Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 08/KH-UBND thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021

Số hiệu: 08/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 14/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 ca Thủ Tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phm trong tình hình mới và Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đi với công tác an toàn thực phm trong tình hình mới, Chủ tịch UBND thành ph ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phm trên địa bàn thành phố Đà Nng năm 2021 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Huy động hệ thống chính trị, các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể xã hội nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP).

b) Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ Tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới và Chthị số 09-CT/TU ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cp ủy Đảng đi với công tác ATTP trong tình hình mới.

c) Thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” về lĩnh vực ATTP; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP; tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hình thành nếp sống văn hóa, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

2. Yêu cầu

Việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm ATTP phải đồng bộ và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức. Phát huy vai trò giám sát của y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP ca cơ quan nhà nước. Thiết lập và kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phm.

3. Mục tiêu năm 2021

a) 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận).

b) Thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý vi phạm về ATTP đối với cơ sở sản xut, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, phấn đấu kim tra 100% cơ s.

c) Kiểm tra 35% cơ sở sản xuất ban đầu, tàu cá có chiều dài dưới 15 m đã ký cam kết bảo đảm ATTP (sản xuất ban đầu đã được thống kê).

d) Mô hình bảo đảm ATTP: Xây dựng mới 7 - 10 chợ đảm bảo đủ điều kiện ATTP; kiểm tra 100% chợ đã được công nhận chợ đảm bảo đủ điều kiện ATTP; nhân rộng các mô hình điểm về thức ăn đường phố, khu phố ẩm thực.

e) Quy hoạch xây dựng nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp hiện đại theo quy trình giết mtự động hóa, khép kín, bảo đảm chất lượng, ATTP (trình phê duyệt quy hoạch).

g) Xây dựng phòng kiểm nghiệm ATTP, đạt chuẩn ISO/IEC 17025 (trình phê duyệt dự án).

h) Tiếp tục giám sát ô nhiễm trong sản phẩm nông lâm thủy sản và thực phm nhm phát hiện, ngăn chn kịp thời thực phẩm không an toàn lưu thông trên thị trường và truy xut ngun gốc; tiếp tục xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

i) Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông, phân phối trong phạm vi thành ph; ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, gian lận thương mại; kim soát kinh doanh phụ gia thực phẩm, hóa chất bảo vệ thực phẩm, các vật tư nông nghiệp.

k) Tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm (NĐTP), hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố; không để xy ra vụ NĐTP cấp tính từ 30 người mc trở lên được ghi nhận; giảm số vụ NĐTP nhỏ lẻ; 100% vụ NĐTP báo cáo được điều tra, xử lý kịp thời; khống chế tỷ lệ mắc NĐTP cấp tính được ghi nhận dưới 6 người/100.000 dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN (Chi tiết nội dung theo phụ lục đính kèm)

III. KINH PHÍ

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương tự chủ động cân đối sử dụng từ nguồn kinh phí được giao năm 2021, các nguồn thu hp pháp khác (nếu có) theo quy định để thực hiện và tăng cường huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã căn cứ nội dung Kế hoạch này tchức trin khai thực hiện; đồng thời triển khai thực hiện các Chương trình, Quyết định, Kế hoạch về ATTP đã được UBND thành phố phê duyệt; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất vào ngày 25 hàng tháng gửi Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP thành phố thông qua cơ quan thường trực là Ban Quản lý An toàn thực phẩm để tổng hp báo cáo UBND thành phố, Thường trực HĐND thành ph, Thưng trực Thành ủy và Bộ, ngành Trung ương.

2. Ban Quản lý An toàn thực phẩm (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP thành phố) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch đảm bảo hoàn thành mục tiêu đ ra; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện và tổng hp báo cáo kết quả theo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn thành phố Đà Nng năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đề nghị các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ: Y tế; Công Thuơng; Nông nghiệp và PTNT;
- TTTU, TT HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Các sở, han, ngành;
- Công an thành phố;
- Cục Quản lý thị trường thành phố;
- Đài PT-TH, Báo ĐN, Báo CAĐN;
- VP UBND TP: CVP các PCVP, Cổng TTĐT;
- UBMTTQVN quận, huyện;
- UBND quận, huyện;
- UBND xã, phường;
- Lưu: VT, BQLATTP.

CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG THỰC HIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 08/KH-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố)

TT

Nội dung công việc

Mục tiêu

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Ghi chú

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

I

Đầu tư xây dựng, hình thành cơ sở sản xuất, kinh doanh thc phẩm an toàn

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng và công nhận chợ đảm bảo đủ điều kiện ATTP 1-2 chợ/ quận, huyện (Quyết định số 5556/QĐ-UBND và kế hoạch số 786/KH-UBND của UBND thành phố)

7 - 10 chợ

Đăng ký

Nâng cấp, sửa cha cơ sở hạ tầng

Nâng cấp sa cha cơ sở hạ tầng

Hoàn thành, công nhận

UBND quận, huyện

- Ban Quản lý ATTP;

- Sở Công Thương.

Quận huyện đăng ký chợ đảm bảo ATTP trước ngày 28/02/2021

2

Triển khai mở rộng việc dán tem QR code truy xuất nguồn gốc đối vi một số sn phẩm TP sản xut, chế biến, kinh doanh tiêu thụ tại một số chợ thuộc phạm vi quản lý của các quận, huyện

Thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

Sở Công Thương

- Ban Quản lý ATTP;

- UBND quận, huyện;

- Đơn vị tư vấn.

 

3

Đ xut quy hoạch xây dựng nhà máy giết m gia súc, gia cm công nghiệp hiện đại theo quy trình giết mổ tự động hóa, khép kín, bảo đảm chất lưng, ATTP

Phê duyệt quy hoạch

Thuê tổ chức tư vấn, khảo sát, quy hoạch vị trí xây dựng

Hội thảo, lấy ý kiến

Hoàn thiện hồ sơ

Trình phê duyệt quy hoạch

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Sở Xây dựng;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ban Quản lý ATTP;

- Sở Tài chính;

- S Kế hoạch và Đầu tư;

- Tchức tư vấn.

 

4

Xây dựng mới cơ sở hạ tầng Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm chuyển sâu (đơn vị sự nghip trc thuc Ban Quản lý ATTP

Hình thành cơ sở hạ tầng

Khảo sát, thiết kế chi tiết dự án

Báo cáo, thẩm đnh, phê duyệt dự án

Đấu thầu

Triển khai xây dựng

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng và Phát triển đô thị Đà Nng

- Ban Quản ATTP;

- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Xây dựng.

 

5

Trang bị thiết bị và thiết bị công nghệ, dụng cụ kiểm nghiệm cho Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm chuyển sâu

Hình thành phòng kiểm nghiệm

Thuê tổ chức tư vấn lập dự án mua sắm trang thiết bị, dụng cụ

Báo cáo nghiên cứu khả thi mua sắm trang thiết bị, dụng cụ

Thẩm định dự án

Trình phê duyệt dự án

Ban Quản lý ATTP

- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoch và Đu tư;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Tổ chức tư vấn.

 

6

Xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

01 - 02 cửa hàng được xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Xây dng kế hoạch

Triển khai thực hiện

Triển khai thực hiện

Triển khai thực hiện

Ban Quản lý ATTP

- S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Công Thương;

- UBND quận huyện.

 

7

Ký kết hợp tác vi các tnh về cung cấp sn phẩm nông lâm sản, thủy sản chất lượng, an toàn

Ký kết 01 - 02 tnh, thành phố về hợp tác cung ứng sản phẩm nông lâm sản, thủy sản cht lượng, an toàn

Xây dựng kế hoạch

Triển khai thực hiện

Triển khai thực hiện

Triển khai thực hiện

Ban Quản lý ATTP

- S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Công Thương.

 

II

Tuyên truyền về bảo đm ATTP

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tuyên truyền phổ biến Luật ATTP, các văn bản quy phạm pháp luật, quy chun kỹ thuật mi về ATTP, Chương trình thành ph 4 An

Người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng có kiến thức về ATTP

Tết Nguyên đán, t01/1 đến 25/2

Tháng hành động vì ATTP, từ 01/4 đến 15/5

Tết Trung thu, từ 15/8 đến 30/9

 

Ban Quản lý ATTP

- SNN&PTNT;

- STT&TT;

- SVH & TT;

- Báo, đài địa phương;

- UBND quận, huyện.

Ban hành Kế hoạch chi tiết trước ngày 28/02/2021

2

Tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì ATTP

01 buổi lễ mít tinh

 

Thực hiện

 

 

Ban Quản lý ATTP

- Các sở: VH&TT, TT&TT, GD&ĐT, NN&PTNT, Công Thương;

- Công an TP;

- Cục QLTT;

- Điện lực Hải Châu;

- UBMTTQVN thành phố;

- UBND quận, huyện;

- Các Hội, đoàn thể.

