Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2017 thực hiện Kết luận về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 161/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 27/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/KH-UBND

An Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY

Căn cứ Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác này thời gian tới.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi người hiểu đúng tội phạm ma túy, nghiện ma túy là vấn đề toàn cầu, gây bức xúc xã hội và hậu quả nghiêm trọng đến ANTT, ATXH, đến sức khỏe, giống nòi dân tộc. Từ đó, xác định rõ vai trò, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy, góp phần bảo đảm ANTT, ATXH, đem lại cuộc sống an lành cho nhân dân, chất lượng giống nòi, tạo môi trường đầu tư và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

3. Việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy phải gắn với việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các chương trình mục tiêu khác giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Các sở ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 21-CT/TW và Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư để thống nhất nhận thức: Công tác công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia. Xác định phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội hoặc ngần ngại lãng tránh, khoán trắng cho lực lượng chuyên trách.

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống và cai nghiện ma túy. Địa phương nào để tội phạm ma túy lộng hành, để số người nghiện ma túy tăng cao, tiếp nhận và quản lý người nghiện không tốt thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

3. Tổ chức phòng ngừa và cai nghiện có hiệu quả để kiềm chế, ngăn chặn sự gia tăng của tệ nạn ma túy, giảm cầu về ma túy. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là về tác hại của các loại ma túy mới, chú ý tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao, thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, đồng bào vùng sâu, vùng xa. Xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy phù hợp với từng địa phương. Lồng ghép công tác phòng, chống ma túy với Chương trình Xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phấn đấu ngăn chặn sự lây lan của tệ nạn ma túy và tăng dần số xã, phường, thị trấn, khu dân cư không có tệ nạn ma túy; kiềm chế tối đa việc gia tăng người nghiện mới.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Đổi mới công tác điều trị cai nghiện theo hướng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy; xây dựng và mở rộng mô hình cai nghiện dựa vào cộng đồng và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ người nghiện; mở rộng chương trình điều trị thay thế bằng Methadone.

5. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa và cai nghiện có hiệu quả, đồng thời nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy; các đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy để truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật, tạo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. Ngăn chặn kịp thời việc tái trồng cây có chứa chất ma túy.

6. Tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy, tập trung vào lĩnh vực phòng ngừa, điều trị cai nghiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy và quản lý, kiểm soát chặt chẽ tiền chất, thuốc tân dược gây nghiện, chất hướng thần.

7. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy về tổ chức, biên chế, trang thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và của địa phương cho công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy, đẩy mạnh xã hội hóa công tác điều trị, cai nghiện ma túy.

8. Chủ động nâng cao hiệu quả hợp tác với 02 tỉnh Kandal, Takeo (Vương quốc Campuchia) trong đấu tranh phòng, chống ma túy. Tranh thủ các nguồn tài trợ quốc tế về tài chính, kỹ thuật cho công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn thực hiện có hiệu quả các kế hoạch liên tịch, chương trình phối hợp hành động với Công an, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, xây dựng mô hình phòng, chống ma túy phù hợp và thực hiện có hiệu quả hoạt động truyền thông phòng, chống ma túy tại cộng đồng. Phối hợp với các ngành liên quan vận động nhân dân thực hiện tốt Dự án “Xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma túy”; gắn nội dung phòng, chống ma túy với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trong đó chú ý xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đoàn TNCS HCM tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT ngày 24/6/2010 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong lứa tuổi thanh thiếu niên” giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến.

2. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền công tác phòng chống ma túy, cai nghiện ma túy kết hợp với phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS và Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho phóng viên, biên tập viên, cán bộ Đài truyền thanh cấp huyện, xã và các đơn vị có liên quan, góp phần tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy.

3. Sở Tư pháp phối hợp với các Sở ngành, đoàn thể liên quan rà soát các văn bản pháp quy cũng như chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy; đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy cho phù hợp với thực tiễn. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục chuyển Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy; bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa công tác vận động tuyên truyền giáo dục với việc thực hiện kỷ cương, pháp luật, đồng thuận cao nhận thức về đối xử với người nghiện như người bệnh.

