Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2449/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Hồ Đại Dũng
Ngày ban hành: 09/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2449/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 09 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHĂM SÓC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRẺ EM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỜI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2020-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 (sau đây gọi là đề án), UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cụ thể sau:

I) MỤC TIÊU

1) Mục tiêu chung:

Bảo đảm cho trẻ em đến 8 tuổi trên địa bàn tỉnh được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội. Được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc, phát triển toàn diện theo độ tuổi đảm bảo các quyền của trẻ em, từ đó góp phần phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

2) Mục tiêu cụ thể:

- 90% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội.

- 90% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Xây dựng mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

II) ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

1) Đối tượng:

- Trẻ em đến 8 tuổi.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2) Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2025.

3) Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn toàn tỉnh.

III) NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1) Truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời cho các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng.

2) Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác trẻ em của các ngành, đoàn thể các cấp, các cơ sở cung cấp dịch vụ về các kiến thức, kỹ năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

3) Nghiên cứu xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung và tham gia các chính sách về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

4) Tư vấn, hướng dẫn, giáo dục cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em các kiến thức kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em đến 8 tuổi. Xây dựng chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

5) Trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện phù hợp với nhu cầu phát triển và độ tuổi. Ưu tiên tư vấn, hướng dẫn việc chăm sóc trẻ em trong 3 năm đầu đời và phụ nữ mang thai, hỗ trợ giáo dục sớm, chăm sóc nuôi dưỡng trong môi trường an toàn, lành mạnh, bảo đảm phúc lợi xã hội và bảo vệ khỏi xâm hại, bạo lực.

6) Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, mạng lưới kết nối chuyển tuyến dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng. Thí điểm triển khai các mô hình về chăm sóc toàn diện trẻ em.

7) Theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, chất lượng các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em và môi trường hỗ trợ việc tiếp cận các dịch vụ cho trẻ em.

8) Tăng cường huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước nhằm thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

IV) KINH PHÍ THỰC HIỆN

1) Kinh phí thực hiện kế hoạch bao gồm ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2) Căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị lập dự toán chi hàng năm đảm bảo các hoạt động của kế hoạch, gắn kết với các chương trình, dự án liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

V) TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị:

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát mạng lưới dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng.

- Hỗ trợ trẻ em tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo đúng quy định.

- Xây dựng mạng lưới kết nối, lồng ghép dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; hỗ trợ trẻ em tiếp cận các dịch vụ về nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phúc lợi xã hội.

- Triển khai thí điểm các mô hình kết nối dịch vụ chuyển tuyến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch theo yêu cầu.

2) Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì triển khai hỗ trợ giáo dục phù hợp cho trẻ em đến 8 tuổi; hỗ trợ giáo dục sớm cho trẻ em và triển khai giáo dục kỹ năng cho trẻ em trước tuổi đi học và học sinh tiểu học; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cha mẹ chăm sóc, giáo dục toàn diện trẻ em, kỹ năng phát hiện các rối nhiễu tâm trí ở trẻ; phát triển các trung tâm giáo dục đặc biệt dành cho trẻ em gặp các vấn đề về tâm lý; tập huấn, đào tạo giáo viên về phát triển toàn diện cho trẻ em; triển khai thí điểm các mô hình theo chức năng của ngành.

3) Sở Y tế:

Chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em từ trong bụng mẹ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai; hướng dẫn cha mẹ và người chăm sóc trẻ em kỹ năng chăm sóc sức khỏe trẻ em, đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em; triển khai thí điểm các mô hình theo chức năng của ngành.

4) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ đảm bảo quyền vui chơi cho trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia hoạt động văn hóa, thể thao an toàn, lành mạnh phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và sự phát triển toàn diện của trẻ em; lồng ghép nội dung chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và trong giáo dục đời sống gia đình; phối hợp hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến phát triển toàn diện trẻ em trong gia đình và cộng đồng.

5) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Hướng dẫn việc đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vào việc xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

6) Sở Tài chính:

Hàng năm trên cơ sở dự toán của các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định.

7) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Nông dân tỉnh và các tổ chức đoàn thể khác:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tham gia tổ chức triển khai kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời trong tổ chức mình; triển khai các mô hình; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia xây dựng và triển khai chương trình tư vấn, giáo dục làm cha, mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời.

8) Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị:

- Xây dựng kế hoạch triển khai tại địa phương, chú trọng việc triển khai, xây dựng mạng lưới dịch vụ, hỗ trợ trẻ em tiếp cận dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trong những năm đầu đời; xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương; triển khai chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ thơ trong những năm đầu đời.

- Huy động và bố trí nguồn lực để thực hiện Kế hoạch tại địa phương; lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan tại địa phương.

- Theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát và báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch trên địa bàn theo yêu cầu.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2020 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các cơ quan liên quan, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (để b/c);
- CT, PCT Hồ Đại Dũng;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các sở,ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, PCVP (Ô. Anh);
- Lưu: VT, VX5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Đại Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2449/KH-UBND ngày 09/06/2020 về thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


233

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27