Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020

Số hiệu: 77/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Trần Thị Thái
Ngày ban hành: 14/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 4 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP” ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 2187/QĐ-TTg ngày 05/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn Tỉnh đến năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đổi mới, nâng cao công tác dự phòng và điều trị nghiện ma túy trên địa bàn Tỉnh, nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, giảm tình trạng sử dụng ma túy trái phép, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới và hạn chế lây nhiễm HIV/AIDS, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội;

- Đa dạng hóa các biện pháp và mô hình điều trị nghiện ma túy, tạo điều kiện cho người nghiện dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ điều trị nghiện thích hợp; mở rộng và nâng cao các dịch vụ xã hội như: tư vấn tâm lý, y tế, dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện, ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng.

2. Yêu cầu

- Các Sở, ngành Tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ và tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch. Cán bộ làm công tác cai nghiện phục hồi ở cơ sở phải được tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ cắt cơn, điều trị nghiện, tư vấn giúp người cai nghiện ma túy ổn định tâm lý.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy phải tiến hành đồng bộ, đa dạng hóa các biện pháp, mô hình điều trị với lộ trình phù hợp, theo hướng tăng dần tỷ lệ điều trị nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và Trung tâm; giảm dần điều trị nghiện bắt buộc, việc điều trị nghiện bắt buộc tại Trung tâm chỉ áp dụng đối với người nghiện ma túy có hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội theo quyết định của Tòa án nhân dân.

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi

Kế hoạch này được triển khai thực hiện tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh; ưu tiên chỉ đạo và tập trung đầu tư nguồn lực cho các xã, phường, thị trấn trọng điểm có nhiều người nghiện ma túy.

2. Đối tượng

- Người nghiện ma túy và gia đình người nghiện ma túy;

- Các cơ sở điều trị nghiện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác dự phòng và điều trị nghiện.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nâng cao sức khỏe nhân dân; hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng thông qua thực hiện các biện pháp tiếp cận đa dạng, toàn diện, liên tục như: Cung cấp các dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, dự phòng và điều trị nghiện, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, các mô hình can thiệp giảm tác hại do nghiện ma túy tại địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Trong năm 2015:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân về dự phòng và điều trị nghiện, phấn đấu 80% cán bộ chính quyền các cấp và 60% người dân ở độ tuổi trưởng thành hiểu biết và nhận thức cơ bản về điều trị nghiện ma túy, các biện pháp, mô hình dự phòng và điều trị nghiện.

- Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện, tập huấn nghiệp vụ, cấp chứng chỉ cho 80% cán bộ làm công tác tư vấn và thành viên Đội Công tác xã hội tình nguyện tham gia công tác dự phòng và điều trị nghiện; 80% cán bộ y tế công tác tại các cơ sở điều trị nghiện có đủ các văn bằng, chứng chỉ về điều trị nghiện.

- Nâng tỷ lệ số người nghiện được điều trị so với số người nghiện có hồ sơ quản lý từ 35,6% (tương đương 214 người/600 người) hiện nay lên 50% vào cuối năm 2015; trong đó: Giảm tỷ lệ điều trị bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Tỉnh từ 35,6% (214 người/600 người) xuống còn 30% vào cuối năm 2015.

- Tăng tỷ lệ người nghiện hòa nhập cộng đồng có việc làm từ 23,3% (50 người/214 người) hiện nay lên 50% vào cuối năm 2015.

b). Giai đoạn 2016 - 2020:

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về dự phòng và điều trị nghiện, phấn đấu 100% cán bộ chính quyền các cấp và 80% người dân ở độ tuổi trưởng thành hiểu biết cơ bản về nghiện ma túy, các biện pháp đổi mới dự phòng và điều trị nghiện.

- Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện, phấn đấu 90% cán bộ tham gia công tác dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo kiến thức cơ bản về điều trị nghiện; 100% cán bộ làm công tác tư vấn dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo và được cấp chứng chỉ; 100% cán bộ y tế công tác tại các cơ sở điều trị nghiện có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định về điều trị nghiện.

