Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 106/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Doãn Văn Hưởng
Ngày ban hành: 06/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 106/KH-UBND

Lào Cai, ngày 06 tháng 05 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN GIAO TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN VỀ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về việc Quy định về y tế xã, phường, thị trấn;

Căn cứ thông báo số 2716-TB/TU ngày 21/4/2015 của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai về việc chuyển trạm Y tế xã, phường, thị trấn từ Phòng Y tế về Trung tâm Y tế các huyện, thành phố quản lý;

y ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch chuyển giao Trạm Y tế xã, phường, thị trấn về Trung tâm Y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Chuyển Trạm y tế xã, phường về Trung tâm Y tế huyện thành phố quản lý, nhằm mục đích:

- Tạo sự thống nhất trong quản lý, tổ chức, chuyên môn, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tỉnh.

- Xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư, hóa chất phù hợp với năng lực người sử dụng và nhu cầu sử dụng; nhân viên y tế được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cơ bản; hạn chế chuyển tuyến điều trị, làm giảm tình trạng quá tải ở các cơ sở y tế tuyến trên.

2. Yêu cầu

- Thực hiện việc chuyển giao Trạm y tế xã, phường, thị trấn về Trung tâm y tế huyện, thành phố quản lý đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, thời gian. Việc chuyển giao phải đảm bảo mọi hoạt động của các Trạm Y tế được thông suốt, hiệu quả.

- Phân công nhiệm vụ và thống nhất giữa các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, theo đúng quy định.

II. Nội dung

- Chuyển giao tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức và chuyển giao toàn bộ biên chế, hồ sơ tài liệu; cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản, tài chính của 164 Trạm y tế xã từ 9 Phòng Y tế huyện, thành phố về cho 9 Trung tâm y tế huyện, thành phố quản lý.

- Ban hành Chức năng nhiệm vụ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm y tế theo tinh thần của Nghị định 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về việc quy định, về y tế xã, phường, thị trn.

III. Thời gian thực hiện

- Từ 02/5/2015 - 31/5/2015: Chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác chuyển giao.

- Từ ngày 01/6/2015 - 30/6/2015: Chuyển giao các Trạm y tế xã về Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

- Thời gian chuyển giao cụ thể, giao cho Sở Y tế, Sở Nội vụ thống nhất cụ thể với UBND các huyện, thành phố.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố:

Chỉ đạo các Phòng Y tế và các cơ quan có liên quan:

+ Rà soát, báo cáo hiện trạng cơ sở vật chất (trụ sở), tài sản, thuốc vật tư, hóa chất, trang thiết bị (nêu rõ từng nguồn, xác định rõ số lượng, giá trị khấu hao đến thời điểm 31/5/2015); Hồ sơ, tài liệu, chứng từ và các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của các trạm y tế (theo hướng dẫn của Sở tài chính).

+ Về tài chính: Báo cáo tình hình thực hiện tài chính, tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức đến thời điểm chuyển giao.

+ Về cơ sở vật chất (trụ sở): Thống kê số lượng, vị trí (xác định khấu hao đến thời điểm chuyển giao)

+ Về công tác tổ chức cán bộ: Biên chế được giao năm 2015; số cán bộ y tế đang hoạt động tại trạm y tế, số nhân viên y tế thôn bản hoạt động trên tổng số thôn bản, đạt…..% ( lập danh sách cán bộ, viên chức; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cán bộ, hồ sơ tài liệu liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế để bàn giao về Trung tâm y tế.

+ Về chế độ chính sách: Số cán bộ có sổ bảo hiểm, schưa có sổ bảo hiểm xã hội (nêu rõ nguyên nhân chưa có sổ), số YTTB được hưởng phụ cấp hàng tháng, số nhân viên y tế thôn bản, tổ dân phố chưa được hưởng phụ cấp (lý do). Dự toán kinh phí y tế xã năm 2015 (bàn giao dự toán chi tiết), công nợ (bàn giao bảng kê kèm chứng từ), các khoản còn nợ chưa thanh toán (phải trả) như: tiền phụ cấp, tiền trực, công tác phí……, các khoản còn phải thu...vv

+ Về công tác đào tạo: số cán bộ đang được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (họ, tên; tuổi; giới; trình độ chuyên môn; đơn vị công tác; trường đang học; khóa học; nguồn kinh phí hỗ trợ đi học?)

+ Về công tác khám chữa bệnh và kết quả thực hiện các chương trình y tế tại xã, phường, thị trấn tính đến thời điểm chuyển giao.

- Chỉ đạo Phòng Y tế tổ chức bàn giao nguyên trạng cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, hồ sơ cán bộ viên chức và các tài liệu có liên quan của Trạm y tế xã cho Trung tâm y tế các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, quản lý theo quy định.

