Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 119/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hồ Tiến Thiệu
Ngày ban hành: 07/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119 /KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020; Công văn số 3673/BYT-QLD ngày 27/6/2018 của Bộ Y tế về việc triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa những nội dung của Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020 của Bộ Y tế trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thực tế của tỉnh trong việc kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn.

- Nhận thức rõ trách nhiệm của ngành Y tế trong công tác phối hợp với các cấp, các ngành để tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh, nhằm từng bước đạt mục tiêu đề ra.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và trách nhiệm của cán bộ y tế, đặc biệt là người kê đơn thuốc và người bán lẻ thuốc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn, trọng tâm là thuốc kháng sinh, góp phần giảm tình trạng kháng kháng sinh, lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không hợp lý.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

a) Tăng tỷ lệ tuân thủ việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú:

- Đạt 100% kê đơn thuốc đủ nội dung theo quy định của Bộ Y tế về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập, bệnh viện ngoài công lập và đạt 80% đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân khác.

- Đạt 90% kê đơn thuốc tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế về quản lý và sử dụng kháng sinh trong các bệnh lý nhiễm trùng đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập, bệnh viện ngoài công lập và đạt 70% đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân khác.

b) Tăng tỷ lệ thực hiện bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc: Đạt 100% bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc tại quầy thuốc, nhà thuốc.

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nội dung triển khai

1.1. Hoạt động đảm bảo thực hiện đúng quy định kê đơn thuốc tại các cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh

- Triển khai đào tạo, tập huấn về quy định kê đơn thuốc; đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế trực tiếp kê đơn.

- Truyền thông, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ y tế về việc kê đơn thuốc an toàn, hợp lý, trọng tâm là thuốc kháng sinh và kháng thuốc kháng sinh.

- Ứng dụng và triển khai việc thực hiện kê đơn ngoại trú điện tử để giảm được các sai sót trong việc kê đơn thuốc cho bệnh nhân ngoại trú.

- Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực thi các quy định về kê đơn thuốc ngoại trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.

- Quản lý hoạt động kê đơn, thực hiện báo cáo thường xuyên định kỳ và đột xuất.

1.2. Hoạt động bảo đảm thực hiện bán thuốc theo đơn

- Triển khai đào tạo, tập huấn về quy định bán thuốc theo đơn; đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho các dược sỹ trực tiếp bán thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc.

- Truyền thông, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của dược sỹ về việc bán thuốc theo đơn đúng quy định.

- Ứng dụng phần mềm quản lý nhà thuốc có kết nối mạng công nghệ thông tin để quản lý mua bán, sử dụng thuốc tại các quầy thuốc, nhà thuốc để bảo đảm bán thuốc kê đơn đúng quy định, thuốc có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và có chất lượng. Đồng thời công khai minh bạch về giá cả.

- Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn các huyện, thành phố nhằm phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm các trường hợp hành nghề không có giấy phép; các trường hợp vi phạm quy định về bán thuốc theo đơn.

- Quản lý hoạt động bán thuốc kê đơn, thực hiện báo cáo thường xuyên định kỳ và đột xuất.

1.3. Hoạt động nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ của người dân

- Truyền thông cho người dân về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh và các lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

- Hàng năm, tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ nhận thức về việc sử dụng kháng sinh một cách hiệu quả; mỗi người dân cần có trách nhiệm hơn trong việc sử dụng kháng sinh, người sử dụng không tự ý uống kháng sinh, người chăn nuôi không sử dụng kháng sinh tràn lan.

- Triển khai mô hình bác sỹ gia đình hoạt động lồng ghép với hoạt động khám, chữa bệnh của Phòng khám và các Trạm Y tế để tạo thuận lợi cho người dân khám bệnh và được kê đơn trong các trường hợp mắc các bệnh nhẹ và bệnh mãn tính.

- Truyền thông trực tiếp cho người bệnh, người nhà người bệnh tại các cơ sở y tế kiến thức về tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, sự cần thiết phải tuân thủ theo đúng chỉ định điều trị.

1.4. Xây dựng và triển khai mô hình điểm kiểm soát kê đơn, bán thuốc kê đơn để sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng

Triển khai mô hình điểm kiểm soát kê đơn, bán thuốc kê đơn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng để sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để mở rộng mô hình kiểm soát kê đơn, bán thuốc kê đơn trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn, gồm các nội dung sau:

- Đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn và bán thuốc kê đơn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng.

- Xây dựng và triển khai mô hình can thiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng.

- Đánh giá kết quả hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn sau khi có giải pháp can thiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng.

