Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 84/1998/QD-TTg of April 16 1998, approving the national target program for elimination of a number of social diseases and serious epidemics

Số hiệu: 84/1998/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 16/04/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 84/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA THANH TOÁN MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI VÀ BỆNH DỊCH NGUY HIỂM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 531/TTg ngày 8 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình Quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 05/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 1 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế (tờ trình số 8587/KH ngày 5 tháng 12 năm 1997) và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1645BKH/VPTĐ ngày 14 tháng 3 năm 1998),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm từ năm 1998 đến năm 2000 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Chương trình : Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm từ năm 1998 đến năm 2000.

2. Cơ quan quản lý Chương trình : Bộ Y tế.

3. Mục tiêu Chương trình :

3.1. Tiến tới thanh toán một số bệnh xã hội :

- Bệnh phong,

- Bệnh lao,

- Bệnh sốt rét,

- Bệnh bướu cổ và đần độn.

3.2. Tiến tới thanh toán các bệnh dịch :

- Bại liệt,

- Uốn ván sơ sinh,

- Sởi,

- Bạch hầu,

- Ho gà.

3.3. Khống chế cơ bản các bệnh viêm gan B, viêm não Nhật Bản, tả, thương hàn.

4. Kinh phí : Sẽ được cụ thể hóa cho từng nội dung hoạt động của các dự án thành phần và bố trí trong kế hoạch hàng năm.

Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách nhà nước.

- Nguồn vốn ODA.

- Huy động các nguồn vốn khác.

5. Cơ chế quản lý Chương trình:

Việc lập, phê duyệt, tổ chức thực hiện các dự án thành phần và tổ chức quản lý Chương trình thực hiện theo Quyết định số 05/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 1 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Điều 2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm thành lập và trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm từ năm 1998 đến năm 2000.

Ban chỉ đạo Chương trình cần căn cứ mục tiêu ưu tiên được duyệt để lựa chọn những dự án và cơ sở thực hiện trọng điểm cho từng giai đoạn đáp ứng những yêu cầu cấp bách và phù hợp với khả năng huy động vốn, chuẩn bị và thực hiện Chương trình theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 84/1998/QD-TTg

Hanoi, April 16 1998

 

DECISION

APPROVING THE NATIONAL TARGET PROGRAM FOR ELIMINATION OF A NUMBER OF SOCIAL DISEASES AND SERIOUS EPIDEMICS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decision No.531-TTg of August 8, 1996 of the Prime Minister on the management of national programs;
Pursuant to Decision No.05/1998/QD-TTg of January 14, 1998 of the Prime Minister on the management of the national target programs;
At the proposals of the Minister of Health (in Report No.8587/KH of December 5, 1997) and the Minister of Planning and Investment (in Official Dispatch No.1645-BKH/VPTD of March 14, 1998),

DECIDES:

Article 1.- To approve the national target program for elimination of a number of social diseases and dangerous epidemics from 1998 till the year 2000 with the following principal contents:

1. The name of the program: The national target program for elimination of a number of social diseases and serious epidemics from 1998 till the year 2000.

2. Agency that manages the program: the Ministry of Health.

3. Objectives of the program:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 84/1998/QD-TTg of April 16 1998, approving the national target program for elimination of a number of social diseases and serious epidemics

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


628
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253