Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 167/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 167/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 29/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 03 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2019

Thực hiện Quyết định số 533/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 như sau:

I. MỤC TIÊU

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

II. KẾT QUẢ VÀ CHỈ SỐ CẦN ĐẠT

- 100% cán bộ đầu mối quản lý công tác an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp cấp huyện được hỗ trợ hướng dẫn việc thống kê, đánh giá phân loại và ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo quy định.

- Các đối tượng tham gia chuỗi giá trị nông lâm thủy sản từ sản xuất, chế biến, lưu thông, buôn bán đến người tiêu dùng được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm.

- Tỷ lệ mẫu nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh và chất cấm, nấm mốc không đảm bảo an toàn chiếm từ 2% trở xuống (năm 2018 là 4,7%).

- Phấn đấu 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh (thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm) được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- 100% thông tin phản ánh về mất an toàn thực phẩm rõ địa chỉ trên địa bàn được kiểm tra đột xuất, xác minh, xử lý thông tin.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

1. Công tác chỉ đạo điều hành

- Trin khai thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về “Tăng cường quản lý nhà nước về ATTP”; Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong chỉ đạo triển khai các Chương trình phối hợp tuyên truyền, giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn; tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN ngày 03/11/2017 gia Chính phủ vi Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng”.

- Ngành Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương tăng cường hoạt động liên ngành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

- Phát huy vai trò chỉ đạo, tăng cường trách nhiệm của UBND và Ban Chỉ đạo công tác ATTP các cấp đặc biệt là xã, phường, thị trấn.

2. Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật

- Ban hành Quyết định về việc phân công, phân cấp công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Trình HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn

- Xây dựng quy trình sản xuất đảm bảo đủ điều kiện an toàn trong chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản.

- Thực hiện các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm được phê duyệt tại Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Phát triển hợp tác xã, liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, truy xuất được nguồn gốc gắn với xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.

- Nhân rộng mô hình (thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm) mỗi làng xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phổ biến hướng dẫn người dân, doanh nghiệp quy mô nhỏ áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

4. Thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP, tập trung vào các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Cập nhật công khai kết quả phân loại A, B, C các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm, thủy sản trong phạm vi toàn tỉnh.

- Thông tin đầy đủ, kịp thời về hiện trạng an toàn thực phẩm đối với từng loại thực phẩm nông lâm, thủy sản và hướng dẫn, khuyến nghị cách ứng xử phù hợp cho người tiêu dùng. Thông tin, quảng bá về các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm an toàn, giới thiệu cho người dân địa chỉ nơi bán sản phẩm nông, lâm, thủy sản được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi và xác nhận an toàn.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng ATTP

- Tổ chức triển khai Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT có hiệu lực từ ngày 07/02/2019; Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Tổ chức giám sát an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản rủi ro cao, tiêu thụ nhiều nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm.

- Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kế hoạch kiểm tra liên ngành về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; ưu tiên thanh tra đột xuất cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý môi trường thủy sản, cơ sở giết mổ, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm nhỏ lẻ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm; truy xuất và xử lý triệt để các cơ sở sản xuất, nhập khẩu đưa sản phẩm vi phạm chất lượng ra lưu thông trên thị trường.

6. Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực

- Cử cán bộ tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm do trung ương tổ chức.

- Các địa phương kiện toàn, bố trí cán bộ, công chức theo dõi thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Tiếp tục hỗ trợ cấp huyện, thành phố trong việc thống kê, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản.

IV. NGUỒN KINH PHÍ

Các đơn vị ưu tiên kinh phí đã được giao năm 2019 để triển khai các nội dung trong Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Nông nghiệp và PTNT

- Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở và UBND các huyện, thành phố thực hiện triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 có hiệu quả.

- Tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định phân công, phân cấp công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra trong vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch này.

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả.

- Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi không sử dụng chất cấm, lạm dụng chất kháng sinh và thuốc bảo vệ thực vật.

- Xây dựng quy trình sản xuất an toàn trong trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT theo định kỳ hàng tháng, quý, năm.

2. S Công Thương

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các mặt hàng vật tư nông nghiệp, hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, các mặt hàng có nguy cơ mất vệ sinh ATTP.

3. Sở Y tế

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Kết hợp tuyên truyền cho chủ các cơ sở, nhà hàng, bếp ăn tập thể lựa chọn thực phẩm sạch, thực phẩm đảm bảo an toàn có xác nhận của cơ quan chuyên môn.

4. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường, công an đơn vị, địa phương phát hiện điều tra các đường dây nhập lậu; các cơ sở tàng trữ mua bán chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh

Phối hợp với xác Sở Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Y tế tăng cường công tác tuyên truyền, ph biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tác hại sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các Sở, ban, ngành liên quan tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền, giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; vận động hội viên, đoàn viên chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm và tích cực tham gia phát hiện, tố giác các trường hợp buôn bán, sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.

7. UBND các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm theo phân cấp. Tuyên truyền đến cán bộ công chức, người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng về an toàn thực phẩm trong nông lâm, thủy sản.

- Triển khai thực hiện các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm được phê duyệt tại Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Tổ chức triển khai theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT có hiệu lực từ ngày 07/02/2019.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường thị trấn triển khai thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Tổ chức triển khai các nội dung được phân công đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

- Kiện toàn, bố trí cán bộ, công chức theo dõi thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

8. Thời gian gửi báo cáo

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện định kỳ trước ngày 15 hàng tháng; báo cáo tổng kết năm trước ngày 15/12/2019 về Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/12/2019.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Gửi bản điện tử:
- TT T
nh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ t
nh; HND tỉnh; HLHPN tnh (P/h);
- Các Sở: NN&PTNT, Công Thương, Y tế, TT&TT;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Bắc Kạn (P/h);
- UBND các huyện, thành phố;
G
ửi bản giấy:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản (b/c);
- Công an t
nh;
- Lưu: VT, Cúc.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 167/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.178

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184