- Quyết định điều động viên chức Trạm y tế xã, phường về Trung tâm Y tế huyện, thành phố.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với Phòng Y tế huyện, thành phố, Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn thực hiện việc kiểm kê, bàn giao tài sản, trang thiết bị y tế, số liệu, tài liệu liên quan đến công tác quản lý tài chính của từng Trạm y tế xã, phường, thị trấn sang Trung tâm Y tế huyện, thành phố quản lý theo quy định hiện hành.

+ Phối hợp với Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện, thành phố trình UBND huyện, thành phố điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2015 (tính từ thời điểm chính thức bàn giao) đối với các nội dung chi liên quan đến các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn từ dự toán của Phòng Y tế huyện, thành phố sang dự toán của Trung tâm Y tế huyện, thành phố.

* Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/5/2015.

2. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định, chuyển giao trạm y tế xã, phường, thị trấn từ Phòng Y tế về Trung tâm y tế huyện quản lý.

* Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/5/2015.

- Tham mưu cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh biên chế viên chức của Trạm y tế từ Phòng y tế về Trung tâm Y tế huyện quản lý.

- Phối hợp với Sở Y tế xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

- Kiểm tra, giám sát việc chuyển giao trạm y tế xã, phường từ Phòng y tế về Trung tâm Y tế huyện, thành phố.

* Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/6/2015.

3. Trách nhiệm của Sở Y tế

- Chỉ đạo Trung tâm y tế huyện, thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị y tế trực thuộc, Phòng y tế, trạm y tế xã chuẩn bị tiếp nhận bàn giao sau khi có quyết định của UBND tỉnh;

- Phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh Quyết định chuyển giao trạm y tế xã, phường từ Phòng y tế về Trung tâm y tế huyện, thành phố.

- Quyết định thành lập các đoàn tổ chức bàn giao trạm y tế xã từ Phòng Y tế về Trung tâm y tế huyện quản lý.

* Thời gian hoàn thành trước ngày 31/5/2015.

- Sau khi có quyết định, chuyển giao Trạm y tế xã, phường từ Phòng Y tế về Trung tâm y tế các huyện, thành phố:

+ Chuẩn bị các văn bản hướng dẫn về công tác bàn giao Trạm y tế xã, phường từ Phòng Y tế về Trung tâm y tế các huyện, thành phố.

+ Căn cứ vào các biên bản bàn giao, chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thành phố tiếp nhận biên chế, cán bộ, viên chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản và các hồ sơ tài liệu của Trạm y tế từ Phòng y tế về Trung tâm y tế huyện, thành phố để tiếp tục chỉ đạo, quản lý theo quy định.

+ Phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Y tế thực hiện ký kết hợp đồng lao động với người làm việc tại Trạm y tế xã theo quy định tại khoản 3 điều 4 Nghị định 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014; Luật viên chức.

+ Ban hành Chức năng nhiệm vụ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm y tế theo tinh thần của Nghị định 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về việc quy định về y tế xã, phường, thị trấn.

+ Phối hợp với các sở, ngành, liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để Trạm y tế xã hoạt động.

+ Đảm bảo duy trì hoạt động khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh, trong thời gian tiến hành bàn giao trạm y tế về Trung tâm Y tế huyện, thành phố quản lý.

* Thời gian hoàn thành: Trước 30/6/2015

4. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

- Hướng dẫn các Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố thực hiện điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2015 của Trung tâm Y tế huyện, thành phố và Phòng Y tế huyện, thành phố.

* Thời gian hoàn thành: Trước 31/5/2015

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc bàn giao biên chế, cán bộ, viên chức, trang thiết bị, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản của Trạm y tế từ Phòng y tế về Trung tâm y tế huyện, thành phố.

* Thời gian hoàn thành: Trước 30/6/2015

5. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch đầu tư

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, theo dõi, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch giao giữa UBND các huyện, thành phố và Sở Y tế (nếu có).

* Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/5/2015.

- Phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ, thực hiện việc bàn giao tài sản (cơ sở vật chất, trang thiết bị) của Trạm y tế từ Phòng y tế về Trung tâm y tế huyện, thành phố.

* Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/6/2015.

6. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội tỉnh:

Chỉ đạo, hướng dẫn chốt sổ và chuyển bảo hiểm xã hội cho cán bộ Trạm y tế từ Phòng y tế về Trung tâm y tế huyện, thành phố theo quy định.

* Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/5/2015

Trên đây là Kế hoạch triển khai về việc chuyển giao Trạm y tế xã, phường v Trung tâm y tế quản lý./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. UBND tỉnh
- Các sở: Nội vụ, Tài chính;
Kế hoạch đầu tư; Y tế (3)
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 106/KH-UBND ngày 06/05/2015 chuyển giao Trạm Y tế xã, phường, thị trấn về Trung tâm Y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.650

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239