- Nâng tỷ lệ người nghiện được điều trị so với số người nghiện có hồ sơ quản lý (ước tính đến năm 2020 khoảng 700 người) từ 50% vào năm 2015 lên 90% vào năm 2020 (tương đương 630 người); trong đó: Giảm tỷ lệ điều trị bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Tỉnh từ 30% vào năm 2015 xuống còn 15 % vào năm 2020.

- Tăng tỷ lệ người nghiện hòa nhập cộng đồng có việc làm từ 50% vào năm 2015 lên 70% vào năm 2020.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng, phát triển các cơ sở điều trị nghiện tự nguyện

1.1. Thành lập mạng lưới cơ sở điều trị nghiện tự nguyện:

- Các cơ sở điều trị nghiện tự nguyện phải có đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu đa dạng về dịch vụ điều trị nghiện; tạo điều kiện thuận lợi cho người nghiện ma túy tiếp cận và sử dụng dịch vụ.

- Thành lập cơ sở điều trị nghiện công lập hoạt động theo quy định của pháp luật dựa trên cơ sở vật chất, tổ chức, nhân lực sẵn có của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và ngành Y tế; đồng thời có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập các cơ sở điều trị nghiện tự nguyện (loại hình cơ sở kinh doanh có điều kiện, thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật).

- Chức năng, nhiệm vụ: Cung cấp dịch vụ tư vấn, khám và điều trị toàn diện cho người nghiện ma túy với các phương pháp điều trị thích hợp.

1.2. Tổ chức sắp xếp, phát triển cơ sở điều trị nghiện tự nguyện:

a) Thực hiện lộ trình chuyển đổi một phần Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Tỉnh đặt tại xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện:

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm bảo đảm các điều kiện theo quy định về công tác điều trị nghiện.

- Hình thức chuyển đổi: Chuyển đổi một phần Trung tâm sang cơ sở điều trị nghiện tự nguyện.

- Lộ trình thực hiện:

+ Năm 2015: Thí điểm chuyển đổi một phần Trung tâm sang điều trị nghiện tự nguyện, năng lực tiếp nhận từ 50 - 100 người điều trị.

+ Giai đoạn 2016 - 2020: Trung tâm thí điểm chuyển đổi một phần được hoàn thiện và đi vào hoạt động với đầy đủ chức năng của cơ sở điều trị nghiện tự nguyện, nâng số lượng tiếp nhận từ 100 - 150 người điều trị.

b) Phát triển và hoàn thiện các cơ sở điều trị thay thế thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện nhằm cung cấp dịch vụ toàn diện cho người nghiện:

- Triển khai 02 cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tắt là cơ sở điều trị Methadone) trên địa bàn Tỉnh (thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc) nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, thiết bị và đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp đội ngũ cán bộ đáp ứng đầy đủ các quy định để thực hiện chức năng điều trị nghiện tự nguyện. Phát triển thêm 01 cơ sở điều trị Methadone ở thị xã Hồng Ngự.

- Lộ trình thực hiện:

+ Năm 2015: Triển khai 02 cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn Tỉnh để xây dựng đề án triển khai thực hiện thí điểm 01 cơ sở thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện khi có Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Xây dựng Đề án thành lập 01 cơ sở điều trị Methadone mới kết hợp thí điểm thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện.

+ Giai đoạn 2016 - 2020: Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm tại 03 cơ sở điều trị Methadone để chuyển đổi toàn bộ 02 cơ sở điều trị Methadone thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện nhằm cung cấp dịch vụ toàn diện cho người nghiện khi có Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

2. Phát triển điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng

1.1. Mục đích, chức năng, nhiệm vụ:

- Huy động sự tham gia và kết nối hoạt động của các cá nhân, tổ chức xã hội tại địa phương để hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện nâng cao nhận thức, lựa chọn phương pháp điều trị nghiện thích hợp và hỗ trợ giúp người nghiện tuân thủ việc điều trị lâu dài tại cộng đồng.

