Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 37/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Vũ Thị Bích Việt
Ngày ban hành: 10/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/KH-UBND

 Tuyên Quang, ngày 10 tháng 6 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW NGÀY 01/12/2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, TẠO BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VỀ THỂ DỤC THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị);

Căn cứ Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 21/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, thể trạng, tầm vóc và làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống lành mạnh của con người Tuyên Quang.

Xác định những nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan ban, ngành ở địa phương thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 nhằm thúc đẩy sự nghiệp thể dục, thể thao của tỉnh Tuyên Quang phát triển nhanh, vững chắc.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức và năng lực tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Đảm bảo các điều kiện cần thiết về kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Đẩy mạnh xã hội hóa thể dục, thể thao dưới sự quản lý thống nhất của nhà nước, phát triển rộng khắp các cơ sở tập luyện dưới nhiều hình thức, lồng ghép các hoạt động thể dục thể thao với các hoạt động văn hóa du lịch, huy động các nguồn lực của nhân dân và xã hội đầu tư cho sự nghiệp thể dục, thể thao, hoàn chỉnh các thiết chế về thể dục thể thao và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

II. MỘT SỐ MỤC TIÊU CHỦ YẾU

1. Đến năm 2015

a) Thể dục thể thao quần chúng:

- Số người tập thể dục thường xuyên đạt 25%.

- Số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao đạt 22% .

- Số trường phổ thông đảm bảo chương trình dạy thể dục thể thao nội khóa tốt đạt 98%;

- Số trường tổ chức hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa đạt 75%.

- Số học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đạt 75%.

- Số cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang 100% đạt chiến sĩ khỏe.

- Có 300 câu lạc bộ thể thao cơ sở.

b) Thể thao thành tích cao:

- Phát triển có chiều sâu 13 môn thể thao trọng điểm của tỉnh Tuyên Quang (Pencatksilat, wushu, điền kinh, boxing nam, boxing nữ, đua thuyền, vovinam, võ cổ truyền, bóng đá trẻ, bắn cung, cử tạ, bắn nỏ, đẩy gậy).

- Phấn đấu giành huy chương trong các cuộc thi đấu SEA games và các cuộc thi đấu quốc tế.

c) Cơ sở vật chất:

- Cấp tỉnh: Đầu tư xây dựng Khu Liên hợp thể thao tỉnh (diện tích trên 30 ha), gồm các hạng mục công trình thiết yếu: Tường rào, khán đài, sân vận động, Nhà thi đấu đa năng, nhà làm việc của cán bộ, huấn luyện viên, ...

- Cấp huyện, thành phố: Quy hoạch đất và giải phóng mặt bằng 05 sân vận động của các huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình; đầu tư xây dựng 3 nhà tập luyện và thi đấu của 2 huyện: Yên Sơn; Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang khi có đủ điều kiện; 100% số xã, phường, thị trấn được quy hoạch đất để xây dựng sân chơi bãi tập thể thao và vui chơi giải trí cho nhân dân.

2. Giai đoạn 2015 - 2020

a) Thể dục thể thao quần chúng:

- Số dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 30%.

- Số gia đình thể thao đạt 25%.

- Số trường phổ thông đảm bảo chương trình dạy thể dục thể thao nội khóa tốt đạt 100%.

- Số trường tổ chức hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa đạt 85%.

- Số học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đạt 85%.

- Số cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang 100% đạt chiến sĩ khỏe.

- Có 350 câu lạc bộ thể thao cơ sở.

- Thành lập thêm Liên đoàn thể thao những môn thể thao thế mạnh của tỉnh.

b) Thể thao thành tích cao

- Tập trung phát triển các môn thể thao mũi nhọn, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm, thể chất người Tuyên Quang.

- Phấn đấu giành từ 07 huy chương trở lên trong các cuộc thi đấu SEA games và các cuộc thi đấu quốc tế.

c) Cơ sở vật chất:

- Cấp tỉnh: Tiếp tục đầu tư xây dựng Khu Liên hợp thể thao tỉnh: Sân vận động, nhà thi đấu đa năng (diện tích trên 30 ha).

- Cấp huyện: Quy hoạch đất xây dựng sân vận động đủ các hạng mục công trình; đầu tư xây dựng nhà tập luyện và thi đấu; 100% số xã, phường, thị trấn có sân chơi bãi tập thể thao và vui chơi giải trí; tiếp tục đầu tư xây dựng phòng tập thể thao đơn giản đủ điều kiện tập luyện và tổ chức thi đấu thể thao ở các xã, phường, thị trấn.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

- Cấp ủy, chính quyền các cấp nhận thức một cách sâu sắc, chăm lo cho sự nghiệp thể dục, thể thao là chăm lo cho sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về, Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 21/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục, thể thao.