 

Hội nghị hoặc mít tinh

 

Trước ngày 15/4

 

 

UBND quận, huyện

- UBND xã, phường;

- UBMTTQ Việt Nam quận, huyện;

- Các Hội, đoàn thể.

 

3

Xây dựng các video đồ họa tuyên truyn về ATTP

03 video

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

Hoàn thành

Ban Quản lý ATTP

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- UBND các quận, huyện và đơn vị có liên quan.

 

4

Tập huấn kiến thức về ATTP cho giáo viên, nhân viên cấp dưỡng, bảo mẫu trong các trường học

100% nhân viên y tế, nhân viên cấp dưỡng và bảo mẫu

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

Hoàn thành

Ban Quản lý ATTP

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- UBND quận, huyện.

 

5

- Tổ chức giải báo chí tuyên truyền về ATTP năm 2021;

- Xây dựng video đồ họa tuyên truyền ATTP năm 2021 vi chủ đ“An toàn thực phm trong trường học”.

Người lãnh đạo, quản lý, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng có kiến thức về ATTP

 

 

Hoàn thành video đồ họa

Tổ chức Hội nghị trao giải thưởng báo chí

Sở Thông tin và Truyền thông

- Ban Quản lý ATTP;

- Các đơn vị liên quan.

 

6

Sản xuất chương trình 01 năm nhìn lại công tác đm bảo ATTP

12 chương trình

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nng

- Ban Quản lý ATTP;

- Các s, ngành liên quan;

- UBND quận, huyện.

 

7

Tuyên truyền về ATTP bằng các hình thc:

- Phóng sự ngắn, tin.

- Chuyên mục thành phố 4 an.

- Chuyên mục Đà Nng và bạn.

- 24 phóng sự ngắn, 120 tin;

- 12 chương trình thành phố 4 an;

- 12 chương trình Đà Nng và bạn.

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nng

- Ban Quản lý ATTP;

- Các sở, ngành liên quan;

- UBND quận, huyện.

 

8

Viết bài tuyên truyền về ATTP, đưa tin, bài, ảnh, phóng sự về tình hình ATTP trên địa bàn

3-5 bài/cơ quan

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

- Báo Công an Đà Nẵng;

- Báo Đà Nẵng;

- Báo Thanh niên.

- Ban Quản lý ATTP;

- Các sở, ngành liên quan;

- UBND quận, huyện.

 

9

Tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật về ATTP đối với cơ sở sản xuất ban đầu, cơ sở giết mổ

- 5 vùng trồng rau tập trung.

- 90% cơ sở chăn nuôi heo quy mô từ 50 con trở lên.

- 8 cơ sở giết mổ tập trung

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Ban Quản lý ATTP;

- UBND quận, huyện.

 

III

Công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATTP

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thanh tra, kiểm tra ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý

100% cơ sở quản lý

20% cơ sở

25% cơ sở

30% cơ sở

25% cơ sở

Ban Quản lý ATTP

- Công an TP;

- Cục QLTT;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Công Thương;

- UBMTTQVN thành phố

Đối tượng là doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã.

2

Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành trong các đợt cao điểm

03 cuộc kiểm tra liên ngành

Tết Nguyên đán, từ 25/12 đến 15/2

Tháng hành động vì ATTP, Từ 15/4 đến 15/5

Tết Trung thu; lễ hội Pháo hoa Quốc tế, từ 25/8 đến 25/9

 

Ban Quản lý ATTP

- UBMTTQVN các cấp;

- Các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan.

Thanh tra, kiểm tra các cơ sở theo phân cấp quản lý

UBND quận, huyện.