- Đề xuất một số giải pháp để mở rộng mô hình kiểm soát kê đơn, bán thuốc kê đơn trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn.

1.5. Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn sau khi có giải pháp can thiệp trên địa bàn toàn tỉnh

a) Đánh giá về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn sau khi có giải pháp can thiệp:

- Khảo sát nhận thức của người kê đơn thuốc về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc.

- Khảo sát nhận thức của người bán lẻ thuốc về các quy định của pháp luật liên quan đến bán thuốc kê đơn.

- Khảo sát nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc.

b) Kiểm tra, đánh giá về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn thông qua hoạt động kiểm tra giám sát và báo cáo định kỳ:

- Kiểm tra đánh giá hoạt động kê đơn thuốc ngoại trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Kiểm tra, đánh giá hoạt động bán thuốc kê đơn tại các nhà thuốc, quầy thuốc.

c) Kiểm tra đánh giá kết quả ứng dụng triển khai việc kê đơn điện tử cho bệnh nhân ngoại trú tại các cơ sở y tế; việc ứng dụng phần mềm quản lý nhà thuốc có kết nối mạng công nghệ thông tin để quản lý mua bán, sử dụng thuốc tại các quầy thuốc, nhà thuốc.

(các hoạt động chi tiết triển khai Kế hoạch tại phụ lục 1 kèm theo).

2. Giải pháp

2.1. Giải pháp về công tác quản lý, kiểm soát hoạt động kê đơn, bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, xây dựng báo cáo theo quy định.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc, bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh.

2.2. Giải pháp về truyền thông

- Truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ y tế về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, trọng tâm là thuốc kháng sinh và kháng thuốc kháng sinh.

- Truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của người bán thuốc về các quy định liên quan đến việc bán thuốc kê đơn; việc cần thiết tư vấn cho bệnh nhân khi mua thuốc phải mua đủ đơn thuốc, dùng thuốc đủ liều và tuân thủ dùng đủ liều điều trị đặc biệt là kháng sinh.

- Tổ chức thông tin, truyền thông về tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh, lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh cho người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Trang thông tin điện tử Sở Y tế, bản tin y tế, hệ thống truyền thanh cơ sở.

2.3. Giải pháp về tập huấn, đào tạo

- Tập huấn, đào tạo cho tất cả cán bộ y tế trực tiếp kê đơn trên địa bàn tỉnh về các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định về kê đơn thuốc, về hướng dẫn sử dụng kháng sinh.

- Tập huấn cho tất cả dược sỹ phụ trách chuyên môn, trực tiếp bán hàng tại các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh về các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến việc bán thuốc kê đơn, việc cần tư vấn bệnh nhân khi mua thuốc phải mua đủ đơn thuốc, dùng thuốc đủ liều và tuân thủ dùng đủ liều điều trị, đặc biệt là kháng sinh.

2.4. Giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin

- Xây dựng và triển khai ứng dụng kết nối công nghệ thông tin để quản lý các cơ sở bán lẻ thuốc, cơ sở khám, chữa bệnh, đồng thời kết nối giữa người dân, bác sỹ, dược sỹ, tạo thuận lợi cho người dân được kê đơn, mua thuốc và được tư vấn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

- Áp dụng kê đơn điện tử để kiểm soát đơn thuốc, hạn chế sai sót trong kê đơn.

- Áp dụng phần mềm quản lý nhà thuốc có kết nối mạng để quản lý việc mua bán, sử dụng thuốc tại các quầy thuốc, nhà thuốc để bảo đảm bán thuốc kê đơn khi có đơn, bảo đảm nguồn thuốc chất lượng và được công khai, minh bạch về giá cả.

2.5. Giải pháp về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trên cơ sở phân cấp quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Nguyên tắc xử lý trong và sau kiểm tra tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các quy định pháp luật có liên quan.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn sự nghiệp y tế theo phân cấp ngân sách hiện hành (chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo).

- Nội dung chi gồm có: Công tác truyền thông; đào tạo, tập huấn; hoạt động kiểm tra, giám sát, ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học; tổ chức Tuần lễ nhận thức về việc sử dụng kháng sinh, tổ chức sơ kết, tổng kết và triển khai các hoạt động khác nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu đề ra.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quản lý hành nghề y dược; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc chữa bệnh về công tác kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện, sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này hàng năm và giai đoạn.

2. Sở Tài chính

- Trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện Đề án, xem xét, tổng hợp vào dự toán chi sự nghiệp y tế hàng năm, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thế thao và Truyền thông các huyện tuyên truyền đến toàn thể Nhân dân về tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh và những lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn Sở Y tế triển khai thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Triển khai mô hình thí điểm kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn để sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định.

5. UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch của tỉnh, chủ động xây dựng và thực hiện triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình và UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền cho người dân về tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh, lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thực hiện các quy định về bán thuốc kê đơn; xử lý vi phạm theo các quy định hiện hành; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế.

- Bố trí nguồn ngân sách để thực hiện Kế hoạch trên địa bàn.

Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế trước ngày 30/12 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc chủ động đề xuất gửi Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: KG-VX, KTTH, TH, TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Tiến Thiệu

 

DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày /8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT

Nội dung hoạt động

Dự kiến kinh phí thực hiện

Ghi chú

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Tổng cộng

1

Truyền thông

1.1

Sản xuất phóng sự, chuyên đề, chuyên mục phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Kinh phí khoa học công nghệ

Kinh phí khoa học công nghệ

20

20,0

 

1.2

Trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

 

100

100

200,0

10x10x2

1.3

Trên Báo Lạng Sơn

 

2,0

2,0

4,0

 

1.4

Truyền thông trên bản tin y tế

Kinh phí khoa học công nghệ

Kinh phí khoa học công nghệ

10,0

10,0

 

1.5

Trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế

10,0

10,0

10,0

30,0

 

1.6

Truyền thông trực tiếp tại 9 huyện (trừ huyện Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn)

 

45

45

90,0

9x5x2

1.7

Tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ nhận thức về việc sử dụng kháng sinh một cách hiệu quả

 

22

22

44,0

2x11x2

1.8

Triển khai mô hình bác sỹ gia đình: Hoạt động lồng ghép với hoạt động khám, chữa bệnh của Phòng khám và các Trạm Y tế

Kinh phí Đề án Bác sỹ gia đình

 

 

2

Kinh phí đào tạo, tập huấn

2.1

Tập huấn cho người kê đơn thuốc (09 huyện)

 

45

45

90

Trừ thành phố và Hữu Lũng (9x5)

2.2

Tập huấn cho người bán lẻ thuốc (09 huyện)

 

45

45

90

Trừ thành phố và Hữu Lũng (9x5)

3

Ứng dụng công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý các cơ sở bán lẻ thuốc, cơ sở khám, chữa bệnh

19,8

19,8

9,9

49,5

 

4

Xây dựng và triển khai mô hình điểm kiểm soát kê đơn, bán thuốc kê đơn để sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng

Kinh phí khoa học công nghệ

 

 

 

5

Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn sau khi có giải pháp can thiệp trên địa bàn toàn tỉnh

 

 

50,4

50,4

 

6

Chi phí hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá thực hiện Kế hoạch

 

20,24

20,24

40,48

 

 

Tổng cộng

 

 

 

718,38

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày /8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Nội dung

Đơn vị đầu mối

Đơn vị phối hợp

Dự kiến sản phẩm đạt được

Thời gian hoàn thành

1

Công tác quản lý, kiểm soát hoạt động kê đơn, bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh

1.1

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch

Sở Y tế

Các Sở: Y tế, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông

Quyết định của Giám đốc Sở Y tế

Tháng 8 2018

1.2

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại tuyến huyện và các đơn vị đầu mối triển khai hoạt động

Ban Chỉ đạo

Sở Y tế, các đơn vị liên quan

Báo cáo kiểm tra, giám sát

Hàng năm

1.3

Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch

Ban Chỉ đạo

Sở Y tế, các đơn vị liên quan

Hội nghị, báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm, giai đoạn

Tháng 12/2018; 12/2019; 12/2020

2

Xây dựng và triển khai mô hình điểm kiểm soát kê đơn, bán thuốc kê đơn để sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng

2.1

Đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn và bán thuốc kê đơn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng

Sở Y tế

UBND thành phố Lạng Sơn, UBDN huyện Hữu Lũng

Báo cáo thực trạng nhận thức của người hành nghề về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc, bán thuốc kê đơn, kháng kháng sinh; nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc; đánh giá về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn

Tháng 8 - 10/2018

2.2

Xây dựng và triển khai mô hình can thiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng

Sở Y tế

UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Hữu Lũng

Mô hình có tính khả thi, phù hợp thực tế

Tháng 11/2018 - 8/2019

2.3

Đánh giá kết quả hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn sau khi có giải pháp can thiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng

Sở Y tế

UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Hữu Lũng

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn sau khi có giải pháp can thiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng

Tháng 9 - 10/2019

2.4

Đề xuất một số giải pháp để mở rộng mô hình kiểm soát kê đơn, bán thuốc kê đơn trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

 