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao

- Xây dựng kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện phát triển sự nghiệp thể dục thể thao theo đúng quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

- Huy động nguồn lực để xây dựng các cơ sở tập luyện thể dục thể thao; quan tâm hỗ trợ phát triển thể dục thể thao ở các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao nhằm đẩy mạnh phát triển thể dục, thể thao phù hợp với tình hình mới tại địa phương.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các liên đoàn, hội thể thao cấp tỉnh về thể dục, thể thao nhằm phát huy vai trò của các tổ chức này trong việc điều hành các hoạt động thể dục, thể thao.

- Kiện toàn tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về thể dục, thể thao từ tỉnh đến cơ sở và ở các ban, ngành, đoàn thể liên quan để nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thể dục, thể thao.

- Xây dựng cơ chế chính sách về tiền lương, tiền công cho đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên thể thao phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học

- Thực hiện có hiệu quả “Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học”.

- Phát triển giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học, gắn giáo dục thể chất với giáo dục ý chí, đạo đức, giáo dục quốc phòng, giáo dục sức khoẻ và kỹ năng sống của học sinh, sinh viên.

- Tăng cường đầu tư xây dựng đảm bảo đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác giáo dục thể chất trong nhà trường, phục vụ hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

- Tiếp tục thực hiện tốt giáo dục thể chất theo chương trình nội khoá và phát triển các hoạt động thể thao của học sinh, sinh viên.

4. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao quần chúng

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2013 - 2020, Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030;

- Phát triển các câu lạc bộ thể dục, thể thao cấp cơ sở; tăng cường xây dựng và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao; bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong các hoạt động thể dục, thể thao.

- Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng trong mọi đối tượng: lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên, học sinh, người cao tuổi, phụ nữ, nông dân,... để tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần vui tươi lành mạnh.

5. Nâng cao hiệu quả đào tạo tài năng thể thao

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Nâng cao chất lượng tổ chức các Đại hội thể dục, thể thao có quy mô cấp tỉnh trong giai đoạn 2013 - 2020 (Đại hội thể dục, thể thao các cấp và Đại hội thể dục, thể thao toàn quốc, Hội khoẻ Phù Đổng, ...), đổi mới công tác tuyển chọn, đào tạo lực lượng vận động viên.

- Tập trung đào tạo các môn thể thao trọng điểm, các môn thể thao truyền thống của tỉnh; từng bước mở rộng quy mô đào tạo một số môn thể thao Olympic phù hợp với điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất kỹ thuật của tỉnh và xu hướng phát triển của thể thao Việt Nam.

- Từng bước hoàn thiện hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp, thể thao cho mọi người làm nền tảng tạo bước phát triển thể dục thể thao nhằm thúc đẩy các ngành, các địa phương phát triển và nâng cao thành tích các môn thể thao trọng điểm.

- Xây dựng và triển khai thực hiện nội dung giáo dục văn hoá, chính trị tư tưởng cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao một cách phù hợp theo hệ thống từ cấp cơ sở đến các huyện, thành phố;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện hàng năm và từng giai đoạn đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch; hằng năm tổ chức tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030, Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và các chương trình, đề án phát triển thể dục, thể thao quan trọng khác được Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về nhiệm vụ phát triển thể dục thể thao.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đất để xây dựng hạ tầng thể dục thể thao.

4. Sở Kế hoạch và Đầu t­ư, Sở Tài chính: Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh danh mục các dự án ưu đãi đầu tư phát triển thể dục thể thao; hằng năm cân đối, bố trí vốn để đầu tư cho sự nghiệp thể dục thể thao và xây dựng hạ tầng thể dục thể thao theo Quy hoạch đã được phê duyệt.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang: Xây dựng các chuyên đề để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thông tin về mục tiêu, định hướng Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho cán bộ, nhân dân đối với nhiệm vụ phát triển thể dục, thể thao, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển thể dục thể thao trên địa bàn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, các tầng lớp nhân dân tích cực luyện tập thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người Việt Nam.

- Bố trí lồng ghép các nguồn vốn để phát triển sự nghiệp thể dục thể thao và vận động các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng thiết chế thể dục thể thao từ huyện đến cơ sở.

7. Giám đốc các sở, ngành và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan: Trên cơ sở những nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung công việc chủ yếu trong Kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai Kế hoạch; trên cơ sở đó, cụ thể hoá thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người Việt Nam trong thời kỳ mới./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện ủy, thành phố;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Chánh, Phó VPUBND khối VX;
- Trưởng phòng VX;
- Lưu VT, CVVX (Ha).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.721
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33