using antiretroviral drugs to cooperate with management facilities in treating supervised persons;

d) Cooperate with the Ministry of Health in organizing the implementation of this Decree.

4. The Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Cooperate with the Ministry of Health in organizing the implementation of this Decree.

5. Ministries, ministerial-level agencies and People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall formulate plans, allocate resources and budget and organize activities for HIV/AIDS prevention and control according to regulations of this Decree.

6. Departments of Health shall appoint healthcare facilities to cooperate with management facilities in organizing HIV/AIDS counseling, testing, treatment and pre-exposure prophylaxis using antiretroviral drugs for supervised persons in unqualified management facilities, excluding facilities managed by the Ministry of National Defense.

7. Management facilities shall:

a) Ensure that all supervised persons receive HIV counseling, testing, care and treatment using  antiretroviral drugs, treatment of opportunistic infections, treatment of other co-infections and HIV prophylaxis;

b) Provide HIV/AIDS prevention and control services for supervised persons within their competence and in areas under their management;

c) Plan for, receive and use antiretroviral drugs and report on such use according to guidelines of the Ministry of Health.

8. Healthcare facilities providing HIV testing for pregnant women shall cover funding for HIV testing for pregnant women as per regulations.

Article 14. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. Implementing responsibility

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and relevant organizations and individuals shall implement this Decree./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
P.P. THE PRIME MINISTER
THE DEPUTY PRIME MINISTER
Vu Duc Dam

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 63/2021/NĐ-CP ngày 30/06/2021 hướng dẫn Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.981

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!