- Cơ sở, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ của điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng chủ yếu sử dụng Trạm y tế cấp xã để hoạt động, bảo đảm các điều kiện theo quy định của cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế và các quy định về tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện; đồng thời tư vấn giúp người nghiện lựa chọn phương pháp điều trị nghiện thích hợp, và tư vấn hỗ trợ giúp người nghiện tuân thủ điều trị theo quy định.

- Căn cứ số lượng người nghiện ma túy tại địa phương, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đề xuất Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố quyết định thành lập điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Cán bộ làm việc tại các điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng chủ yếu là kiêm nhiệm và những người tình nguyện tham gia, không hưởng tiền lương, tiền công từ ngân sách nhà nước.

1.2. Lộ trình thực hiện:

- Năm 2015: Thành lập 06 điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị cho người nghiện kết hợp thành lập Tổ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng, duy trì và thành lập mới Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn có nhiều người nghiện ma túy để thực hiện thí điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị cho người nghiện khi có Thông tư hướng dẫn của Trung ương.

- Giai đoạn 2016 - 2020: Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, rút kinh nghiệm để làm cơ sở thành lập điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị cho người nghiện tại tất cả các xã, phường, thị trấn có người nghiện trên địa bàn Tỉnh.

3. Quy hoạch cơ sở điều trị nghiện bắt buộc theo hướng giảm dần

Rà soát, đánh giá nhu cầu điều trị nghiện bắt buộc để xác định quy mô cơ sở điều trị nghiện; xây dựng phương án quy hoạch phù hợp với nhu cầu điều trị nghiện bắt buộc trên địa bàn Tỉnh.

4. Xây dựng, thực hiện Kế hoạch đào tạo về dự phòng và điều trị nghiện

a) Mục đích, nội dung, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng:

Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ, chứng nhận về dự phòng, điều trị nghiện và tư vấn điều trị cho cán bộ quản lý, cán bộ tham

gia trong lĩnh vực điều trị nghiện theo chương trình khung thống nhất của Trung ương hướng dẫn, nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Cụ thể:

- Đào tạo về tư vấn điều trị nghiện: Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ về tư vấn điều trị nghiện cho cán bộ làm công tác tư vấn tại tác cơ sở điều trị nghiện, điểm chăm sóc, hỗ trợ, điều trị nghiện tại cộng đồng.

- Đào tạo về điều trị thay thế, điều trị hội chứng cai và các rối loạn tâm thần, thể chất ở người nghiện: Tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ về điều trị thay thế và điều trị cắt cơn nghiện cho cán bộ y tế công tác tại các cơ sở điều trị nghiện, điểm chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng.

b) Các bước triển khai thực hiện:

- Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình khung và giáo trình đào tạo của Trung ương về dự phòng và điều trị nghiện; tư vấn điều trị nghiện; điều trị thay thế; điều trị hội chứng cai đáp ứng các mục tiêu đã đề ra.

- Xây dựng tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép cho các cơ sở tham gia đào tạo về dự phòng và điều trị nghiện theo quy định.

c) Lộ trình thực hiện:

- Năm 2015: Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo kiến thức, kỹ năng cơ bản về điều trị nghiện và cấp chứng chỉ cho 80% cán bộ tham gia điều trị nghiện bằng thuốc thay thế; 80% cán bộ tham gia thí điểm về điều trị nghiện; 50% cán bộ làm công tác tư vấn về dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo; phấn đấu 80% cán bộ y tế tại cơ sở điều trị nghiện có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định về điều trị nghiện.

- Giai đoạn 2016 - 2020: Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo và cấp chứng chỉ cho 100% cán bộ tham gia điều trị nghiện bằng thuốc thay thế; 90% cán bộ tham gia công tác dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo kiến thức cơ bản về điều trị nghiện; 100% cán bộ làm công tác tư vấn về dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo và cấp chứng chỉ; 100% cán bộ y tế tại các cơ sở điều trị nghiện có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định về điều trị nghiện.