3

Thanh tra, hậu kiểm đi với các sản phẩm thực phẩm đã công bố

10p% sản phẩm thực phẩm thuộc diện bắt buộc công bố và tự công bố

25% sản phẩm

25% sản phẩm

25% sn phẩm

25% sản phẩm

Ban Quản lý ATTP

UBND quận, huyện

 

4

Thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý

100% cơ sở

20% cơ sở

25% cơ sở

30% cơ s

25% cơ sở

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

UBND quận, huyện

5

Kiểm tra việc thực hiện nội dung đã ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất ban đầu, tàu cá có chiều dài dưới 15m theo phân cấp quản lý

35% cơ s

5% cơ sở đã ký cam kết

10% cơ sở đã ký cam kết

10% cơ sở đã ký cam kết

10% cơ sở đã ký cam kết

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các đơn vị liên quan

 

UBND quận, huyện

6

Kiểm soát, kiểm tra việc tuân thủ quy đnh về vệ sinh thú y, ATTP tại các cơ sgiết mổ gia súc, gia cầm

- 100% cơ sgiết mổ (8 cơ sở giết mổ tập trung);

- 100% vật dụng chứa đựng sản phẩm thịt và phương tiện vận chuyển đảm bảo vệ sinh thú y và ATTP trước khi ra khỏi cơ sở giết mổ.

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Công an thành phố;

- Ban Quản lý ATTP.

 

7

Kiểm tra các phương tiện tàu, thuyền, xe ô tô vận chuyển hàng hóa thực phẩm nhập vào Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

- 100% lượt phương tiện.

- Kiểm soát, thng kê hàng hóa nhập vào cảng

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban Quản lý ATTP

 

8

Kiểm tra các sản phẩm thực phm lưu thông, kinh doanh trên thị tờng

Ngăn chặn, xử lý kịp thời thực phẩm giả, kém chất lượng, thực phẩm quá hạn sử dụng và gian lận thương mại...

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Cục QLTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

9

Kiểm tra các phương tiện xe ô tô vận chuyển hàng hóa thực phẩm nhập vào chợ đầu mối Hòa Cường

- 100% lượt phương tiện.

- Kiểm soát, thống kê hàng hóa nhập vào chợ.

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thưng xuyên

Thực hiện thường xuyên

Sở Công Thương

Ban Quản lý ATTP

 

10

Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố theo phân cấp quản lý

100% cơ sở

20% cơ sở

25% cơ sở

30% cơ sở

25% cơ sở

UBND quận, huyện

- UBMTTQVN các cấp;

- Các đơn vị có liên quan.

Đối tượng là hộ kinh doanh, hợp tác xã.

UBND xã, phường

11

Kiểm tra bếp ăn tập thể trong các trường học

100% bếp ăn tập thể.

25% bếp ăn tập thể

25% bếp ăn tập thể

25% bếp ăn tập thể

25% bếp ăn tập thể

UBND quận, huyện

 

 

12

Kiểm tra việc kinh doanh các sản phẩm nông lâm sản, thủy sn trên các tuyến đường xung quanh chợ

Ngăn chặn tình trạng sử dụng lòng, lề đường xung quanh các chợ để buôn bán

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

UBND quận, huyện

 

 

13

Tổ chức điều tra, phát hiện, xử lý vi phạm về ATTP

Ngăn chặn, xử lý kịp thời thực phẩm không bảo đảm an toàn

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Công an thành phố

Các cơ quan liên quan

 

IV

Giám sát ô nhiễm thực phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Giám sát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt c, thuốc thú y, hóa chất, kim loại nặng, vi sinh vật tại các cơ sở trồng trọt, chăn nuôi tập trung, cơ sở nuôi trồng thủy sn (lấy mẫu kiểm nghiệm)

Kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh, chất cấm, hóa chất, kim loại nặng, vi sinh vật

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

- UBND quận, huyện;

- Tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

2

Lấy mẫu kiểm nghiệm, giám sát tn dư hóa cht, dư lượng kháng sinh và ô nhiễm sinh học đối với sn phẩm động vật tại các cơ sở giết mổ

Kiểm soát dư lượng kháng sinh, chất cấm, vi sinh vật

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- UBND quận, huyện,

- Tổ chức, cá nhân có liên quan

 

3

Lấy mẫu kiểm nghiệm, giám sát tồn dư thuốc BVTV, hóa chất độc hại đối với rau, c, quả tại chợ Đầu mối Hòa Cường

60 mẫu rau củ quả nhằm phát hiện, ngăn chn kịp thời thực phẩm không an toàn lưu thông trên thị trường và truy xuất nguồn gốc

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Ban Quản lý ATTP

- Sở Công Thương;

- BQL chợ Đầu mối Hòa Cường.

 

4

Lấy mẫu kiểm nghiệm, giám sát tồn dư kháng sinh, hóa lý, chất độc hại đối với thủy hải sản tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, chợ hải sản

60 mẫu thủy hải sản nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời thực phẩm không an toàn lưu thông trên thị trường truy xuất nguồn gốc

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Ban Quản lý ATTP

- Sở NN&PTNT;

- Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.

