Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 71/KH-UBND 2020 tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh Ninh Bình

Số hiệu: 71/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 07/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 07 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 84/NQ-CP NGÀY 29/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để duy trì đà tăng trưởng kinh tế của tỉnh; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

2. Xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phân công nhiệm vụ và thời gian thực hiện cụ thể cho từng đơn vị; qua đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

II. Nội dung, giải pháp và phân công nhiệm vụ

1. Xác định 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm (gồm: tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính thu hút đầu tư và tăng thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đáp ứng được thời gian và tỷ lệ giải ngân theo yêu cầu của Chính phủ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và an sinh xã hội) để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Tập trung xây dựng các giải pháp cụ thể triển khai thực hiện tương ứng với từng nhiệm vụ trọng tâm.

2. Phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị, trong đó xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện cụ thể cho từng đơn vị.

(Chi tiết theo biểu gửi kèm)

III. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể để triển khai có hiệu quả Kế hoạch này. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) những khó khăn vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh giao tại kế hoạch này. Kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung thuộc Kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, VP2.
HQT_VP2

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 71/KH-UBND ngày 07/07/2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.831

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!