5. Giám sát đánh giá công tác điều trị nghiện

- Tổ chức thực hiện việc thống kê, đánh giá và báo cáo giám sát định kỳ theo hướng dẫn của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế của Tỉnh.

- Hàng năm cần tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công tác điều trị trên địa bàn Tỉnh để rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức, tập huấn nâng cao năng lực về dự phòng và điều trị nghiện

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về nghiện ma túy, dự phòng và điều trị nghiện cho cán bộ các cấp, các tầng lớp nhân dân, trong đó xác định rõ trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể, gia đình và bản thân người nghiện trong việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về cai nghiện ma túy.

- Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; duy trì và phát huy các mô hình hiệu quả. Chú trọng lồng ghép tuyên truyền về dự phòng và điều trị nghiện với phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Nâng cao trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong việc xây dựng, quản lý và thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Dự án về phòng, chống ma túy, dự phòng, điều trị nghiện và huy động nguồn lực thực hiện.

- Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ về dự phòng và điều trị nghiện, tư vấn điều trị nghiện, các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện phục hồi cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp tham gia tại cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác cai nghiện ma túy.

- Thường xuyên, định kỳ thực hiện công tác thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn Tỉnh theo Quyết định số 2434/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, qua đó phân tích, đánh giá tình hình người nghiện ma túy để có các giải pháp, biện pháp hỗ trợ điều trị nghiện phù hợp.

2. Xây dựng cơ chế, chính sách, quy định về dự phòng và điều trị nghiện

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế hoạt động, chế độ, chính sách liên quan đến công tác cai nghiện không còn phù hợp đề nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nhất là về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương về công tác dự phòng và điều trị nghiện, tiến hành điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới của Tỉnh để kịp thời đưa vào áp dụng.

3. Huy động nguồn lực cho công tác dự phòng và điều trị nghiện

a) Tăng cường hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước

- Tăng cường hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống các cơ sở điều trị nghiện để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa để họ có điều kiện tiếp cận với dịch vụ về dự phòng và điều trị nghiện.

b) Huy động sự tham gia của cộng đồng, khuyến khích xã hội hóa công tác điều trị nghiện:

- Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân tham gia đầu tư, thành lập các cơ sở tư vấn dự phòng và điều trị nghiện, thành lập các cơ sở điều trị nghiện tự nguyện.

- Khuyến khích Đội công tác xã hội tình nguyện, các tổ chức tôn giáo, câu lạc bộ, nhóm giáo dục đồng đẳng, cơ sở sản xuất, kinh doanh hỗ trợ, giúp đỡ người sử dụng ma túy tham gia Chương trình dự phòng và điều trị nghiện.

c) Tăng cường sự phối hợp liên ngành và huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội:

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và sự tham gia của cả hệ thống chính trị đối với công tác dự phòng và điều trị nghiện.

- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, ban ngành trong công tác dự phòng và điều trị nghiện.

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch liên ngành để triển khai công tác tư vấn dự phòng và điều trị nghiện, lồng ghép, phối hợp hiệu quả giữa các dịch vụ về phòng, chống HIV/AIDS; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ hỗ trợ dạy nghề, vay vốn, tạo việc làm với dịch vụ tư vấn dự phòng và điều trị nghiện.

d) Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện:

- Sắp xếp, bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhân viên trong các cơ sở điều trị nghiện nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác điều trị nghiện.

- Tăng cường, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được phân bổ từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy hàng năm; các nguồn kinh phí hợp pháp khác hỗ trợ cho công tác cai nghiện ma túy và một phần kinh phí từ ngân sách địa phương.

2. Người tham gia điều trị chi trả một phần phí dịch vụ điều trị theo quy định. Nhà nước có chính sách hỗ trợ điều trị cho những người trong hộ gia đình có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với các mạng; người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc.