 

5

Lấy mẫu kiểm nghiệm, giám sát ô nhiễm trong các sản phẩm thực phẩm tại các chợ dân sinh (chợ kinh doanh thực phẩm); 3 chợ thuộc thành phố và các chợ thuộc quận, huyện quản lý

168 mẫu thực phẩm

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Ban Quản lý ATTP

- Sở Công Thương;

- UBND quận, huyện

 

10 mẫu/01 chợ do quận, huyện quản lý

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

UBND quận, huyện

 

 

6

Lấy mẫu kiểm nghiệm, giám sát ô nhiễm trong các sản phẩm thực phẩm tại các siêu thị, trung tâm thương mại, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống

88 mẫu nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời thực phẩm không an toàn lưu thông trên thị trường truy xuất nguồn gốc

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Ban Quản lý ATTP

- UBND quận, huyện

- Tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

V

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP trong đợt Tết Nguyên đán tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang; chợ Đầu mối Hòa cường; cơ sở giết mổ tập trung

Bảo đảm ATTP sản phẩm nông lâm thủy sản

Thực hiện trong tháng 01

 

 

 

- Trưởng đoàn kiểm tra là lãnh đạo UBND TP;

- Ban Quản lý ATTP.

- UBMTTQVN TP;

- Sở Công Thương;

- SNN&PTNT;

- Sở Y tế;

- Cơ quan báo, đài;

- UBND quận, huyện.

 

2

Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn quận, huyện và các chương trình, đề án, kế hoạch về ATTP được UBND thành phố giao

7/7 quận, huyện

 

 

Xây dựng đề cương kiểm tra

15-30//11

Ban Qun lý ATTP

- UBMTTQVN TP;

- Sở Công Thương;

- SNN&PTNT;

- UBND quận, huyện.

 

3

Kiểm tra việc duy trì điều kiện đm bảo đủ điều kiện ATTP đối với các chợ đã được công nhận

100% các chợ đã được công nhận

Xây dựng Kế hoạch

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

Ban Qun lý ATTP

- UBMTTQVN TP;

- Sở Công Thương;

- UBND qun, huyện;

- UBND xã, phường.

 

VI

Phòng ngừa, ngăn chặn sự c v ATTP và ngộ độc thực phẩm phát tán lan rng trong cộng đồng (Tiếp nhận thông tin, xác minh, điều tra, truy xuất, xác định nguyên nhân, biện pháp khắc phục)

100% các vụ việc được tiếp nhận và xử lý

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Thực hiện thường xuyên

Ban Quản lý ATTP

- Công an TP;

- Các sở, ngành, đơn vị liên quan;

- UBND quận, huyện;

- UBND xã, phường.

 

VII

Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổ chức Hội nghị giao ban Quý, sơ kết 6 tháng, tng kết năm về công tác quản lý ATTP

4 Hội nghị

Giao ban

Sơ kết trong tháng 6

Giao ban

Tổng kết trong tháng 12

BCĐ liên ngành về VSATTP thành phố

- Các sở, ngành, Đoàn thể TP;

- UBND quận, huyện.

 

Giao ban

Sơ kết trong tháng 6

Giao ban

Tổng kết trong tháng 12

BCĐ liên ngành về VSATTP quận, huyện

 

 

2

Hội nghị tổng kết về ký kết hợp tác cung ứng thực phẩm an toàn cho thành phố giai đoạn 2017-2020 với UBND tỉnh Tiền Giang

Đánh giá kết quả hợp tác và định hướng nâng cao năng lực liên kết hợp tác cung ứng thực phẩm an toàn giai đoạn 2021-2026

Xây dựng Kế hoạch

 

Tchức Hội nghị trong tháng 7

 

UBND thành phố

- Văn phòng UBND thành ph;

- Ban Quản lý ATTP;

- Sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan.

 

3

Hội nghị kết nối cung cầu về sản phẩm thực phẩm trên địa bàn thành phố (Hỗ trợ liên kết tiêu thụ thực phẩm an toàn, quảng bá các sản phẩm thực phẩm đặc trưng của thành phố)

Tổ chức 01 - 02 hội nghị

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

SCông Thương

- Ban Quản lý An toàn thực phẩm;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- UBND các quận, huyện.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 08/KH-UBND thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


151

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56