4. Công an tỉnh tập trung chỉ đạo lực lượng tăng cường quản lý địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp quảng bá, mua bán, dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng ma túy; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi lợi dụng các loại hình kinh doanh, dịch vụ như: Khách sạn, vũ trường, quán bar, karaoke, nhà hàng… để tổ chức mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy; triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh triệt xóa các đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy; tiếp tục thực hiện tốt công tác lập hồ sơ đưa người sử dụng ma túy trái phép vào Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy theo Quyết định số 3221/QĐ-UBND, ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Đề án tiếp nhận người nghiện ma túy vào Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội để cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý trong thời gian chờ lập hồ sơ và quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ. Tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020. Tiếp tục tăng cường hợp tác với các lực lượng chức năng của Campuchia trong đấu tranh phòng, chống ma túy; phối hợp duy trì hoạt động của các Văn phòng BLO.

5. Sở Y tế tiếp tục mở rộng chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, bảo đảm thuận tiện cho người dùng, đồng thời tập trung nghiên cứu, đưa vào sử dụng các bài thuốc, loại thuốc cắt cơn, điều trị do Việt Nam sản xuất, nhất là ứng dụng các phương pháp điều trị những rối loạn do sử dụng, nghiện ma túy tổng hợp để kiểm soát hành vi loạn thần, hoang tưởng, “ngáo đá” gây hậu quả xấu cho xã hội; tổ chức lồng ghép các biện pháp giảm lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác qua sử dụng ma túy; đề xuất đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực cho lực lượng y tế địa phương trong việc xác định tình trạng nghiện và điều trị cho người nghiện.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các Sở ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh An Giang” đến năm 2020 theo hướng giảm dần cai nghiện bắt buộc, tăng dần cai nghiện, điều trị nghiện tự nguyện; đẩy mạnh các hoạt động xã hội để giúp đỡ những người đã qua cai nghiện tái hòa nhập cng đồng, chống tái nghiện.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh và Quyết định thành lập Ban công tác phối hợp liên ngành phản ứng nhanh.

Xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai hoạt động cai nghiện ma túy và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện cho người nghiện ma túy thuộc các xã khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh; kế hoạch liên ngành về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch thực hiện phong trào tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng.

Xây dựng tài liệu, tổ chức tập huấn và tuyên truyền về chính sách cai nghiện ma túy kết hợp với phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, mua bán người, trong đó chú trọng tuyên truyền tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội, nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, ngăn ngừa ma túy xâm nhập vào các cơ sở giáo dục, nhất là đối với các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; chỉ đạo các trường phối hợp với các ngành chức năng và gia đình tăng cường quản lý, giáo dục số học sinh, sinh viên có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động ma túy; nghiên cứu đưa nội dung giáo dục về phòng, chống ma túy vào chương trình giảng dạy ngoại khóa ở các cấp học.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, khu dân cư; thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động dịch vụ văn hóa nhằm hạn chế phát sinh tệ nạn xã hội; chỉ đạo tuyên truyền phòng, chống ma túy thông qua các thiết chế văn hóa cơ sở, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với sinh hoạt văn hóa, thể thao.

9. Sở Y tế, Sở Công thương, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh phối hợp kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất trong công nghiệp, trong y tế, thuốc tân dược gây nghiện, chất hướng thần không để sử dụng vào mục đích bất hợp pháp liên quan đến ma túy. Tăng cường hiệu quả hoạt động của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn việc tái trồng cây có chứa chất ma túy, chú ý địa bàn miền núi, biên giới, nông thôn.

11. Cục Hải quan, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường thực hiện các giải pháp để ngăn chặn, xử lý tình trạng thẩm lậu ma túy từ phía Campuchia vào địa bàn tỉnh.

12. Đề nghị các Cơ quan tiến hành tố tụng như: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ trong điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án về ma túy trên địa bàn; chú trọng xác định các vụ án trọng điểm để xét xử lưu động ở địa bàn xảy ra vụ án nhằm tuyên truyền, răn đe và phòng ngừa tội phạm. Hướng dẫn tòa án nhân dân cấp huyện thống nhất tổ chức thực hiện việc xét xử tội phạm ma túy và đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

13. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phân bổ và đảm bảo kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia cho các đơn vị từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Trung ương cho ngân sách tỉnh để các đơn vị kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ đối với công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy thời gian tới.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền cấp cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp: Tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; tăng cường quản lý, xử lý các loại đối tượng nghiện ma túy, nhất là việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tế để chỉ đạo triển khai thực hiện.

2. Giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra công tác triển khai, thực hiện Kế hoạch này của các sở ngành, đoàn thể, địa phương; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng cục CS - BCA;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Website Văn phòng;
- Phòng: KGVX, NC, TH;
- Lưu: HC-TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2017 thực hiện Kết luận về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


500
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74