VII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm xây dựng Kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp với nhu cầu kinh phí thực hiện Kế hoạch của các Sở, ngành, đơn vị liên quan gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công an Tỉnh thẩm định trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, các địa phương rà soát, xây dựng và thực hiện phương án sắp xếp, nâng cấp, cải tạo để chuyển đổi một phần Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Tỉnh sang cơ sở điều trị nghiện tự nguyện, phối hợp triển khai thí điểm các cơ sở điều trị nghiện tự nguyện; các điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng nhằm đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và các điều kiện khác phục vụ công tác dự phòng và điều trị nghiện phù hợp với tình hình thực tiễn của Tỉnh.

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực và cấp chứng chỉ cho đội ngũ cán bộ các cấp về dự phòng và điều trị nghiện, tư vấn điều trị nghiện, các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện phục hồi. Chủ động phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, biên soạn in ấn và phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền với hình thức và nội dung dễ nhớ, dễ hiểu, phổ biến rộng rãi đến các xã, phường, thị trấn, khu dân cư.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh quy định cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia thành lập các cơ sở điều trị nghiện tự nguyện; điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện (cơ sở dân lập). Thiết lập cơ chế liên kết, phối hợp giữa cơ sở điều trị nghiện với cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho người nghiện trong học nghề, lao động, sản xuất, tạo việc làm và tiếp cận các dịch vụ xã hội.

- Phối hợp với Công an Tỉnh và các Sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện công tác thống kê người nghiện nhằm nắm bắt thực trạng nghiện ma túy trên địa bàn Tỉnh để có biện pháp, giải pháp đưa vào điều trị nghiện phù hợp.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Sở Y tế

- Hướng dẫn việc chuẩn đoán và điều trị nghiện; ứng dụng các phương pháp, bài thuốc hỗ trợ điều trị nghiện cắt cơn, giải độc, chống tái nghiện và phòng, chống các bệnh lây nhiễm cho đội ngũ cán bộ y tế; đẩy mạnh hoạt động tham vấn tạo điều kiện cho người nghiện ma túy, người sau cai nghiện được tiếp cận các chương trình điều trị nghiện, chương trình can thiệp giảm tác hại, tư vấn xét nghiệm HIV, chương trình điều trị bằng thuốc ARV.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; dự trù nhu cầu, quản lý, cung ứng thuốc Methadone và xây dựng biên chế, nhân sự làm việc tại các cơ sở điều trị, các điểm phát thuốc; Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan khảo sát, xây dựng đề án nâng cấp, cải tạo, xây dựng cơ sở vật chất để triển khai thực hiện thí điểm 01 cơ sở điều trị Methadone hiện có thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và khảo sát, xây dựng Đề án thành lập 01 cơ sở điều trị Methadone mới kết hợp điều trị nghiện tự nguyện.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ về dự phòng, điều trị nghiện và tư vấn điều trị cho cán bộ quản lý, cán bộ tham gia trong lĩnh vực điều trị nghiện.

- Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nghiện; quy định về quản lý chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy và tân dược kết hợp có chứa tiền chất; tăng cường tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất hợp pháp trong các cơ sở y tế trong Tỉnh.

3. Công an Tỉnh

- Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn công tác rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy; đẩy mạnh công tác đấu tranh chuyển hóa làm trong sạch các địa bàn, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, phòng ngừa, phát hiện, ngăn ngừa có hiệu quả các tội phạm có liên quan đến ma túy, tạo môi trường lành mạnh giúp người đang cai nghiện không bị lôi kéo tái sử dụng chất ma túy.

- Chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy; thường xuyên rà soát, lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, các cơ sở điều trị Methadone, cơ sở điều trị nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội; hỗ trợ quản lý người tham gia điều trị nghiện khi cần thiết.

- Kết hợp Dự án xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy với việc thành lập và duy trì các điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại xã, phường, thị trấn.

4. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan xây dựng mạng lưới công tác xã hội tình nguyện xã, phương, thị trấn; hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của các cơ sở điều trị nghiện tự nguyện, cơ sở tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện; hướng dẫn xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong hệ thống cơ sở điều trị nghiện.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong việc thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí ngân sách để nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở điều trị nghiện tự nguyện, điều trị nghiện bắt buộc và các điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện tại xã, phường, thị trấn; chủ trì hướng dẫn việc lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và các chương trình mục tiêu quốc gia khác có liên quan với các hoạt động của Kế hoạch.

6. Sở Tài chính

Phối hợp các ngành có liên quan đề xuất kinh phí thực hiện các hoạt động của Kế hoạch theo phân cấp nhà nước hiện hành; phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội Vụ tham mưu đề xuất cho Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân Tỉnh về chính sách, chế độ cho mạng lưới công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch.

7. Sở Tư pháp

Tham mưu cho Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, dự phòng và điều trị nghiện và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, tác hại của nghiện ma túy trong trường học; chủ động áp dụng chương trình giảng dạy về dự phòng và điều trị nghiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nắm bắt, ngăn chặn kịp thời những học sinh có nguy cơ sử dụng ma túy; phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức tư vấn, hướng dẫn đăng ký các hình thức điều trị nghiện đối với những học sinh đã phát hiện nghiện; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên đã hoàn thành chương trình điều trị nghiện tiếp tục học văn hóa, học nghề.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo, đài triển khai các hoạt động truyền thông về dự phòng và điều trị nghiện.

10. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng Tỉnh nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy; phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể ở khu vực biên giới phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về điều trị nghiện cho quần chúng nhân dân và vận động người nghiện ma túy tham gia điều trị nghiện. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng triển khai tốt hoạt động cai nghiện ma túy và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện ma túy thuộc các xã khu vực biên giới theo Quy chế phối hợp số 5288/QC-BLĐTBXH-BTLBĐBP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện công tác dự phòng và điều trị nghiện. Lồng ghép thực hiện cuộc vận động Toàn dân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giúp đỡ, hỗ trợ người nghiện điều trị nghiện, học nghề, tạo việc làm ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng.

12. Sở, ban ngành thành viên Ban chỉ đạo 138/ĐP

Các Sở, ban ngành thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch.

13. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành phố

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch dự phòng và điều trị nghiện của địa phương phù hợp với Kế hoạch của Tỉnh. Bố trí ngân sách và huy động các nguồn đóng góp hợp pháp cho công tác dự phòng và điều trị nghiện.

- Tham mưu cấp ủy chỉ đạo hệ thống chính trị tăng cường công tác phòng, chống ma túy, công tác dự phòng và điều trị nghiện ở địa phương, đảm bảo đạt mục tiêu, yêu cầu đã đề ra; tập trung chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp lực lượng công an đấu tranh chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, duy trì giữ vững không để địa bàn phát sinh tệ nạn ma túy;

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, phường, thị trấn khảo sát, thống kê, đánh giá thực trạng tình hình nghiện ma túy và công tác dự phòng, điều trị nghiện ma túy, để làm cơ sở thành lập cơ sở điều trị nghiện tự nguyện; điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại xã, phường, thị trấn; xây dựng và thực hiện chương trình cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Tập trung công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về tác hại của ma túy; vận động người nghiện và gia đình người nghiện tự nguyện đăng ký tham gia điều trị nghiện ma túy với các hình thức phù hợp; tạo điều kiện cho người nghiện tiếp cận các dịch vụ điều trị nghiện, các dịch vụ chăm sóc y tế có liên quan; hỗ trợ người đã điều trị nghiện được học nghề, tạo việc làm, vay vốn, sản xuất kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ xã hội, dự phòng tái nghiện; huy động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện cho người đã điều trị nghiện ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng.

- Tập trung chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự để thành lập các cơ sở điều trị nghiện tự nguyện; các điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét cho ý kiến chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- UBQG PC AIDS, MT,MD;
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công an;
- CT, PCT UBND Tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 138/ĐP Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/NC(G).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.290
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127