Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 115/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 24/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/QĐ-TTG NGÀY 24/4/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg);

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 1304/SLĐTBXH-VP ngày 24/4/2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Triển khai hỗ trợ kịp thời giúp người dân giảm bớt một phần khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

- Xác định rõ trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

2. Yêu cầu:

- Triển khai thực hiện hỗ trợ đảm bảo đúng, đủ, kịp thời; không trùng, không sót đối tượng theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đúng tinh thần của Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương.

- Đẩy mạnh việc lập hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, hạn chế tiếp xúc trực tiếp để bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

- Các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền sâu rộng trong ngành, đơn vị mình và trong nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chính sách này, đồng thời nắm vững nguyên tắc, nội dung, quy trình, thủ tục đề nghị hỗ trợ theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện chế độ đồng bộ, kịp thời, công khai, tránh các hiện tượng khai man, lợi dụng để hưởng chính sách.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng, điều kiện, mức, thời gian và hồ sơ:

Các đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Hộ kinh doanh; Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020; Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4 năm 2020; Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

2. Hồ sơ, trình tự thủ tục hỗ trợ:

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

3. Nguồn kinh phí:

- Nguồn kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động được đảm bảo từ các nguồn tài chính hợp pháp của các công ty xổ số kiến thiết theo khoản 3, Điêu 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nguồn vốn để Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện cho người sử dụng lao động vay theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ là nguồn vay tái cấp vốn không có tài sản đảm bảo, lãi suất 0%/năm từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo khoản 1, Điều 16 Quyêt định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nguồn kinh phí cho các đối tượng còn lại quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương hỗ trợ.

4. Kinh phí phục vụ hoạt động chi trả hỗ trợ cho các đối tượng:

- Kinh phí phục vụ hoạt động chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bao gồm: Vật tư, văn phòng phẩm, hội nghị, xăng xe, công tác phí, làm thêm giờ, thù lao chi trả...theo chế độ quy định hiện hành.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách địa phương.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN.

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg; xử lý hoặc báo cáo đề xuất xử lý theo thẩm quyền quy định những vấn đề liên quan đến việc tổ chức triển khai hỗ trợ cho các đối tượng.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Sở Tài chính:

- Đề xuất phân bổ kinh phí; hướng dẫn, giám sát việc sử dụng kinh phí.

- Cấp kinh phí và tổng hợp quyết toán theo quy định.

- Hướng dẫn các công ty xổ số kiến thiết bố trí kinh phí hỗ trợ cho đối tượng bán lẻ xổ số lưu động theo quy định.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị.

3. Cục Thuế thành phố:

- Tuyên truyền cho các hộ kinh doanh nắm rõ chính sách hỗ trợ và các trình tự, thủ tục theo quy định.

- Chỉ đạo các Chi cục Thuế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

4. Bảo hiểm Xã hội thành phố:

- Tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn cho các doanh nghiệp, người lao động đủ điều kiện được hỗ trợ thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan tới việc xác nhận về bảo hiểm xã hội.

- Xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 3, Điều 2 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và gửi doanh nghiệp

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng:

- Chủ trì, hướng dẫn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng triển khai thực hiện hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng bảo đảm đúng quy định.

6. Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng:

- Hướng dẫn Ngân hàng Chính sách xã hội các quận, huyện triển khai thực hiện theo quy định.

- Phê duyệt cho vay sau khi nhận đủ hồ sơ vay vốn theo quy định và Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 15 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện và các vấn đề có liên quan phát sinh để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân thành phố.

7. Kho bạc Nhà nước Hải Phòng:

- Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định.

- Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các quận, huyện phối hợp với cơ quan Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội cùng cấp và các xã, phường, thị trấn, các đơn vị liên quan sử dụng kinh phí chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn.

8. Công an thành phố:

Tăng cường chỉ đạo việc bảo đảm an ninh trật tự; tham gia, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt tình hình để tham mưu phòng, chống; xử lý đối với những trường hợp có hành vi lợi dụng, trục lợi chính sách trong quá trình tổ chức thực hiện.

9. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông thành phố: Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về mục đích, ý nghĩa và nội dung của chính sách.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố việc triển khai giải quyết hỗ trợ người dân trên Hệ thống Một cửa điện tử Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố; hướng dẫn các Sở, ban, ngành liên quan tiếp nhận, giải quyết hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân khi có hồ sơ do Cổng Dịch vụ công quốc gia chuyển về; cập nhật trạng thái và kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy.

10. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng:

Chủ trì tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp và người lao động làm việc trong các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế nắm rõ chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp và đối với người lao động tạm hoãn thực hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý đủ điều kiện lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

11. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và Kế hoạch triển khai của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho các đối tượng: Tiếp nhận, lập danh sách đối tượng, tham mưu văn bản trả lời trong trường hợp không hỗ trợ cho các đối tượng; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ; tổ chức thực hiện chi trả hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị, địa phương trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu về nội dung, tiến độ quy định và bảo đảm yêu cầu an toàn về phòng, chống dịch COVID-19.

- Báo cáo tình hình triển khai hỗ trợ, những vướng mắc khó khăn và giải pháp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 18 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã:

+ Xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh, niêm yết công khai và tổng hợp, báo cáo gửi Chi Cục Thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

+ Rà soát, xác nhận mức thu nhập và tổng hợp danh sách người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg; trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Tiếp nhận, rà soát và lập danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg; tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố:

Chỉ đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tuyên truyền, giám sát thực hiện Kế hoạch tại các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, các địa phương, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐNDTP (để b/c);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể,
tổ chức chính trị - xã hội TP;
- Các Quận ủy, Huyện ủy;
- UBND các quận, huyện;
- Đài PT&TH HP, Báo HP, Báo An ninh HP,
Cổng Thông tin điện tử TP (để đưa tin);
- CPVP UBND TP;
- Các Phòng: TC, VX;
- Phòng: TCNS, VX, NC&KTGS;
- CV: TC2, TC1, LĐ;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


57

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78