Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 10/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 04 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE

Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đóng vai trò quan trọng trong phòng, chống HIV/AIDS, làm giảm nhu cầu sử dụng ma túy và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cả nước.

Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone (sau đây gọi tắt là điều trị Methadone) được triển khai thực hiện trên địa bàn Hà Tĩnh từ tháng 9/2013. Đến nay, toàn tnh đã có 03 cơ sở điều trị và 03 cơ sở cấp phát thuốc Methadone, tiếp nhận và điều trị cho 270 người nghiện các chất dạng thuốc phiện. Chương trình đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong phòng, chống HIV/AIDS và điều trị người nghiện ma túy, được các cấp, các ngành và Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ngày 20/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1008/QĐ-TTg về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone năm 2014 và 2015, trong đó Tỉnh Hà Tĩnh được giao chỉ tiêu năm năm 2014 là 350 và 2015 là 400 bệnh nhân. Tuy vậy, đến ngày 01/3/2017 trên địa bàn tỉnh chthực hiện điều trị cho 270 bệnh nhân đạt 67,5% so với chỉ tiêu Chính phủ giao.

Để thực hiện tốt Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và Chỉ thị s32/CT-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và mở rộng điều trị nghiện các chất dạng thuc phiện bng thuc Methadone trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đạt chỉ tiêu được Chính phủ giao tại Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. SY tế

- Đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc Methadone đáp ng yêu cầu điều trị. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở điều trị Methadone và quản lý thuốc Methadone theo đúng quy định của pháp luật; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và BY tế;

- Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã, đặc biệt là các địa phương có nhiều người nghiện các chất dạng thuốc phiện tiếp tục triển khai các cơ sở điều trị hoặc cấp phát thuốc Methadone theo quy định tại Khoản 2, Điều 31, Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ; tổ chức thẩm định và cấp giấy phép hoạt động theo quy định và tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên làm việc tại các cơ sở điều trị Methadone;

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh kiểm tra, giám sát việc xét chọn, tiếp nhận bệnh nhân và chấm dứt điều trị bệnh nhân của các cơ sở điều trị Methadone theo quy định tại Nghị định số 90/2016/NĐ-CP đảm bảo khách quan, minh bạch.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các ngành chức năng có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc chuyển đổi hoặc lồng ghép hoạt động điều trthay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ các hoạt động tư vấn tâm lý, nâng cao sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống, học nghề và tư vấn nghề nghiệp, tạo việc làm phù hợp giúp bệnh nhân điều trị Methadone ổn định tâm lý và cải thiện cuộc sống, dự phòng tái nghiện ma túy;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra, đánh giá sơ kết thực hiện Kế hoạch số 514/KH-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2020 vào tháng 12/2017.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí đủ nguồn kinh phí hàng năm để triển khai có hiệu quả chương trình điều trị nghiện các dạng chất thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định.

4. Công an tnh

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người đang tham gia điều trị Methadone trong trường hợp người đó không vi phạm các quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ; đồng thời có biện pháp đưa người đang điều trị Methadone vi phạm các quy định của cơ sở điều trhoặc tiếp tục sử dụng trái phép ma túy vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Chỉ đạo Công an các cấp phối hợp, hỗ trợ các cơ sở điều trị Methadone đảm bảo an toàn, an ninh trật tự; kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng thuốc Methadone của các cơ sở và bệnh nhân điều trị Methadone, ngăn ngừa tình trạng thất thoát, thẩm thấu thuốc Methadone ra bên ngoài;

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng các quy định về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bt buộc;

- Chỉ đạo các lực lượng quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy và phòng ngừa thẩm lậu ma túy vào địa bàn tỉnh.

5. Sở Nội v

- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tnh trong việc bố trí, sắp xếp phù hợp đối với cán bộ đang hợp đồng tại các cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuc Methadone đđảm bảo tính bn vững của chương trình;

- Phối hợp với các Sở: Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chế độ, chính sách cho cán bộ, nhân viên làm công tác điều trị Methadone.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông các cấp tăng cường truyền thông phòng chống ma túy; tập trung vào các đối tượng có hành vi nguy cơ cao, địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa. Đẩy mạnh cung cấp thông tin về chương trình điều trị Methadone đến mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt ưu tiên cho nhóm đối tượng người nghiện ma túy và gia đình họ.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho lãnh đạo các cấp và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của điều trị Methadone; vận động, hướng dẫn người nghiện ma túy và gia đình người nghiện tự nguyện đăng ký tham gia chương trình điều trị;

- Chỉ đạo và hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức quản lý, giám sát, hỗ trợ người bệnh tham gia điều trị Methadone; chú trọng việc đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn cơ sở điều trị Methadone; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhanh chóng xác nhận đơn đề nghị tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cho người có nhu cầu; báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc về Sở Y tế;

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, thống kê người nghiện các chất dạng thuốc phiện; phân loại nhu cầu, nguyện vọng của người nghin tham gia điều trị nghiện bằng các hình thức: Cai nghiện tập trung, cai nghiện tại gia đình, cng đồng hoặc điều trị Methadone. Trên cơ sở đó lập kế hoạch và tổ chức triển khai các cơ sở điều trị Methadone tại địa phương theo quy định ti Khoản 2, Điều 31, Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ;

- Chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể ở địa phương tăng cường quản lý người bệnh tại cộng đồng, giúp đỡ tạo việc làm phù hợp giúp bệnh nhân ổn định và cải thiện cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, duy trì điều trlâu dài để họ từ bỏ hoàn toàn sử dụng ma túy bất hợp pháp.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội:

Chỉ đạo các cấp hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền, nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội về việc triển khai Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ đối tượng sau cai nghin về học nghề và việc làm phù hợp.

Yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Sở Y tế theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị; định kỳ 6 tháng và hàng năm tng hp, báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Quốc gia PC AIDS và PC tệ nạn MT, MD;
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX
1;
- Gửi:
+ Bản giấy: Các TP không nhận được ĐT;
+ Điện tử: Các TP còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


570

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102