Giải pháp có tính khả thi, được ứng dụng trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn

Tháng 9 - 10/2019

3

Hoạt động Truyền thông

3.1

Truyền thông, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ y tế về việc kê đơn thuốc an toàn, hợp lý, trọng tâm là thuốc kháng sinh và kháng thuốc kháng sinh

Sở Y tế

Các cơ sở y tế

Phổ biến về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý (trọng tâm là kháng sinh và kháng thuốc kháng sinh)

Năm 2018 - 2020

3.2

Truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của bán thuốc về các quy định liên quan đến việc bán thuốc kê đơn; việc cần thiết thuyết phục bệnh nhân khi mua thuốc phải mua đủ đơn thuốc, dùng thuốc đủ liều và tuân thủ dùng đủ liều điều trị đặc biệt là kháng sinh

Sở Y tế

Các nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc

Phổ biến về các quy định liên quan đến việc bán thuốc kê đơn

Năm 2018 - 2020

3.3

Truyền thông cho cộng đồng về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh và các lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Y tế

Bài viết, phóng sự, chuyên mục về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh; và các lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh

Năm 2018 - 2020

3.4

Truyền thông trực tiếp cho người bệnh, người nhà người bệnh tại các cơ sở y tế kiến thức về tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn

Sở Y tế

Các cơ sở y tế

Bài nói chuyện.

Đĩa phổ biến kiến thức.

Năm 2018 - 2020

3.5

Tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ nhận thức về việc sử dụng kháng sinh một cách hiệu quả

Sở Y tế

Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố

Lễ phát động

Hàng năm

4

Triển khai mô hình bác sỹ gia đình: Hoạt động lồng ghép với hoạt động khám, chữa bệnh của Phòng khám và các Trạm Y tế

Sở Y tế

 

Hoạt động lồng ghép với hoạt động khám chữa bệnh của Phòng khám và các Trạm Y tế

Năm 2018 - 2020

5

Tập huấn, đào tạo

 

- Tập huấn cho người kê đơn các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến việc kê đơn thuốc và về hướng dẫn sử dụng kháng sinh.

- Tập huấn cho người bán lẻ thuốc các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến việc bán thuốc kê đơn; việc cần thiết thuyết phục bệnh nhân khi mua thuốc phải có đơn thuốc, tuân thủ điều trị đặc biệt là kháng sinh.

Sở Y tế

UBND các huyện, thành phố

Tổ chức tập huấn cho người kê đơn, người bán thuốc

Năm 2018 - 2020

6

Ứng dụng công nghệ thông tin

 

Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý các cơ sở bán lẻ thuốc, cơ sở khám, chữa bệnh

Sở Y tế

Các cơ sở y tế, quầy thuốc, nhà thuốc

Ứng dụng phần mềm kê đơn tại các cơ sở y tế.

Ứng dụng phần mềm quản lý nhà thuốc có kết nối mạng.

Năm 2018 - 2020

7

Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn sau khi có giải pháp can thiệp trên địa bàn toàn tỉnh

7.1

Đánh giá về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn sau khi có giải pháp can thiệp

Sở Y tế

Các cơ sở y tế, quầy thuốc, nhà thuốc

Báo cáo đánh giá về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn sau can thiệp

Năm 2020

7.2

Kiểm tra, đánh giá về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn thông qua hoạt động kiểm tra giám sát và báo cáo định kỳ.

Sở Y tế

Các cơ sở y tế, quầy thuốc, nhà thuốc

Báo cáo kiểm tra, giám sát

Năm 2020

7.3

Kiểm tra đánh giá kết quả ứng dụng triển khai việc kê đơn điện tử cho bệnh nhân ngoại trú tại các cơ sở y tế; việc ứng dụng phần mềm quản lý nhà thuốc có kết nối mạng để quản lý mua bán, sử dụng thuốc tại các quầy thuốc, nhà thuốc

Sở Y tế

Các cơ sở y tế, quầy thuốc, nhà thuốc

Phần mềm kê đơn.

Phần mềm quản lý nhà thuốc có kết nối mạng.

Năm 2020

7.4

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020

Sở Y tế

UBND các huyện, thành phố

Báo cáo đánh giá hiệu quả thực hiện Kế hoạch tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn

Năm 2020

8

Duy trì hoạt động kiểm soát kê đơn, bán thuốc kê đơn giai đoạn tiếp theo

 

Tiếp tục triển khai mô hình hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn tiếp theo

Sở Y tế

UBND các huyện, thành phố

Mô hình kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn hoạt động hiệu quả, phù hợp điều kiện của tỉnh

Sau năm 2020

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


336

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227