Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 3674/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 3674/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Hữu Tháp
Ngày ban hành: 28/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3674/KH-UBND

Kon Tum, ngày 28 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 17), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17 trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, tổ chức trong việc quán triệt nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 17 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Yêu cầu

Xác định rõ trách nhiệm của chính quyền các cấp, tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm giữa các ngành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tránh chồng chéo.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm theo đúng quy định của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Văn bản số 3166/UBND-KGVX ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh hằng năm; Kế hoạch số 587/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020.

- Tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng theo quy định của pháp luật. Chú trọng kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm bị xử lý theo quy định. Tiếp nhận phản ánh của Nhân dân, báo chí và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm của Chính phủ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

- Ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng quy định.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh chủ trì, phối hợp các thành viên Ban Chỉ đạo tham mưu triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; chủ động kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý về an toàn thực phẩm.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

- Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này và tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo khi có yêu cầu.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 587/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, sản xuất kinh doanh thực phẩm theo chuỗi. Thực hiện triển khai áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến, phù hợp đối với các hộ sản xuất nông, lâm, thủy sản thực phẩm.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát về thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ.

3. Sở Công Thương

- Chỉ đạo phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn; quản lý chợ an toàn thực phẩm theo phân cấp.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389) chỉ đạo các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử đối với thực phẩm, chú trọng nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của các cơ sở giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

5. Sở Tài chính: Phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông dành nhiều thời lượng thông tin tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, thường xuyên quảng bá các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm, tạo sự đồng thuận trong xã hội và tham gia có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Triển khai phổ biến các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đến các doanh nghiệp hoạt động du lịch (doanh nghiệp Lữ hành và doanh nghiệp lưu trú du lịch).

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn tại các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh ăn uống trong cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh về quy trình phòng chống dịch nhằm ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên du lịch hoạt động không đúng quy định, bảo vệ môi trường du lịch, an toàn thực phẩm.

- Tăng cường phối hợp liên ngành trong các đợt thanh kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm với các cơ quan quản lý liên quan để có những giải pháp xử lý, chấn chỉnh cần thiết, kịp thời.

8. Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum: Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu; kiểm soát chặt chẽ kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử đối với thực phẩm.

9. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh: Phối hợp Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương tăng cường thông tin, tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, lựa chọn, tiêu dùng thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm; chú trọng truyền thông để chuyển đổi hành vi, tập quán lạc hậu không bảo đảm an toàn thực phẩm, hướng vào đối tượng sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa.

10. Công an tỉnh: Tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc, Công an các huyện, thành phố phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan điều tra, xử lý hình sự đối với các vụ việc, tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm theo đúng quy định pháp luật.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội: Quan tâm, tiếp tục phối hợp các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, tổ chức các chương trình truyền thông về an toàn thực phẩm, vận động quần chúng tham gia thực hiện các mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm, vận động Nhân dân phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm về an toàn thực phẩm và phối hợp các ngành chức năng giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện, thành phố; nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền cấp huyện, cấp xã, phường trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo phân cấp.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên rà soát, cập nhật thống kê số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân công phân cấp và thực hiện báo cáo kết quả rà soát thống kê theo quy định.

- Tăng cường chỉ đạo phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn; thúc đẩy việc áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, các mô hình sản xuất thực phẩm theo chuỗi, hệ thống phân phối thực phẩm an toàn. Quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chợ thực phẩm theo phân cấp, chợ đầu mối nông sản thực phẩm.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân công, phân cấp, chú trọng các cơ sở cung cấp thực phẩm cho nhiều người, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh dịch vụ giết mổ gia súc, gia cầm. Kiểm tra, kiểm soát và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các tiểu thương mua bán thịt gia súc, gia cầm trên các phương tiện xe gắn máy; kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ, về dấu kiểm soát giết mổ hoặc tem vệ sinh thú y trên thịt gia súc, gia cầm vận chuyển.

- Các địa phương chưa có cơ sở giết mổ tập trung khẩn trương xây dựng và đưa vào hoạt động cơ sở giết mổ tập trung.

- Cân đối bố trí kinh phí, nguồn lực cho các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để thực hiện việc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Đề nghị các Sở, ngành, đơn vị và địa phương báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh) trước ngày 01 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm và Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Các Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Các Tổ chức chính trị - xã hội;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum; Đài PT-TH tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN, KGVX, HTKT.TQT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3674/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


92

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78